Zmiany w Prawie własności przemysłowej – Znak towarowy

Do 14 stycznia 2019 roku mają zostać wdrożone zmiany ustawy  Prawo własności przemysłowej, dostosowujące polskie prawo do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2436 z 16 grudnia 2015r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, s. 1). W projekcie  zmian ustawy z maja 2018 roku pewnej modyfikacji uległa definicja znaku towarowego, zgodnie  z którą znak towarowy może składać się z każdego oznaczenia umożliwiającego odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwego do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych, o którym mowa w art. 228 ust. 1 pkt. 4,  w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Ponadto „znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.” Oznacza to, iż usunięto wymóg graficznej przedstawialności znaków towarowych. Należy też zauważyć, iż katalog oznaczeń, które mogą być zarejestrowane jako znaki towarowe ma jedynie charakter przykładowy. Ustawodawca poprzez ogólną definicję wymienia tylko niektóre spośród wielu oznaczeń mogących pełnić rolę znaków. Przede wszystkim chodzi o oznaczenia dostrzegalne za pomocą trzech z pięciu zmysłów:  wzroku, słuchu oraz dotyku, jak również i te oznaczenia, których odbiór angażuje inne zmysły, tj. węch  i smak.

Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Zgodnie z obecnym art. 153 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej „Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”.  W projekcie zmian ustawy opracowanym  przez MPiT przewidziano m.in. odejście od zasady przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy na pisemny wniosek uprawnionego. Powyższa zmiana ma odformalizować sposób przedłużania ochrony znaku towarowego, bowiem zamiast tego będzie obowiązywać uiszczenie opłaty w określonym terminie. Z kolei art. 129 ust. 4 ma otrzymać brzmienie: „Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy wyłączony z rejestracji na podstawie przepisów prawa lub umowy międzynarodowej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności, w zakresie w nich przewidzianych.”. Warto pamiętać, że udzielone prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (art. 162 u. p. w.p.), ponadto jako prawo majątkowe – może być przedmiotem zastawu bądź użytkowania. (red. Skubisz, Komentarz Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017).  Zgodnie  z projektowanymi przepisami przejściowymi – w zakresie skutków w prawie administracyjnym do praw ochronnych na znaki towarowe, objęte ochroną przed dniem wejścia w życie ustawy – stosuje się przepisy dotychczasowe. Jednocześnie do oceny stosunków cywilnoprawnych, wynikających z niniejszej ustawy, które powstały przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że skutki prawne tych stosunków wystąpiły po dniu wejścia w życie ustawy. Powyższe rozwiązanie jest konieczne z uwagi na prawidłowe wdrożenie Dyrektywy.

 

Eliza Błachnio,
Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.


Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Komentarze ( 0 )

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *

  Autorzy Bloga

  Krzysztof Smaga

  Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

  Jacek Jaroszyński

  Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

  Tomasz Czapla

  Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

  Michał Połaniecki

  Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

  Krzysztof Józefaciuk

  Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

  Karol Kajka

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
  ↓