Kategorie: Prawo Gospodarcze

Wpływ mieszanej reprezentacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na samodzielne działanie prokurenta samoistnego

Przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych lub postanowienia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewidujące możliwość reprezentowania spółki kapitałowej przez członka zarządu łącznie z prokurentem nie ograniczają kompetencji prokurentów wynikającej z przepisów o prokurze.Czytaj więcej..

Jakie zmiany dla pracodawców przyniesie 2015 rok?

To na pewno…
Pozytywną zmianą, która ułatwi życie niejednemu przedsiębiorcy będzie uproszczenie zasad przeprowadzania badań wstępnych pracowników, którzy zamierzają podjąć pracę u nowego pracodawcy. Jeżeli bowiem pracownik, którego przyjmujemy do pracy posiada wciąż aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych przez nas w skierowaniu na badania i stwierdzimy że  odpowiadają one tym, które występują na stanowisku pracy jakie ma objąć, wówczas nie będzie konieczności wysyłania go na badania wstępne. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to pracowników, którzy podejmą u nas pracę nie później w terminie 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia ich dotychczasowych umów o pracę. Czytaj więcej..

Elektroniczne postępowanie upominawcze a prekluzja dowodowa

Co do zasady w pozwach wnoszonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym wskazuje się podstawowe dowody na poparcie zasadności żądanych roszczeń. Niejednokrotnie w prostych sprawach o zapłatę pomiędzy przedsiębiorcami już same faktury wraz ze spójnym uzasadnieniem dają podstawę do wydania nakazu zapłaty. Wątpliwości co do prawidłowości takiego działania może jednak budzić brzmienie art. 207 § 6 k..p.c., zgodnie z którym sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Czytaj więcej..

Klient dostaje wezwanie do zapłaty…

Patrzy, nie wierzy własnym oczom i przesyła do nas. Zadłużenie wynosi 1 złoty i 62 grosze – do tego doszły ponad 100-krotnie większe koszty windykacji. Klient przyznaje, że spóźnił się kilka dni z zapłatą jakiejś faktury, odsetki może dopłacić, ale nie uśmiecha mu się oczywiście płacenie stukrotności wartości zadłużenia, jako kosztu windykacji. Klient pyta więc nas – czy tak można?
Można.Czytaj więcej..

Aukcje OZE – krok ku zielonej energii czy czarnej … dziurze?

W ramach planowanego systemu aukcyjnego w Polsce, państwo będzie ogłaszać budżet, jakim dysponuje w danym roku na produkcję energii elektrycznej z „zielonych” źródeł. Potencjalni przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w energię odnawialną, będą proponować, za ile daną megawatogodzinę mogą wyprodukować. Kto tańszy, ten wygrywa, ma pozwolenie na budowę projektu, ustaloną cenę, którą zgłosił, i ma pewność, że przez 15 lat otrzyma ustaloną cenę, którą zgłosił w aukcji, i którą wygrał. Czytaj więcej..

Kiedy Ustawa o odnawialnych źródłach energii?

W marcu tego roku Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało zaktualizowane założenia nowego systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej, które znacząco odbiegają od założeń systemu wsparcia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii opublikowanego w październiku 2012 r.Czytaj więcej..

Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 27 października 2014 roku weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1296) przewidująca zmiany, m.in. w zakresie dopuszczalności ustnego uzasadnienia wyroków. Zgodnie z dodanym do art. 328 par § 11 k.p.c.: “Jeżeli przebieg posiedzenia jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, uzasadnienie może być wygłoszone po ogłoszeniu sentencji wyroku i utrwalone za pomocą tego urządzenia, o czym przewodniczący uprzedza przed wygłoszeniem uzasadnienia. Czytaj więcej..

Państwo nie rozliczyło się z przeszłością

Okres powojenny w Polsce to czas dużych przeobrażeń w strukturze właścicielskiej majątków ziemskich. Nieruchomości ziemskie stanowiły wówczas aż 56% ogółu majątku przejętego przez państwo po II wojnie światowej. Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej stanowił niejako akt legitymujący ówczesną władzę państwową do przymusowego przejmowania majątków ziemskich, co do zasady bez żadnej rekompensaty.
Czytaj więcej..

Nie każde udziały w podwyższonym kapitale zakładowym dla nowych wspólników

Na przełomie ostatnich kilku lat, w szczególności począwszy od nowelizacji kodeksu spółek handlowych dokonanej ustawą z dnia 12 grudnia 2003 roku o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 229, poz. 2276), zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie pojawiały się rozbieżności w zakresie prawidłowej interpretacji przepisu art. 257 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki (§1);. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych (§2); Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, przy zachowaniu wymagań określonych w § 1, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 260 § 2 stosuje się odpowiednio (§3).
Czytaj więcej..

↓