Tag: nowelizacja

Zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców od 2017 roku

W dniu 24 października 2016 roku do rozpatrzenia przez Radę Ministrów został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw. Przewiduje on istotne zmiany w wielu kwestiach dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce wynikające z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Dodatkowo zmiany wynikają z konieczności uszczelnienia procedury dotyczącej wykonywania pracy krótkoterminowej przez obywateli 6 państw – Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy – na podstawie oświadczenia podmiotu powierzającego pracę o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy (PUP) i ograniczenia nadużyć. Inne zmiany wynikają z potrzeby wprowadzenia spójnych zasad w zakresie dostępu cudzoziemców do rynku pracy. Czytaj więcej..

Zmiany w umowie zlecenia

Od stycznia 2017 roku zarówno pracownicy, jak i pracodawcy doświadczą kolejnych zmian w zakresie dotyczącym prawa pracy. Najwięcej emocji budzą zmiany obejmujące między innymi umowę o świadczenie usług oraz umowę zlecenie, których dotyczyć będzie niniejszy artykuł.

Od dnia 1 stycznia 2017 roku dla umów zlecenia i umów o świadczenie usług, z pewnymi wyjątkami wskazanymi w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2015.2008 t.j. z dnia 2015.12.01 z późn. zmianami), wprowadzona zostanie minimalna stawka godzinowa, której wysokość w 2017 roku wynosić będzie 13 zł (brutto) za godzinę. Określa ją obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21 września 2016 roku
w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 roku. Co istotne, stawka godzinowa nie znajdzie zastosowania w przypadku umów o dzieło oraz umów agencyjnych.Czytaj więcej..

Nowelizacja PZP a zasada konkurencyjności

Przedsiębiorcy – niezobowiązani do stosowania ustawy PZP (jako zamawiający), jak też nierywalizujący na rynku zamówień publicznych (jako wykonawcy) – pozostają z reguły obojętni na kwestie zmian w rzecznej ustawie. Czemu się zresztą dziwić? Ustawa ta nie wpływa przecież na ich działalność. Czy oby na pewno? Są pewne wyjątki.Czytaj więcej..

Klauzula obejścia prawa podatkowego – dalsze perypetie.

Śledzimy prace nad nowelizacją Ordynacji Podatkowej, która wprowadzić ma do polskiego systemu prawnego  tzw. klauzulę generalną przeciw obejściu prawa podatkowego (GAAR – General Anti-Avoidance Rule). Zmianę planowanego kształtu tej klauzuli przewiduje poprawka do projektu noweli Ordynacji podatkowej wprowadzona przez podkomisję i zaakceptowana przez komisję finansów publicznych. Podkomisja zdecydowała, że przepisy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania będą miały zastosowanie „do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy”, co ma nastąpić po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Wcześniej była mowa o tym, że regulacje te będą miały zastosowanie „do czynności dokonanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy”.Sensu tej zmiany nie trzeba tłumaczyć –  klauzulą objęte zostaną czynności (konstrukcje prawne) dokonane przed wejściem w życie klauzuli, jeżeli powodować będą powstawania korzyści podatkowych po jej wejściu w życie.Czytaj więcej..

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego 2016

Sejm VII kadencji ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 1247) dokonał radykalnych zmian w polskim postępowaniu karnym, szeroko modyfikując prawa i obowiązki stron procesu, w tym oskarżonych, pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych i posiłkowych oraz ich obrońców i pełnomocników. Sam procesy karny, prowadzony przed Sądem powszechnym, został przekształcony w proces kontradyktoryjny, z dużą swobodą stron w aspekcie negocjowania ewentualnej kary dla sprawców przestępstw i ewentualnych zadośćuczynień osobom poszkodowanym przestępstwem. Dla realizacji tego założenia wprowadzono, m.in. prawo każdej osoby występującej przed Sądem do korzystania z pomocy prawnej na koszt Skarbu Państwa. Przywołana ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. (dalej: Nowelizacja z 1.07.2015)Czytaj więcej..

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych

Według stanu na piątek, 22 kwietnia 2016 roku, postęp nowelizacji PZP wygląda w sposób następujący: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FB297953CCDE7931C1257F850037BC34 (po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu). Oznacza to, że mamy w naszym porządku prawnym niewdrożone nowe dyrektywy, a zarazem nieobowiązujące stare. Czyli do momentu uchwalenia nowelizacji PZP przez Sejm, stosujemy starą ustawę wraz z tymi postanowieniami nowych nieimplementowanych dyrektyw, które nadają się do określenia jako bezpośrednio skuteczne. Rozsądny komunikat w tym zakresie wydał zresztą UZP: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test. Można się jednak zastanowić, czy uspokajający ton zawartego tam stwierdzenia: „Bezpośredni skutek dyrektyw funkcjonuje wyłącznie w stosunkach między jednostką a państwem” jest dostatecznie usprawiedliwiony.

Interesy wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są prawie zawsze sprzeczne. Zrozumiałe jest to, że wykonawcy będą się mogli powoływać względem zamawiającego (jako emanacji państwa) na bezpośrednio skuteczne przepisy dyrektywy. Tyle że w oparciu o te przepisy zamawiający będzie podejmować decyzje dotyczące innych wykonawców, godzące w ich interesy (które nie byłyby naruszone, gdyby zamawiający nie oparł się na bezpośrednim skutku dyrektywy). Wygląda znajomo – jak horyzontalny bezpośredni skutek dyrektywy, tyle że osiągnięty „za pośrednictwem zamawiającego”.

Tomasz Czapla
Radca Prawny
Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.

 

 


Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Ustrój rolny w najnowszej odsłonie

31 marca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórzy ustaw (dalej: UWSN), która nowelizuję ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r. (dalej: UKUR) oraz uchyla ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z 5 sierpnia 2015 r.Czytaj więcej..

Nowe prawo restrukturyzacyjne – czas na dobrą zmianę?

Od początku bieżącego roku obowiązuje nowe prawo restrukturyzacyjne.  Słowo „nowe” w połączeniu z frazą „prawo restrukturyzacyjne” może być nieco mylące, ponieważ dotychczas polski ustawodawca nie miał w swoim dorobku aktu prawnego o takiej nazwie i przedmiocie regulacji. „Stare” więc, ściśle rzecz biorąc, nie istniało. Traktowano natomiast, jako dotykające tej materii, przepisy o postępowaniu naprawczym w razie zagrożenia niewypłacalnością, zawarte w prawie upadłościowym i naprawczym (PUiN). Pod pojęciem „stare” rozumiano również te mechanizmy wprowadzone przez PUiN, które pozwalały na zawarcie układu przez przedsiębiorcę z jego wierzycielami, z równoczesnym doprowadzeniem do restrukturyzacji tegoż przedsiębiorcy i jego relacji z wierzycielami (a więc regulacje o upadłości z możliwością zawarcia układu).Czytaj więcej..

Zmiany w prawie pracy o których powinieneś wiedzieć

Z dniem 22 lutego 2016 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Nowelizacja”). Główne zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (dalej jako „Ustawa”) wprowadzone Nowelizacją dotyczą umów o pracę zawieranych na czas określony, w istocie zmierzając do ograniczenia ich wykorzystywania przez pracodawców.

Po pierwsze, z Kodeksu pracy zniknie umowa o pracę na czas określonej pracy. Do wyboru pozostaną zatem: umowa o pracę na czas nieokreślony oraz umowa o pracę na czas określony (także w celu zastępstwa nieobecnego pracownika), a każda z nich będzie mogła zostać poprzedzona umową o pracę na okres próbny. W zakresie tej ostatniej również wprowadzone zostaną zmiany.

Czytaj więcej..

Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓