Koniec z użytkowaniem wieczystym w przypadku gruntów związanych z zabudową mieszkaniową?

W dniu 20 lipca 2018 r. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, który ma na celu usprawnienie dotychczasowych procesów przekształcania praw użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Uchwalona przez Sejm ustawa zakłada, iż w dniu 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie użytkowania wieczystego nastąpi z tym dniem z mocy prawa.

Ustawa przewiduje, iż za grunt zabudowany na cele mieszkaniowe uważać się grunty zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi oraz urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Taka definicja pozwala na objęcie ustawą również gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (wielolokalowymi) o funkcji mieszanej, tj. mieszkaniowo – usługowej. Z regulacji ustawowej wyłączone zostały, m. in. grunty zabudowane wyłącznie w celach usługowych i handlowych, dla których aktualne pozostaną regulacje prawne dotyczące użytkowania wieczystego.

Zgodnie z ustawą po przekształceniu właściciel lokalu uzyska udział we własności gruntu w takiej wysokości, w jakiej przysługiwał mu udział w użytkowaniu wieczystym. Zatem w wyniku przekształcenia nie ulegnie zmianie wysokość udziału w gruncie, związanego z własnością lokalu.

Organy reprezentujące dotychczasowego właściciela nieruchomości tj. Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego będą wydawały z urzędu zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tego gruntu. Przekazanie zaświadczenia do właściwego miejscowo sądu, prowadzącego księgi wieczyste, w celu dokonania odpowiednich wpisów w księdze wieczystej spoczywać będzie na właściwym organie.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności tego gruntu właściciele będą ponosili opłatę przekształceniową na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu. Termin wnoszenia opłaty przekształceniowej będzie upływał z dniem 31 marca każdego roku. Wysokość tej opłaty, będzie odpowiadać wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu przekształcenia.

Ustawodawca przewidział również możliwość wniesienia całej opłaty przekształceniowej jednorazowo, co w zależności od okresu jej wniesienia będzie wiązało się z bonifikatą w wysokości od 10 do 60% jej wartości. W odniesieniu do gruntów należących do Skarbu Państwa, bonifikata wynosiła będzie:

 • 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
 • 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
 • 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
 • 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
 • 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
 • 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Jednocześnie w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego, to właściwy organ będzie decydował o udzieleniu bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały właściwej rady albo sejmiku.

 

Bartłomiej Bziuk
Radca Prawny
Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.


Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Komentarze ( 0 )

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *

  Autorzy Bloga

  Krzysztof Smaga

  Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

  Jacek Jaroszyński

  Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

  Tomasz Czapla

  Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

  Michał Połaniecki

  Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

  Krzysztof Józefaciuk

  Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

  Karol Kajka

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
  ↓