Kategorie: Prawo Lotnicze

Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej zarządzającego lotniskiem za szkody spowodowane na płycie lotniska

Zasada odpowiedzialności deliktowej podmiotów prowadzących lotniska jest obecnie dość żywo poruszana w orzecznictwie sądowym. Szereg orzeczeń w tym obszarze zapadło na gruncie stanów faktycznych związanych ze szkodami spowodowanymi hałasem wywołanym ruchem samolotów. Nie mniej jednak, niniejszy artykuł ma na celu podjęcie próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy istnieją podstawy to stawiania tezy, iż lotnisko można kwalifikować jako przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody w rozumieniu art. 435 § 1 kodeksu cywilnego[1], a w konsekwencji, czy odpowiedzialność podmiotu zarządzającego lotniskiem za szkody osobowe spowodowane pasażerowi na terenie samego lotniska, opiera się na zasadzie ryzyka, czy też winy.Czytaj więcej..

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego z tytułu opóźnienia w międzynarodowym przewozie lotniczym w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE

Zgodnie z art. 19 Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 28 maja 1999 r. (Konwencja Montrealska), „Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną opóźnieniem w przewozie pasażerów, bagażu lub towarów. Jednakże przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną opóźnieniem, jeżeli udowodnił, że on sam i osoby za niego działające podjęli wszelkie środki, jakich można było oczekiwać, w celu uniknięcia szkody, albo że podjęcie takich środków było dla nich niemożliwe”. Przywołany przepis stał się zarzewiem sporu, prowadzonego pomiędzy Specjalną Służbą Śledczą Republiki Litewskiej (STT) a przewoźnikiem lotniczym Air Baltic Corporation AS, zawisłym przed Sądem Rejonowym dla miasta Wilna, opartym na następującym stanie faktycznym:Czytaj więcej..

Odszkodowanie za odwołany lot

W praktyce każdego pasażera linii lotniczych może zdarzyć się przypadek, w którym lot zostanie odwołany lub ulegnie opóźnieniu. Nie można w takiej sytuacji zapominać, iż taki pasażer jako konsument podlega ochronie i przysługują mu wynikające z przepisów prawa określone roszczenia.Czytaj więcej..

Charakter prawny umowy czarteru lotniczego

Umowa czarteru środka transportowego nie jest znana Kodeksowi cywilnemu, natomiast uregulowana została w art. 188 – 200 ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 758 ze zm.), która to regulacja ze względu na zakres przedmiotowy przywołanej powyżej ustawy, nie znajduje zastosowania do czarteru środka transportowego w przewozie lotniczym. Czytaj więcej..

Przemienność kompetencji Sądu Powszechnego i Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie odszkodowania za opóźniony lot

W sprawie, w której pasażer domaga się od przewoźnika lotniczego odszkodowania za opóźniony lot na podstawie art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego Rozporządzenie (EWG) nr 295/91 zachodzi przemienność drogi postępowania przed sądami powszechnymi lub przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 lutego 2014 roku (III CZP 113/13) rozstrzygając zagadnienie prawne powstałe przy rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie zażalenia przewoźnika lotniczego na postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie odmawiające odrzucenia pozwów pasażerów.Czytaj więcej..

Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓