Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Dnia 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (z dnia 9 marca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 708). Nowe przepisy zobowiązują podmioty zlecające przewóz określonych towarów do zgłoszenia ich transportu. Zgłosić transport będzie musiał podmiot, który dokonuje: dostawy towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług; wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług; wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług; eksportu i dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju.

Nim ładunek będzie mógł wyruszyć w trasę, podmiot zlecający będzie musiał zarejestrować transport w systemie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Uzyska w ten sposób numer referencyjny, który będzie ważny przez 10 kolejnych dni. Numer musi zostać przekazany zarówno przewoźnikowi, jak i punktowi odbioru ładunku.  W systemie konieczna jest również rejestracja przewoźnika, wraz z podaniem szczegółowych danych podmiotu oraz dat rozpoczęcia i zakończenia transportu. Numer referencyjny musi zostać również przekazany kierowcy świadczącemu transport, który może odmówić jego wykonania w przypadku stwierdzenia jego braku. Oczywiście ustawodawca przewidział również dotkliwe kary finansowe w przypadku niedopełnienia nowych obowiązków. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zleceniodawca może liczyć się z karą finansową sięgającą do 46% wartości netto ładunku – lecz nie mniej nuż 20.000zł. Kara 20.000zł dotyczy również przewoźnika, a kierowca może zapłacić od 5.000 do 7.000zł.

Jakich towarów dotyczy monitorowanie przewozu?

Systemowi monitorowania drogowego podlega przewóz:

  1.  towarów objętych:
  • – podkategoriami PKWiU: od 19.20.21 do 19.20.28, 19.20.29, 20.14.74 nieoznaczonych znakami akcyzy, 20.14.75, od 20.59.41 do 20.59.42, 20.59.43 zawierających alkohol etylowy, 20.59.57, 20.59.58 oraz 38.12.25, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów,

    Klasyfikację PKWiU wraz z objaśnieniami kodów można znaleźć tutaj: http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/

  • – pozycjami CN: 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy, 2707, 2710, 2905, 2917, 3403, 3811, 3814 zawierających alkohol etylowy, 3820 zawierających alkohol etylowy, 3824 oraz 3826, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;

    Klasyfikację CN wraz z objaśnieniami kodów można znaleźć tutaj: http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/cn/index.html

  1.  alkoholu całkowicie skażonego wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz.Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.3) – Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.), w tym zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w przypadku przesyłek o objętości powyżej 500 litrów;
  2.  suszu tytoniowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nieoznaczonego znakami akcyzy, bez względu na jego ilość w przesyłce;

Przy czym systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz towarów objętych:

1)  podkategoriami PKWiU:

a) 19.20.29 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,
b) 20.14.74 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów
c) 20.14.75 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów
d) od 20.59.41 do 20.59.42 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów
e) 20.59.43 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów;

2) pozycjami CN:

a) 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów,
b) 2710 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,
c) 2905 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,
d) 3403 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów,
e) 3811 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów
f) 3820 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów.

Jak wykonać obowiązek?

Dokonywanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszeń do systemu monitorowania przewozów „SENT” wymaga założenia konta (zarejestrowania się) na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC (https://puesc.gov.pl/). Konto może założyć tylko osoba fizyczna, która zamierza dokonywać zgłoszeń do systemu „SENT” w imieniu podmiotu. Dodatkowo podmioty, które mają obowiązek zgłaszania przewozu towarów wskazanych w ustawie, muszą zarejestrować dane podmiotu oraz ustanowić reprezentację, korzystając z usługi „e-Klient”.

Osoby, które nie mają kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP, powinny w ciągu 14 dni zgłosić się osobiście do dowolnego urzędu celno-skarbowego, delegatury urzędu celno-skarbowego albo oddziału celnego, aby zweryfikować podane dane. Potrzebny będzie do tego wydrukowany i podpisany wniosek rejestracji osoby fizycznej, który został wysłany w formie elektronicznej z platformy PUESC lub wydrukowany  komunikat UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), który został wysłany na konto PUESC wnioskodawcy oraz dokument tożsamości.

Dopełnienie tych formalności pozwoli osobie fizycznej na pobranie „certyfikatu niekwalifikowanego S.C.”, który jest niezbędny do podpisania pozostałych wniosków składanych w usłudze „e-Klient”, tj. rejestracji/aktualizacji podmiotu i zakresu reprezentacji.

Instrukcję dotycząca uwierzytelniania podmiotów na Platformie PUESC można znaleźć tutaj: https://puesc.gov.pl/documents/10180/75428865/SENT+instrukcja+uwierzytelniania+na+PUESC.PDF/f65612fc-0c98-4e60-9894-e20d2994a944

Szczegółowe informacje, dotyczące m.in. utworzenia konta na PUESC, rejestracji danych osoby fizycznej w Systemie Informacji Skarbowo Celnej (SISC), rejestracji podmiotu w SISC oraz rejestracji reprezentacji znajdują się w dokumencie „e-Klient Służby Celnej – Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej” https://puesc.gov.pl/documents/10180/20978/eKlient+-+Instrukcja+v.2.0.pdf/9691d2b3-edc7-4d2e-9ae2-e1dabc4bcbd5

 

Krzysztof Józefaciuk
Doradca Podatkowy
Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka

 


Icon made by Freepik from www.flaticon.com

 

Komentarze ( 1 )

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *

Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓