Kategorie: Zamówienia Publiczne

Certyfikaty w postępowaniu – wymóg podmiotowy czy przedmiotowy?

W postępowaniach dosyć często spotyka się wymóg, aby wykonawca legitymował się stosownym certyfikatem (np. ISO). Przyjęło się uznawać takie warunki za wymogi tzw. przedmiotowe, a nie podmiotowe. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest w szczególności to, że wykonawca – nie posiadając samodzielnie stosownego certyfikatu, nie może polegać w tym zakresie na zasobach podmiotów trzecich. Poleganie na zasobach osób trzecich jest bowiem możliwe tylko w odniesieniu do warunków podmiotowych (takich jak wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne), a nie przedmiotowych.Czytaj więcej..

Przychód „przy okazji” a rażąco niska cena

Napotkaliśmy ostatnio SIWZ, w ramach którego zamawiający wprost zastrzegł dla wykonawcy prawo do uzyskiwania przychodu, generowanego „przy okazji” realizacji zamówienia publicznego. Zamówienie na zarządzanie nieruchomością. W ramach swoich obowiązków wykonawca miał zagwarantować najemcom (zarządzanej nieruchomości) pulę określonych świadczeń podstawowych (sprzątanie, ochrona itp.) – za co otrzymać miał od zamawiającego zaoferowaną cenę. Jednocześnie, warunki umowy stanowiły, że „Wykonawca ma prawo osiągać przychody z tytułu świadczenia dodatkowych usług dla najemców” (np. usługi cateringowe). Za takie świadczenia zamawiający nie płaci – płacą sami najemcy. Czytaj więcej..

Kary umowne i odstąpienie od umowy już nie tak straszne.

18 września 2014 roku ogłoszono zmiany do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych („PZP”).

PZP jest jednym z najczęściej nowelizowanych, rodzimych aktów prawnych. Od momentu wejścia w życie uchwalono już 40 nowelizacji, co daje imponującą średnią – 4 na rok. W gąszczu zmian, jedynie nieliczne są ważne dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych. Co interesujące – ostatnia z nowelizacji wręcz obfituje w tego rodzaju zmiany.

Przykład? – Modyfikacja art. 24 ust. 1 PZP, określającego przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania.Czytaj więcej..

Unieważnienie umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Prezes UZP może w określonych okolicznościach wystąpić do sądu o unieważnienie umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Aby nadmiernie się nie rozpisywać: chodzi o sytuacje wskazane w art. 144a ust 1 ustawy PZP, a więc: art. 140 ust. 3, 144 ust. 1 i 146 ust. 1 ustawy PZP. Jest to roszczenie limitowane czasem (4 lata od zawarcia lub zmiany umowy podlegającej unieważnieniu). Czytaj więcej..

Komu na rękę zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Ostatnimi czasy nie tylko wykonawcom, ale i zamawiającym na rękę jest to, aby możliwie duża część oferty wykonawcy została zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zaobserwowaliśmy nawet, że w niektórych postępowaniach zamawiający umiejętnie sterują procesem zastrzegania części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa, np. sugerując w treści SIWZ, że zastrzeżenie danej części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa się “utrzyma” w dalszym toku postępowania. Zamawiający, doprowadzając do pożądanego skutku (czyli zastrzeżenia) ogranicza sobie wówczas pole sporów pomiędzy wykonawcami. Najciekawsze moim zdaniem rozwiązanie wypracowała ostatnio GDDKiA, która wprowadziła pozacenowe kryteria oceny ofert w postaci punktacji za opracowanie przez wykonawców tzw. “metodyk”, które (a jakże) są przez nich zastrzegane jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zamawiający ma wówczas więcej luzu w podejmowaniu decyzji o przyznaniu punktacji za metodykę, a wykonawcy nie są zazwyczaj w stanie skutecznie wyeliminować przeciwnika w postępowaniach odwoławczych (przystępujący, który nie jest stroną, a broni się przed odwołaniem, nie ma wglądu w zastrzeżoną część oferty odwołującego).
Czytaj więcej..

↓