Nasz Blog


Rzecz o swobodzie kontraktowania w świetle planowanych zmian w przepisach Ordynacji podatkowej

Rząd przygotował projekt nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej. Wprowadza ona wiele nowych rozwiązań, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Są to zmiany, które na pewno nie spodobają się podatnikom. Ponadto, budzą one bardzo poważne wątpliwości, co do ich prawniczej poprawności. Czytaj więcej..

Kary umowne i odstąpienie od umowy już nie tak straszne.

18 września 2014 roku ogłoszono zmiany do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych („PZP”).

PZP jest jednym z najczęściej nowelizowanych, rodzimych aktów prawnych. Od momentu wejścia w życie uchwalono już 40 nowelizacji, co daje imponującą średnią – 4 na rok. W gąszczu zmian, jedynie nieliczne są ważne dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych. Co interesujące – ostatnia z nowelizacji wręcz obfituje w tego rodzaju zmiany.

Przykład? – Modyfikacja art. 24 ust. 1 PZP, określającego przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania.Czytaj więcej..

Kiedy Ustawa o odnawialnych źródłach energii?

W marcu tego roku Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało zaktualizowane założenia nowego systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej, które znacząco odbiegają od założeń systemu wsparcia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii opublikowanego w październiku 2012 r.Czytaj więcej..

Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 27 października 2014 roku weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1296) przewidująca zmiany, m.in. w zakresie dopuszczalności ustnego uzasadnienia wyroków. Zgodnie z dodanym do art. 328 par § 11 k.p.c.: “Jeżeli przebieg posiedzenia jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, uzasadnienie może być wygłoszone po ogłoszeniu sentencji wyroku i utrwalone za pomocą tego urządzenia, o czym przewodniczący uprzedza przed wygłoszeniem uzasadnienia. Czytaj więcej..

Przemienność kompetencji Sądu Powszechnego i Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie odszkodowania za opóźniony lot

W sprawie, w której pasażer domaga się od przewoźnika lotniczego odszkodowania za opóźniony lot na podstawie art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego Rozporządzenie (EWG) nr 295/91 zachodzi przemienność drogi postępowania przed sądami powszechnymi lub przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 lutego 2014 roku (III CZP 113/13) rozstrzygając zagadnienie prawne powstałe przy rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie zażalenia przewoźnika lotniczego na postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie odmawiające odrzucenia pozwów pasażerów.Czytaj więcej..

Unieważnienie umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Prezes UZP może w określonych okolicznościach wystąpić do sądu o unieważnienie umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Aby nadmiernie się nie rozpisywać: chodzi o sytuacje wskazane w art. 144a ust 1 ustawy PZP, a więc: art. 140 ust. 3, 144 ust. 1 i 146 ust. 1 ustawy PZP. Jest to roszczenie limitowane czasem (4 lata od zawarcia lub zmiany umowy podlegającej unieważnieniu). Czytaj więcej..

↓