Opłata środowiskowa

Szanowni Klienci,

Do dnia 31 marca 2018 r. każdy przedsiębiorca, który w swojej działalności gospodarczej w roku ubiegłym (2017) wykorzystywał pojazd spalinowy, zobowiązany jest do przygotowania wykazu za korzystanie ze środowiska. Z punktu widzenia powyższej opłaty nie jest istotne, czy samochód jest własnością przedsiębiorcy, czy też przedsiębiorca go najmuje lub np. jest leasingobiorcą. Może to także dotyczyć wykorzystywania „prywatnego” auta (nabytego nie przez przedsiębiorcę a przez konsumenta, oraz używanego głównie nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, ilekroć zdarza się, że nabywane jest do takiego pojazdu paliwo w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy, np. w celu wliczenia takiej transakcji do kosztów uzyskania przychodu lub odliczenia VAT).

Z punktu widzenia omawianej regulacji, przedsiębiorców można podzielić na 3 grupy:

1) Pierwszej grupy dotyczy jedynie obowiązek sporządzenia wykazu, lecz nie muszą go przedkładać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę prowadzonej działalności gospodarczej. Są to ci przedsiębiorcy, dla których wysokość opłaty rocznej nie przekracza 100 zł (o sposobie obliczania mowa będzie dalej).

2) Drugiej grupy dotyczy zarówno obowiązek sporządzenia wykazu, jak i przedłożenia go marszałkowi województwa. Nie muszą jednak nadal uiszczać opłaty środowiskowej. Są to ci przedsiębiorcy, dla których roczna wysokość opłaty jednego rodzaju (np. z tytułu korzystania z pojazdów spalinowych) nie przekracza 800zł.

3) Trzecia grupa przedsiębiorców to ta, dla której wysokość opłaty rocznej jednego rodzaju przekracza 800 zł. Są oni zobowiązani do sporządzenia i złożenia wykazu, a także do uiszczenia opłaty (do dnia 31 marca, czyli do ostatecznego terminu na przedłożenie wykazu).

Wzór wykazu o który mowa była wyżej, stanowi „Tabela D”  załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Z kolei w celu obliczenia wysokości opłat, podatnicy będą musieli sięgnąć do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska. Dopiero bowiem znajomość parametrów takich jak ilość zużytego paliwa jak i wysokość stawek jednostkowych pozwoli na określenie wysokości należnej opłaty. W zakresie w jakim powyższe rozporządzenie odnosi się do opłat za spalanie paliw w pojazdach spalinowych, stawki zostały określone w Tabeli D.

W przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązków o których była mowa wyżej, Ustawa przewiduje kary takie jak:

– utrata prawa uzyskania dotacji lub (w niektórych przypadkach) żądanie jej zwrotu;

– zastosowanie kar administracyjnych;

Ponadto marszałek województwa będzie mógł odrzucić wykazy złożone po terminie,  kwestionując zarazem wysokość należnej opłaty (i naliczyć wyższą).

W przypadku gdy przedsiębiorca zapomniał złożyć wykaz w terminie, musi liczyć się także z koniecznością  zapłacenia odsetek ustawowych. Ponadto wykazy winny być w takim przypadku złożone wraz z czynnym żalem.

 

Arkadiusz Sobiech,
aplikant radcowski
Smaga Jaroszyński Spółka  Adwokacka S.k.a.

 


Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Komentarze ( 0 )

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *

  Autorzy Bloga

  Krzysztof Smaga

  Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

  Jacek Jaroszyński

  Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

  Tomasz Czapla

  Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

  Michał Połaniecki

  Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

  Krzysztof Józefaciuk

  Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

  Karol Kajka

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
  ↓