Kategorie: Na Czasie

Dopuszczalność detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych za pośrednictwem Internetu

Sprzedaż alkoholu została uregulowana w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487). Zgodnie z art. 96 ustawy, sprzedaż detaliczną alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzi się w:

  1. sklepach branżowych,
  2. wydzielonych stoiskach samoobsługowych w sklepach o powierzchni powyżej 200 m2,
  3. innych placówkach, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż alkoholu.

Powyższy wykaz stanowi katalog zamknięty miejsc, w których dopuszczona jest sprzedaż detaliczna alkoholu. Wielu przedsiębiorców stara się jednak ominąć powyższe przepisy poprzez zastosowanie takich konstrukcji jak

  1. udzielenie przez klienta pełnomocnictwa dla osoby dostarczającej zamówiony alkohol np. dla kuriera
  2. wskazywanie w regulaminach, że miejscem sprzedaży jest sklep stacjonarny, co dodatkowo jest potwierdzone paragonem,
  3. wskazywanie, że do dokonania zakupu niezbędne jest przesłanie skanu dowodu osobistego itp.

Wszelkie zabiegi tego typu sprowadzają się do obejścia obowiązujących przepisów i stworzenie złudzenia, że zakup alkoholu jest dokonywany w miejscu do tego dozwolonym i przez osobę do tego uprawnioną. Czytaj więcej..

Zmiany w umowie zlecenia

Od stycznia 2017 roku zarówno pracownicy, jak i pracodawcy doświadczą kolejnych zmian w zakresie dotyczącym prawa pracy. Najwięcej emocji budzą zmiany obejmujące między innymi umowę o świadczenie usług oraz umowę zlecenie, których dotyczyć będzie niniejszy artykuł.

Od dnia 1 stycznia 2017 roku dla umów zlecenia i umów o świadczenie usług, z pewnymi wyjątkami wskazanymi w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2015.2008 t.j. z dnia 2015.12.01 z późn. zmianami), wprowadzona zostanie minimalna stawka godzinowa, której wysokość w 2017 roku wynosić będzie 13 zł (brutto) za godzinę. Określa ją obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21 września 2016 roku
w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 roku. Co istotne, stawka godzinowa nie znajdzie zastosowania w przypadku umów o dzieło oraz umów agencyjnych.Czytaj więcej..

Życzenia Świąteczne

Serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu

prywatnym i zawodowym w Nowym Roku

życzy

Zespół  Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.


Icon made by Madebyoliver from www.flaticon.com

Nowelizacja PZP a zasada konkurencyjności

Przedsiębiorcy – niezobowiązani do stosowania ustawy PZP (jako zamawiający), jak też nierywalizujący na rynku zamówień publicznych (jako wykonawcy) – pozostają z reguły obojętni na kwestie zmian w rzecznej ustawie. Czemu się zresztą dziwić? Ustawa ta nie wpływa przecież na ich działalność. Czy oby na pewno? Są pewne wyjątki.Czytaj więcej..

Wyjaśnienia treści SIWZ a termin do wniesienia odwołania

Wniosek o złożenie wyjaśnień treści SIWZ nie wstrzymuje ani nie przywraca terminu do wniesienia odwołania od treści SIWZ. Większość wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ składanych przez wykonawców to tak naprawdę (nieznane ustawie) wnioski o zmianę treści SIWZ – na treść „odpowiadającą” wykonawcy. Skoro wykonawca wie, jakie jest pożądane przez niego brzmienie SIWZ, to znaczy że swoim pytaniem zmierza do jej zmiany. W razie odpowiedzi zamawiającego, która nie jest po jego myśli, nie może twierdzić, że dopiero w tym momencie dowiedział się o podstawie do wniesienia odwołania.Czytaj więcej..

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego 2016

Sejm VII kadencji ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 1247) dokonał radykalnych zmian w polskim postępowaniu karnym, szeroko modyfikując prawa i obowiązki stron procesu, w tym oskarżonych, pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych i posiłkowych oraz ich obrońców i pełnomocników. Sam procesy karny, prowadzony przed Sądem powszechnym, został przekształcony w proces kontradyktoryjny, z dużą swobodą stron w aspekcie negocjowania ewentualnej kary dla sprawców przestępstw i ewentualnych zadośćuczynień osobom poszkodowanym przestępstwem. Dla realizacji tego założenia wprowadzono, m.in. prawo każdej osoby występującej przed Sądem do korzystania z pomocy prawnej na koszt Skarbu Państwa. Przywołana ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. (dalej: Nowelizacja z 1.07.2015)Czytaj więcej..

Informacja o zmianie siedziby spółki

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2016 r.  spółka Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.. zmieniła adres siedziby z dotychczasowego na:

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.
ul. Pańska 98/60
00-837 Warszawa

Adresem korespondencyjnym pozostaje ul. Kołłątaja 3, 20-006 Lublin.
Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.

Z poważaniem,

Zarząd Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.

Uzupełnienie dokumentów last minute

Zamawiający wzywa do uzupełnienia jednego z dokumentów, którego wymóg załączenia do oferty wynikał z SIWZ. Termin na uzupełnienie krótki, a możliwość uzyskania dokumentu mocno ograniczona (daleko nie szukając – wakacyjny urlop w urzędzie). Wykonawca pozyskuje dokument tuż przed upływem wyznaczonego mu terminu. Z uwagi jednak na odległość od siedziby Zamawiającego nie ma szans na jego doręczenie w formie pisemnej. SIWZ nie dopuszcza innej formy uzupełnienia oferty.Czytaj więcej..

Kilka słów na temat miarkowania

Spotkaliśmy się niejednokrotnie z następującym argumentem zamawiającego: chętnie ugodowo załatwilibyśmy kwestię naliczonych wykonawcy kar umownych, ale zabrania nam tego art. 144 PZP.Czytaj więcej..

Kongres Tłumaczy Lubelszczyzny 2015

W dniu 18 kwietnia br. uczestniczyliśmy w Kongresie Tłumaczy Lubelszczyzny, pierwszym wydarzeniu tego rodzaju, organizowanym przez Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy.
Rola tłumaczy w obrocie prawnym w dzisiejszych czasach jest ogromna. Ludzie władający różnymi językami, swobodnie przemieszczający się po naszym kraju, siłą rzeczy będący podmiotami stosunków prawnych z rożnych dziedzin prawa (cywilne, karne, administracyjne) tworzą obraz obecnie powszechny. Czytaj więcej..


Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓