Dokumenty na okoliczność spełnienia warunku ubezpieczenia OC

Zgodnie z art. 22c ust. 1 pkt 3) PZP, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający może wymagać w szczególności posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W myśl z kolei §2 ust. 2 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. „W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać (…) dokumentów (…) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego”.

Cóż to za „dokumenty”? Tego już Rozporządzenie nie precyzuje.

Przy jednorazowym opłaceniu składki na ubezpieczenie OC, takimi dokumentami niewątpliwie będą polisa OC wraz z potwierdzeniem zapłaty całości składki.

W przypadku, gdy składka jest rozłożona na raty, stosownym działaniem będzie przedstawienie zamawiającemu polisy OC oraz kompletu potwierdzeń zapłaty wszystkich (wymagalnych na moment składania dokumentów) rat.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na kwestie opóźnienia w zapłacie którejś z rat składki ubezpieczeniowej. Czy w takiej sytuacji złożenie polisy i potwierdzeń zapłaty rat, w tym potwierdzenia zapłaty raty dotkniętej „opóźnieniem”, będzie wystarczające? Czy wykonawca nadal może tytułować się ważnym OC?

Zgodnie z art. 814 §3 KC „W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, tylko wtedy, gdy skutek taki przewidywała umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia, a ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności”.

Tym samym – do momentu zaistnienia opisanych w art. 814 §3 KC okoliczności (ujęcie w umowie ubezpieczenia/OWU odpowiedniego zastrzeżenia; powstanie zaległości w zapłacie raty; bezskuteczność wezwania do jej zapłaty), wykonawca dysponuje ważnym ubezpieczaniem OC. W konsekwencji – samo dostrzeżenie przez Zamawiającego opóźnienia w zapłacie którejś z rat nie może prowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Najpierw powinien on zwrócić się do wykonawcy o przedłożenie dokumentów potwierdzających brak zaistnienia okoliczności z art. 814 §3 KC. Z punktu widzenia wykonawcy – optymalnie byłoby od razu rozwiać wątpliwości zamawiającego poprzez złożenie wraz z polisą OC i potwierdzeniami zapłaty rat, także oświadczenia zakładu ubezpieczeń potwierdzającego, że dana polisa pozostaje aktualna.

 

Karol Kajka
radca prawny
Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.k.a.

 


Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Komentarze ( 0 )

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *

  Autorzy Bloga

  Krzysztof Smaga

  Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

  Jacek Jaroszyński

  Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

  Tomasz Czapla

  Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

  Michał Połaniecki

  Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

  Krzysztof Józefaciuk

  Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

  Karol Kajka

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
  ↓