Ile kosztuje „ulga na start”?

Dnia 30 kwietnia 2018 r. w miejsce obowiązującej od 28 sierpnia 2018 r. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, weszła w życie ustawa Prawo przedsiębiorców[1] (dalej jako „PP”), stanowiąca jedną z 5 ustaw składających się na tzw. „Konstytucję Biznesu”. Spośród licznych wprowadzonych z tym dniem nowości, jak choćby powstaniem nowego organu – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców[2], czy działalności nieewidencjonowanej nie będącej działalnością gospodarczą[3], jako jedno z istotniejszych udogodnień dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą ogłoszono wprowadzenie tzw. „ulgi na start”.Założenia „ulgi na start”

Zgodnie z art. 18 ust. 1 PP, przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Z powyższej ulgi przedsiębiorca może jednak zrezygnować, poprzez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, co przewiduje art. 18 ust. 2 PP.

Niepodleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oznacza, że przedsiębiorca korzystający z ulgi zobowiązany jest jedynie do zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, której najniższa kwota w roku 2018 wynosi 319,94 zł. Dla porównania – opłacający składki zdrowotne przedsiębiorca, który przez pierwsze 24 miesiące prowadzonej działalności korzysta z tzw. „małego ZUSu”[4] w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia chorobowego zapłaci co najmniej 503,84 zł, natomiast przedsiębiorca niekorzystający z żadnej z wymienionych ulg – co najmniej 1163,39 zł. Daje to oszczędność na poziomie 183,90 zł w pierwszym i 843,45 zł w drugim przypadku. Warto dodać, że przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na skorzystanie z „ulgi na start”, po upływie 6 miesięcy mogą następnie przez kolejne 2 lata płacić niższe składki w ramach „małego ZUSu”.

Status przedsiębiorcy korzystającego z „ulgi na start”

Chociaż na gruncie PP, korzystający z „ulgi na start” jest przedsiębiorcą i prowadzi działalność gospodarczą, to ustawodawca wraz z wprowadzeniem PP dokonał także nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych[5] wprowadzając do niej art. 8 ust. 6a, zgodnie z którym za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą nie uważa się w rozumieniu tejże ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 PP – a więc przedsiębiorcy korzystającego z „ulgi na start”. By rzecz ująć prościej – w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych taka osoba fizyczna nie jest przedsiębiorcą, co pociąga za sobą istotne konsekwencje w zakresie sposobu i wysokości opłacanych za nią składek. Pozycja prawna takiego podmiotu nie różni się bowiem z punktu widzenia składki emerytalnej i rentowej od pozycji osoby fizycznej zatrudnionej przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę, lub na podstawie „ozusowanej” umowy cywilnoprawnej.

To zatem kontrahent takiego przedsiębiorcy będzie musiał zadbać o to, by odprowadzać za niego odpowiednie składki. Może to prowadzić do niechętnego zawierania umów z przedsiębiorcami widniejącymi w rejestrze poniżej 6 miesięcy, z uwagi na ryzyko zostania obciążonym nieoczekiwanymi kosztami w postaci składek na rzecz ZUS. Być może w obrocie gospodarczym wyłoni się praktyka składania przez nowych przedsiębiorców oświadczeń w zakresie niekorzystania ze wskazanej ulgi, obwarowanych odpowiedzialnością z tytułu kary umownej.

Konkluzja

Konsekwentne stosowanie wprowadzonych niedawno przepisów w zakresie „ulgi na start” prowadzi do wniosku, że „ulga na start” jest rozwiązaniem bardziej kosztownym od „małego ZUSu”, co – jak należy przypuszczać – jest wynikiem błędu legislacyjnego i należy wyrazić nadzieję, że zostanie on wkrótce usunięty.

 

Arkadiusz Sobiech

aplikant radcowski

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.


[1] Dz.U. z 2018 r. poz. 646 – Prawo przedsiębiorców (dalej: PP)

[2] Art. 16 PP wprowadził do porządku prawnego nowy organ – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, mającego stać na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Zakres i sposób działania Rzecznika został uregulowany w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648).

[3] Zgodnie z art. 5 ust. 1 PP nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

[4] Art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi w tym przypadku w okresie 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

[5] Dz.U. z 2017 r. poz. 1778


Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Komentarze ( 0 )

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *

  Autorzy Bloga

  Krzysztof Smaga

  Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

  Jacek Jaroszyński

  Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

  Tomasz Czapla

  Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

  Michał Połaniecki

  Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

  Krzysztof Józefaciuk

  Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

  Karol Kajka

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
  ↓