Kategorie: Prawo Gospodarcze

Projektowane zmiany w procedurze cywilnej a.d.2019

W dniu 8 stycznia 2019 r. do Sejmu wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu kompleksowe usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądami w sprawach cywilnych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany planowane w kodeksie postępowania cywilnego.Czytaj więcej..

Ewidencja czasu pracy kierowców – zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o tachografach

Informacje zapisane za pomocą tachografów odzwierciedlają rzeczywiste aktywności zawodowych kierowców. Wobec tego są wykorzystywane w tworzeniu ich ewidencji czasu pracy. Zapis tachografu stanowi dokładniejsze źródło określania czasu pracy niż standardowa lista obecności. Dnia 3 września 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o tachografach z dnia 5 lipca 2018 r., która jest kontynuacją prób zwalczania bezprawnej ingerencji w tachografy.Czytaj więcej..

Ile kosztuje „ulga na start”?

Dnia 30 kwietnia 2018 r. w miejsce obowiązującej od 28 sierpnia 2018 r. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, weszła w życie ustawa Prawo przedsiębiorców[1] (dalej jako „PP”), stanowiąca jedną z 5 ustaw składających się na tzw. „Konstytucję Biznesu”. Spośród licznych wprowadzonych z tym dniem nowości, jak choćby powstaniem nowego organu – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców[2], czy działalności nieewidencjonowanej nie będącej działalnością gospodarczą[3], jako jedno z istotniejszych udogodnień dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą ogłoszono wprowadzenie tzw. „ulgi na start”.Czytaj więcej..

Zmiany w Prawie własności przemysłowej – Znak towarowy

Do 14 stycznia 2019 roku mają zostać wdrożone zmiany ustawy  Prawo własności przemysłowej, dostosowujące polskie prawo do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2436 z 16 grudnia 2015r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, s. 1). W projekcie  zmian ustawy z maja 2018 roku pewnej modyfikacji uległa definicja znaku towarowego, zgodnie  z którą znak towarowy może składać się z każdego oznaczenia umożliwiającego odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwego do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych, o którym mowa w art. 228 ust. 1 pkt. 4,  w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Czytaj więcej..

Koniec z użytkowaniem wieczystym w przypadku gruntów związanych z zabudową mieszkaniową?

W dniu 20 lipca 2018 r. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, który ma na celu usprawnienie dotychczasowych procesów przekształcania praw użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi.Czytaj więcej..

Należyta staranność i mechanizm split payment – nowe instrumenty w VAT

W ostatnich latach głośno było zarówno o wielomilionowych aferach związanych z wyłudzeniami VAT, jak i o sytuacjach, w których uczciwy podatnik karany był przez ograny podatkowe za to, że nabył towary od podmiotu, który – jak się później okazało – wyłudzał VAT.Czytaj więcej..

Administrator i podmiot przetwarzający – oznaczenie stron w relacjach między podmiotami

Z dniem 28 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej jako: RODO). W toku przeprowadzania przez naszą kancelarię audytów w przedmiocie spełniania przez naszych klientów wymogów przewidzianych w RODO, wielokrotnie spotkaliśmy się z pytaniami dotyczącymi oznaczania stron zarówno w relacjach między naszymi klientami i ich kontrahentami, jak również w umowach o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej..

Ważna informacja ws. CEIDG/PESEL dla przedsiębiorców

Szanowni Klienci,

Informujemy,  że dnia 19 maja br. mija termin, w którym, zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015, poz. 1893), przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL, w przypadku gdy wpis takiej informacji nie zawiera. Po upływie ww. terminu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.Czytaj więcej..

Opłata środowiskowa

Szanowni Klienci,

Do dnia 31 marca 2018 r. każdy przedsiębiorca, który w swojej działalności gospodarczej w roku ubiegłym (2017) wykorzystywał pojazd spalinowy, zobowiązany jest do przygotowania wykazu za korzystanie ze środowiska. Z punktu widzenia powyższej opłaty nie jest istotne, czy samochód jest własnością przedsiębiorcy, czy też przedsiębiorca go najmuje lub np. jest leasingobiorcą. Może to także dotyczyć wykorzystywania „prywatnego” auta (nabytego nie przez przedsiębiorcę a przez konsumenta, oraz używanego głównie nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, ilekroć zdarza się, że nabywane jest do takiego pojazdu paliwo w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy, np. w celu wliczenia takiej transakcji do kosztów uzyskania przychodu lub odliczenia VAT).Czytaj więcej..

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – zagadnienia wybrane

Wprowadzenie regulacji

Instytucja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta, pełnomocnika i członka organów nadzorczych przedsiębiorcy (dalej: zakaz działalności) pojawiła się w obrocie cywilnoprawnym z początkiem 1998 r. (3 stycznia 1998 r.), wraz z wejściem w życie ustawy zmieniającej ówczesne prawo upadłościowe[1].

Motywem wprowadzenia zakazu działalności były mankamenty instytucji upadłości, zgłaszane przez praktykę gospodarczą i sądową. Podnoszono długotrwałość i kosztowność postępowań upadłościowych z jednej strony, z drugiej zaś – niedostateczne ich efekty. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywano zwłaszcza w zbyt późnym wszczynaniu przez dłużników tych postępowań, tj. po upłynnieniu najbardziej wartościowego majątku. Podkreślano brak efektywności obowiązujących wówczas sankcji za opóźnienie w inicjowaniu postępowań upadłościowych przez dłużników, w postaci odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez takie działanie wierzycielom[2] oraz odpowiedzialności karnej członków zarządów i likwidatorów spółek kapitałowych[3]. Dlatego też zdecydowano się wprowadzić zmiany do ówczesnego prawa upadłościowego, mające na celu urealnienie jego funkcji i zwiększenie efektywności. Miał temu służyć zakaz działalności, jako dodatkowa forma (obok obowiązującej już odpowiedzialności cywilnej i karnej) odpowiedzialności dłużników i ich reprezentantów za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.[4] Dodać przy tym należy, że już na etapie prac legislacyjnych rozciągnięto działanie omawianego środka prawnego również na sytuację, w której upadły lub inne osoby[5] nie wskazały i nie wydały syndykowi majątku upadłego przedsiębiorstwa, jego ksiąg handlowych, korespondencji i innych dokumentów lub ukrywały ten majątek, a także uchylały się od złożenia syndykowi lub sędziemu-komisarzowi wyjaśnień, jak też nie złożyły oświadczenia o wykonaniu wymienionych obowiązków [6]Czytaj więcej..


Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓