Kategorie: Prawo Lotnicze

Przemienność kompetencji Sądu Powszechnego i Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie odszkodowania za opóźniony lot

W sprawie, w której pasażer domaga się od przewoźnika lotniczego odszkodowania za opóźniony lot na podstawie art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego Rozporządzenie (EWG) nr 295/91 zachodzi przemienność drogi postępowania przed sądami powszechnymi lub przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 lutego 2014 roku (III CZP 113/13) rozstrzygając zagadnienie prawne powstałe przy rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie zażalenia przewoźnika lotniczego na postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie odmawiające odrzucenia pozwów pasażerów.Czytaj więcej..

↓