Kategorie: Aktualności

Kodeks urbanistyczno-budowlany nowym rozwiązaniem dla rynku nieruchomości

Rok 2017 roku przyniósł liczne zmiany poczynając od prawa pracy, kończąc na prawie karnym. Dla rynku nieruchomości zagadnieniem otwartym pozostaje przede wszystkim kwestia prac nad uchwaleniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, które trwają od bardzo dawna.Czytaj więcej..

Życzenia Świąteczne

Serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu

prywatnym i zawodowym w Nowym Roku

życzy

Zespół  Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.


Icon made by Madebyoliver from www.flaticon.com

Odwrócony VAT – zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia podatkiem VAT

Zasadą w podatku od  towarów i usług jest fakt, iż to sprzedawca/dostawca wykazuje i dolicza do kwoty transakcji należną kwotę podatku VAT. Wystawiona przez sprzedawcę faktura ujmuje nie tylko kwotę transakcji, ale również wysokość podatku VAT należnego, pobranego przy transakcji. Natomiast w przypadku nabycia, kwota podatku VAT, zawarta w opłaconej przez nas fakturze, nazywa się podatkiem VAT naliczonym, który to my opłaciliśmy dokonując tej transakcji. Na koniec każdego miesiąca przysługuje nam prawo do odliczenia podatku należnego od podatku naliczonego. Jeżeli okaże się, że wysokość podatku należnego jest wyższa od podatku naliczonego, różnicę należy wpłacić do urzędu skarbowego w terminie, w którym składa się deklaracje. W innym przypadku, przysługiwać będzie nam zwrot różnicy lub możliwość przeniesienia kwoty nadwyżki na następny okres rozliczeniowy.Czytaj więcej..

Rok funkcjonowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Okrągły rok temu – w sierpniu 2015 r. – miesiąc przed ogólnokrajowym referendum w tej sprawie wprowadzono do Ordynacji Podatkowej przepis art. 2a, wprowadzić on miał zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Pomijając nawet samo referendum, szumu medialnego wokół wprowadzanej regulacji było naprawdę dużo, była ona przedstawiana jako rewolucyjna i miała stanowić dla podatników przełom w ich kontaktach z urzędami skarbowymi. Obecnie przyszedł chyba czas na pierwsze podsumowanie efektów wprowadzonej regulacji.

Czytaj więcej..

Protokół otwarcia ofert

Powszechnym (i całkowicie naturalnym) pragnieniem wykonawców, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest chęć jak najwcześniejszego poznania warunków zaoferowanych przez konkurentów. Aby zaspokoić swoją „pierwszą” ciekawość, wykonawcy mogą wziąć udział w czynności otwarcia ofert (w ramach której, zamawiający podaje nazwy/firmy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach). Jeśli nie mają ku temu sposobności, mogą spróbować pozyskać w/w informacje w sposób korespondencyjny. Praktyka pokazuje, że wykonawcy najczęściej w tym celu składają wnioski „o udostępnienie protokołu z otwarcia ofert”.Czytaj więcej..

Kancelaria Smaga Jaroszyński doradzała w procesie inwestycyjnym spółce Ekobenz

Kancelaria Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A. doradzała spółce Ekobenz Sp. z o.o. w toku procesu inwestycyjnego pozyskania finansowania na budowę i uruchomienie zakładu produkcyjnego paliw syntetycznych w Bogumiłowie koło Bełchatowa.Czytaj więcej..

Rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu a treścią SIWZ

Art. 41 ustawy PZP przewiduje, jaka treść powinna się znaleźć w ogłoszeniu o zamówieniu.

Art. 36 zawiera z kolei minimalne wymagania odnośnie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Co dzieje się w sytuacji, gdy dojdzie do rozbieżności pomiędzy powyższymi dokumentami?Czytaj więcej..

Granice ochrony stosunku pracy przysługującej działaczom związków zawodowych

Osoby zaangażowane w działalność związków zawodowych, z uwagi na pełnione funkcje i wykonywane obowiązki, mogą być szczególnie narażone na rozwiązanie z nimi stosunku pracy przez pracodawcę. Celem zapewnienia im niezależności, polski ustawodawca – w ślad za zasadami przyjętymi w prawie międzynarodowym (vide ratyfikowana przez Polskę Konwencja nr 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień z 23 czerwca 1971 roku), wprowadził liczne przepisy gwarantujące ochronę stosunku pracy działaczy związkowych. Czytaj więcej..

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy dot. Zapytania ofertowego z dnia 13.05.2016r na Wybór wykonawcy będącego elementem postępowania o wyborze wykonawcy w ramach realizacji projektu „Wykonanie modelu biznesowego internacjonalizacji – I Etap” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2. – Internacjonalizacji MŚP – 2016 – I Etap.

 

Załącznik nr 1
zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy

 

PZP a wymóg braku powiązań kapitałowo-osobowych

Jedną z podstawowych zasad wydatkowania środków unijnych, przyznanych w ramach dofinansowania, jest zakaz dokonywania zakupów towarów i usług od podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z beneficjentem (zamawiającym). Zamawiający dokonując wyboru wykonawców powinien tym samym z góry wykluczyć wszystkie „bliskie” mu podmioty.Czytaj więcej..


Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓