Nasz Blog


Komu na rękę zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Ostatnimi czasy nie tylko wykonawcom, ale i zamawiającym na rękę jest to, aby możliwie duża część oferty wykonawcy została zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zaobserwowaliśmy nawet, że w niektórych postępowaniach zamawiający umiejętnie sterują procesem zastrzegania części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa, np. sugerując w treści SIWZ, że zastrzeżenie danej części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa się “utrzyma” w dalszym toku postępowania. Zamawiający, doprowadzając do pożądanego skutku (czyli zastrzeżenia) ogranicza sobie wówczas pole sporów pomiędzy wykonawcami. Najciekawsze moim zdaniem rozwiązanie wypracowała ostatnio GDDKiA, która wprowadziła pozacenowe kryteria oceny ofert w postaci punktacji za opracowanie przez wykonawców tzw. “metodyk”, które (a jakże) są przez nich zastrzegane jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zamawiający ma wówczas więcej luzu w podejmowaniu decyzji o przyznaniu punktacji za metodykę, a wykonawcy nie są zazwyczaj w stanie skutecznie wyeliminować przeciwnika w postępowaniach odwoławczych (przystępujący, który nie jest stroną, a broni się przed odwołaniem, nie ma wglądu w zastrzeżoną część oferty odwołującego).
Czytaj więcej..

Państwo nie rozliczyło się z przeszłością

Okres powojenny w Polsce to czas dużych przeobrażeń w strukturze właścicielskiej majątków ziemskich. Nieruchomości ziemskie stanowiły wówczas aż 56% ogółu majątku przejętego przez państwo po II wojnie światowej. Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej stanowił niejako akt legitymujący ówczesną władzę państwową do przymusowego przejmowania majątków ziemskich, co do zasady bez żadnej rekompensaty.
Czytaj więcej..

Nie każde udziały w podwyższonym kapitale zakładowym dla nowych wspólników

Na przełomie ostatnich kilku lat, w szczególności począwszy od nowelizacji kodeksu spółek handlowych dokonanej ustawą z dnia 12 grudnia 2003 roku o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 229, poz. 2276), zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie pojawiały się rozbieżności w zakresie prawidłowej interpretacji przepisu art. 257 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki (§1);. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych (§2); Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, przy zachowaniu wymagań określonych w § 1, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 260 § 2 stosuje się odpowiednio (§3).
Czytaj więcej..

Powrót klauzuli obejścia prawa podatkowego – czyli „Co jednemu będzie misą golarza, drugiemu zda się być hełmem Mambrina”

Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów, po ponad dziesięciu latach nieobecności, w połowie roku 2015 wrócić ma do polskiego systemu prawnego tzw. klauzula obejścia prawa podatkowego. Przypominając: 1 stycznia 2003 r. wprowadzono do polskiego prawa podatkowego klauzulę obejścia prawa, która szybko uznana została za niezgodną z konstytucją (wyrokiem TK z dnia 11 maja 2004 r. sygn. K4/03). Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował przy tym samej idei ogólnej normy obejścia prawa, jednak zwrócił uwagę na potrzebę jej przejrzystego sformułowania, aby zapewniała ona podatnikowi maksymalną przewidywalność rozstrzygnięcia oraz nie ograniczała go w prawie do legalnej optymalizacji podatkowej, a także korzystania z ulg i zwolnień.
Czytaj więcej..

↓