Tag: zamówienia publiczne

Znacznik „*” w zamówieniach publicznych – komentarz

Klient przysłał mi decyzję Zamawiającego o odrzuceniu jego oferty. Okazało się, że w rubrykach, w których należało wpisać nazwę dostarczanego oprogramowania i wersję, Zamawiający umieścił dodatkowo znacznik „*”, Czytaj więcej..

Odwołanie prowadzące do unieważnienia postępowania – zmiana o 180°

Stanowisko KIO było dotychczas jednoznaczne. Jeśli skutkiem uwzględnienia odwołania byłoby unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego = odwołujący nie ma „interesu” w jego wniesieniu. W konsekwencji – takie odwołanie powinno być z góry odrzucone. Jak się jednak wydaje, powyższa zasada przechodzi do historii.Czytaj więcej..

Nowelizacja PZP a zasada konkurencyjności

Przedsiębiorcy – niezobowiązani do stosowania ustawy PZP (jako zamawiający), jak też nierywalizujący na rynku zamówień publicznych (jako wykonawcy) – pozostają z reguły obojętni na kwestie zmian w rzecznej ustawie. Czemu się zresztą dziwić? Ustawa ta nie wpływa przecież na ich działalność. Czy oby na pewno? Są pewne wyjątki.Czytaj więcej..

Wyjaśnienia treści SIWZ a termin do wniesienia odwołania

Wniosek o złożenie wyjaśnień treści SIWZ nie wstrzymuje ani nie przywraca terminu do wniesienia odwołania od treści SIWZ. Większość wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ składanych przez wykonawców to tak naprawdę (nieznane ustawie) wnioski o zmianę treści SIWZ – na treść „odpowiadającą” wykonawcy. Skoro wykonawca wie, jakie jest pożądane przez niego brzmienie SIWZ, to znaczy że swoim pytaniem zmierza do jej zmiany. W razie odpowiedzi zamawiającego, która nie jest po jego myśli, nie może twierdzić, że dopiero w tym momencie dowiedział się o podstawie do wniesienia odwołania.Czytaj więcej..

Rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu a treścią SIWZ

Art. 41 ustawy PZP przewiduje, jaka treść powinna się znaleźć w ogłoszeniu o zamówieniu.

Art. 36 zawiera z kolei minimalne wymagania odnośnie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Co dzieje się w sytuacji, gdy dojdzie do rozbieżności pomiędzy powyższymi dokumentami?Czytaj więcej..

PZP a wymóg braku powiązań kapitałowo-osobowych

Jedną z podstawowych zasad wydatkowania środków unijnych, przyznanych w ramach dofinansowania, jest zakaz dokonywania zakupów towarów i usług od podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z beneficjentem (zamawiającym). Zamawiający dokonując wyboru wykonawców powinien tym samym z góry wykluczyć wszystkie „bliskie” mu podmioty.Czytaj więcej..

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych

Według stanu na piątek, 22 kwietnia 2016 roku, postęp nowelizacji PZP wygląda w sposób następujący: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FB297953CCDE7931C1257F850037BC34 (po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu). Oznacza to, że mamy w naszym porządku prawnym niewdrożone nowe dyrektywy, a zarazem nieobowiązujące stare. Czyli do momentu uchwalenia nowelizacji PZP przez Sejm, stosujemy starą ustawę wraz z tymi postanowieniami nowych nieimplementowanych dyrektyw, które nadają się do określenia jako bezpośrednio skuteczne. Rozsądny komunikat w tym zakresie wydał zresztą UZP: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test. Można się jednak zastanowić, czy uspokajający ton zawartego tam stwierdzenia: „Bezpośredni skutek dyrektyw funkcjonuje wyłącznie w stosunkach między jednostką a państwem” jest dostatecznie usprawiedliwiony.

Interesy wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są prawie zawsze sprzeczne. Zrozumiałe jest to, że wykonawcy będą się mogli powoływać względem zamawiającego (jako emanacji państwa) na bezpośrednio skuteczne przepisy dyrektywy. Tyle że w oparciu o te przepisy zamawiający będzie podejmować decyzje dotyczące innych wykonawców, godzące w ich interesy (które nie byłyby naruszone, gdyby zamawiający nie oparł się na bezpośrednim skutku dyrektywy). Wygląda znajomo – jak horyzontalny bezpośredni skutek dyrektywy, tyle że osiągnięty „za pośrednictwem zamawiającego”.

Tomasz Czapla
Radca Prawny
Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.

 

 


Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Skarga od uzasadnienia wyroku KIO

W uchwale z dnia 17 lutego 2016 roku Sąd Najwyższy zajął stanowisko w przedmiocie dopuszczalności skargi od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie zarzutów oddalonych wyłącznie w uzasadnieniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy jednoczesnym braku takiego rozstrzygnięcia w sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (uchwała Sądu Najwyższego, III CZP 111/15).Czytaj więcej..

Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓