Split payment sposobem na zmniejszenie luki w podatku VAT?

Ministerstwo Finansów w ramach walki z tzw. luką podatkową wprowadza szereg rozwiązań, mających na celu jej zredukowanie oraz walkę z oszustwami podatkowymi. Po wprowadzeniu jednolitego pliku kontrolnego, odwrotnego obciążenia czy systemu monitorowania drogowego przewozu paliw kolejnym pomysłem Ministerstwa jest wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split-payment). Rozwiązanie to ma przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom podatkowym, polegającym na „znikaniu” podatników podatku od towarów i usług wraz z zapłaconym przez kontrahenta, lecz nie odprowadzonym do urzędu skarbowego podatkiem VAT. Zastosowanie mechanizmu split-payment może pozwolić więc na ograniczenie lub wyeliminowanie tzw. karuzel podatkowych już na samym etapie przeprowadzania transakcji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu prawnego regulacji pozwalających na wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności. Projekt przewiduje zmianę m.in. takich aktów jak ustawy o podatku od towarów i usług, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o rachunkowości czy prawa bankowego. Nowelizacja ma wejść w życie 1 kwietnia 2018 r.

Istotą mechanizmu podzielonej płatności jest rozdzielenie  płatności za towar lub usługę na cenę netto sprzedaży, która trafia na rachunek bankowy dostawcy oraz kwotę podatku VAT, która trafia na specjalnie wydzielone konto dostawcy. Cały proces podzielonej płatności przeprowadzony zostanie za pomocą tzw. „komunikatu przelewu”, specjalnie przygotowanego przez bank podatnika mechanizmu przeprowadzania przelewu, w ramach którego osoba dokonująca płatności obowiązana będzie do wskazania nie tylko kwoty brutto oraz wysokości podatku wynikającego z transakcji, ale również do wskazania numeru faktury, z której wynika płatność.

Projekt ustawy wprowadzający mechanizm odwróconej płatności zakłada dobrowolność zastosowania tej metody. Podmiotem, który decydować będzie o wykorzystaniu tego mechanizmu będzie oczywiście nabywca, dokonując przelewu ze swojego rachunku bankowego na konto kontrahenta. Warto również wskazać, że nabywca będzie miał możliwość wyboru transakcji, które przeprowadzi za pomocą mechanizmu split-payment, tym samym wykorzystanie podzielonej płatności będzie mogło mieć charakter wybiórczy.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się już na zastosowanie mechanizmu split-payment, jego wykorzystanie będzie mogło mieć miejsce wyłącznie w przypadku transakcji dokonywanych pomiędzy innymi podatnikami, dotyczyć więc będzie transakcji o charakterze B2B. Nie będzie więc możliwości jego zastosowania w przypadku transakcji dokonywanych przez konsumentów, a więc osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Ustawodawca zdaje sobie jednak sprawę, że wprowadzenie mechanizmu split-payment z pewnością wpłynie na poziom płynności finansowej podatników. Aktualne regulacje nie ograniczają możliwości podatnika do dokonywania obrotu środkami otrzymanymi z tytułu przeprowadzonych transakcji z kontrahentami, natomiast w przypadku zastosowania przez naszych nabywców przelewu środków zgodnego z mechanizmem podzielonej płatności, możliwość ich wykorzystania będzie bardzo ograniczona. Wykorzystanie środków znajdujących się na subkoncie VAT będzie możliwe wyłącznie w przypadku zapłaty zobowiązania z tytułu podatku VAT do urzędu skarbowego lub zapłaty kwoty podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez naszego kontrahenta. Nie będzie również możliwe uregulowanie zobowiązań z tytułu innych podatków ze środków znajdujących się na subkoncie VAT. Podatnik będzie miał natomiast możliwość zwrócenia się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o przekazanie środków zgromadzonych na subkoncie VAT na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Projekt ustawy zakłada również, że w przypadku zastosowania podzielonej płatności i uiszczenia zapłaty za towar lub usługę na rzecz innego podatnika niż wskazanego na fakturze, podatnik, na rzecz którego dokonana została płatność, odpowiadać będzie solidarnie wraz z dostawcą za nierozliczony podatek, do wysokości kwoty otrzymanej na rachunku VAT.

W celu kompleksowego wprowadzenia mechanizmu split-payment, ustawodawca przewiduje również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Zgodnie z nowelizacją, każdy bank oraz spółdzielcza oszczędnościowa kasa-kredytowa będzie miał obowiązek prowadzenia dla każdego rachunku rozliczeniowego oddzielnego rachunku VAT w walucie polskiej. Należy wskazać, że prowadzenie rachunku VAT nie będzie mogło wiązać się z ponoszeniem przez posiadacza rachunku dodatkowych opłat lub prowizji. Środki znajdujące się na powyższym subkoncie wolne będą od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji lub zabezpieczenia innych należności niż podatek od towarów i usług.

Warto się jednak zastanowić, jakie będą korzyści dla podatnika wynikające z zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. W stosunku do podatników, którzy zdecydują się na wykorzystane mechanizmu split-payment, nie będą mieć zastosowania przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe wynikające z art. 112b i art. 112c Ordynacji podatkowej. Ponadto, nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje, że podatnik decydując się na zwrot różnicy podatku naliczonego i należnego bezpośrednio na rachunek VAT, otrzyma zwrot w terminie 25 dni bez możliwości przedłużenia terminu zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego. W uzasadnieniu do projektu ustawy ustawodawca wskazuje również, że zastosowanie mechanizmu split-payment będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania należytej staranności nabywcy przy przeprowadzeniu transakcji.

Śmiało można stwierdzić, że zmiany zaproponowane przez ustawodawcę stanowić będą swoistą rewolucję w sposobie rozliczeń między kontrahentami. Na pytanie, czy powyższe zmiany zostaną zaakceptowane przez przedsiębiorców oraz czy zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności pomoże Ministerstwu w wyeliminowaniu karuzeli podatkowych przekonamy się już wkrótce.

 

aplikant radcowski
Łukasz Kalinowski

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.


Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Komentarze ( 0 )

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *

  Autorzy Bloga

  Krzysztof Smaga

  Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

  Jacek Jaroszyński

  Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

  Tomasz Czapla

  Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

  Michał Połaniecki

  Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

  Krzysztof Józefaciuk

  Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

  Karol Kajka

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
  ↓