Kategorie: Podatki/Przekształcenia

Opłata środowiskowa

Szanowni Klienci,

Do dnia 31 marca 2018 r. każdy przedsiębiorca, który w swojej działalności gospodarczej w roku ubiegłym (2017) wykorzystywał pojazd spalinowy, zobowiązany jest do przygotowania wykazu za korzystanie ze środowiska. Z punktu widzenia powyższej opłaty nie jest istotne, czy samochód jest własnością przedsiębiorcy, czy też przedsiębiorca go najmuje lub np. jest leasingobiorcą. Może to także dotyczyć wykorzystywania „prywatnego” auta (nabytego nie przez przedsiębiorcę a przez konsumenta, oraz używanego głównie nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, ilekroć zdarza się, że nabywane jest do takiego pojazdu paliwo w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy, np. w celu wliczenia takiej transakcji do kosztów uzyskania przychodu lub odliczenia VAT).Czytaj więcej..

Split payment sposobem na zmniejszenie luki w podatku VAT?

Ministerstwo Finansów w ramach walki z tzw. luką podatkową wprowadza szereg rozwiązań, mających na celu jej zredukowanie oraz walkę z oszustwami podatkowymi. Po wprowadzeniu jednolitego pliku kontrolnego, odwrotnego obciążenia czy systemu monitorowania drogowego przewozu paliw kolejnym pomysłem Ministerstwa jest wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split-payment). Rozwiązanie to ma przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom podatkowym, polegającym na „znikaniu” podatników podatku od towarów i usług wraz z zapłaconym przez kontrahenta, lecz nie odprowadzonym do urzędu skarbowego podatkiem VAT. Zastosowanie mechanizmu split-payment może pozwolić więc na ograniczenie lub wyeliminowanie tzw. karuzel podatkowych już na samym etapie przeprowadzania transakcji.Czytaj więcej..

Jednolity Plik Kontrolny

Wraz z dniem 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa zostały objęte nowym obowiązkiem dokumentacyjnym, którym jest comiesięczne przekazywanie pliku JPK_VAT, czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Czytaj więcej..

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Dnia 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (z dnia 9 marca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 708). Nowe przepisy zobowiązują podmioty zlecające przewóz określonych towarów do zgłoszenia ich transportu. Zgłosić transport będzie musiał podmiot, który dokonuje: dostawy towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług; wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług; wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług; eksportu i dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju.Czytaj więcej..

Co warto wiedzieć na temat nowej kwoty wolnej?

Wraz z nastaniem 2017 roku, dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, zastosowanie ma nowa kwota wolna. Zmiany wynikają z implementowanej w życie ustawy z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1926).Czytaj więcej..

Rok funkcjonowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Okrągły rok temu – w sierpniu 2015 r. – miesiąc przed ogólnokrajowym referendum w tej sprawie wprowadzono do Ordynacji Podatkowej przepis art. 2a, wprowadzić on miał zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Pomijając nawet samo referendum, szumu medialnego wokół wprowadzanej regulacji było naprawdę dużo, była ona przedstawiana jako rewolucyjna i miała stanowić dla podatników przełom w ich kontaktach z urzędami skarbowymi. Obecnie przyszedł chyba czas na pierwsze podsumowanie efektów wprowadzonej regulacji.

Czytaj więcej..

Klauzula obejścia prawa podatkowego – dalsze perypetie.

Śledzimy prace nad nowelizacją Ordynacji Podatkowej, która wprowadzić ma do polskiego systemu prawnego  tzw. klauzulę generalną przeciw obejściu prawa podatkowego (GAAR – General Anti-Avoidance Rule). Zmianę planowanego kształtu tej klauzuli przewiduje poprawka do projektu noweli Ordynacji podatkowej wprowadzona przez podkomisję i zaakceptowana przez komisję finansów publicznych. Podkomisja zdecydowała, że przepisy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania będą miały zastosowanie „do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy”, co ma nastąpić po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Wcześniej była mowa o tym, że regulacje te będą miały zastosowanie „do czynności dokonanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy”.Sensu tej zmiany nie trzeba tłumaczyć –  klauzulą objęte zostaną czynności (konstrukcje prawne) dokonane przed wejściem w życie klauzuli, jeżeli powodować będą powstawania korzyści podatkowych po jej wejściu w życie.Czytaj więcej..

Dokumentacja cen transferowych – dokument, który przedsiębiorca musi posiadać

Pomimo oddźwięku w mediach i ostatnich komunikatów Ministerstwa Finansów wielu przedsiębiorców (szczególnie tych małych i średnich) nie interesuje się tematem dokumentacji cen transferowych. Należy przestrzec przed tego rodzaju podejściem.

Ceny transferowe” to ceny stosowane przez podatników w transakcjach z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami (majątkowo, osobowo, rodzinnie itp.) lub podmiotami mającymi siedzibę w tzw. rajach podatkowych. Kształtowanie polityki cenowej w stosunkach z takimi podmiotami może służyć zaniżaniu opodatkowania (poprzez ustalanie cen na poziomie odbiegającym od rynkowego). Jest to dość popularna praktyka. Na czym ona polega? Oto przykład:Czytaj więcej..

Dzielenie włosa na czworo.

Częstym zjawiskiem w grupach kapitałowych jest „przerzucanie” przedsiębiorstw z jednej spółki do  drugiej. Przyczyną tego zjawiska są przede wszystkim  procesy restrukturyzacyjne,  wdrażane w danej grupie spółek powiązanych kapitałowo. Pomimo, że od strony cywilistycznej proces przekazywania przedsiębiorstwa z jednej spółki do drugiej, raczej nie rodzi żadnych problemów natury prawnej, to już na gruncie prawa podatkowego oraz bilansowego, nie raz przyprawia o zawrót głowy.Czytaj więcej..

Nadchodzą lepsze czasy dla podatników ?

W kwietniu wchodzi w życie nowelizacja ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Jedną ze zmian, jaką ustawodawca nam zafundował jest dodanie nowych obowiązków naczelnikom urzędów skarbowych. I tak do zadań naczelników urzędów skarbowych, oprócz już tych znanych takich jak ustalanie lub określanie i pobór podatków, wykonywanie kontroli podatkowej, czy wykonywanie egzekucji należności pieniężnych, będzie należało także wspieranie podatników w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych.Czytaj więcej..


Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓