Nasz Blog


Tarcza antykryzysowa 2.0 najważniejsze planowane zmiany

 


 

Tarcza antykryzysowa 2.0

najważniejsze planowane zmiany

 


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych zmian planowanych w ramach tzw. Tarczy 2.0, tj. ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21. Prace nad tym aktem trwają obecnie w Senacie RP. O ostatecznym kształcie przyjętych rozwiązań będziemy Państwa informowali.

 

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Wsparcie z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) dla przedsiębiorców, którzy w związku z COVID – 19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w celu zapewnienia płynności finansowej. Wsparcie udzielane w formie pożyczek, gwarancji, poręczenia, leasingu lub innych instrumentów. W ciągu 3 dni od dnia wejścia w życie ustawy ARP S.A. zamieści na swojej stronie internetowej szczegółowe informacje na temat możliwych form wsparcia.

2. Doprecyzowanie terminu otrzymania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników przypadających przedsiębiorcom jako pomoc od starosty, poprzez określenie, że pomoc jest udzielana na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.

3. Przedłużenie okresu przyznania świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych do 3 świadczeń (do tej pory – świadczenie jednorazowe).

4. Umorzenie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców pod warunkiem kontynuowania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (do tej pory – obowiązek utrzymania zatrudnienia).

5.Możliwość odstąpienia przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę w płatności składek za składki należne po dniu 31 grudnia 2019 roku na wniosek płatnika.

 

PRAWO PRACY

1. Rozszerzenie katalogu przedsiębiorców, którzy będą mogli złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne o przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników (poprzedni limit wynosił mniej niż 10 osób).

2.Możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego dla niektórych stanowisk.

3.Zawieszenie przeprowadzania okresowych szkoleń BHP przypadających w okresie stanu epidemii. Termin przeprowadzenia szkoleń okresowych ulegnie przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

4.Na czas epidemii dopuszczono możliwość: (1) ograniczenia nieprzerwanego dobowego odpoczynku, (2) zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy; (3) zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

5.Rozszerzenie katalogu pracodawców, u których jest dopuszczalna zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

6.Możliwość polecenia pracy w nadgodzinach w zakresie niezbędnym, a dodatkowo – możliwość zlecania dyżurów bez względu na odpoczynki dobowe i tygodniowe oraz polecenia realizowania odpoczynków w miejscu wskazanym przez pracodawcę.

 

PODATKI

1. Termin sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych zostanie przesunięty odpowiednio do 30 września 2020 r. i 31 grudnia 2020 r.

2. Możliwość wyboru organizacji pożytku publicznego, której ma być przekazany 1 proc. Pit, nawet jeżeli zeznanie podatkowe zostanie złożone po 30 kwietnia br.

3. Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości (lub odroczenia terminu jego płatności) w drodze uchwały rad gminy dla przedsiębiorców, ale także m.in. Organizacje pożytku publicznego (jeżeli ich płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19).

4. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży i zamiany wirtualnych walut.

5. Podatkowa grupa kapitałowa, która poniesie w 2020 r. Negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności zachowa status PGK.

 

CUDZOZIEMCY

Legalizacja pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie wizy Schengen, ruchu bezwizowego lub wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo Unii Europejskiej, do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu, zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Cudzoziemcy ci są uprawnieni do wykonywania pracy wyłącznie jeżeli posiadają ważne zezwolenie na pracę lub pracę sezonową albo oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy – legalność zatrudnienia nie przedłuża się automatycznie.

 

RESTRUKTURYZACJE I UPADŁOŚCI

1. Wyłączenie możliwości skorzystania z rozwiązań Tarczy 2.0 przez przedsiębiorców: (1) których upadłość ogłoszono, (2) którzy złożyli wnioski o ogłoszenie upadłości, (3) wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, (4) którzy złożyli wnioski o restrukturyzację.

2. Wstrzymanie biegu terminów do złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości, jeżeli niewypłacalność przedsiębiorcy powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Terminy do zgłoszenia wniosków o upadłość rozpoczynają swój bieg dopiero po uchyleniu ww. stanów

 

 

 

 

Zespół Kancelarii Smaga Jaroszyński

Lubelska Tarcza Antykryzysowa

 


 

Lubelska Tarcza Antykryzysowa

 


Szanowni Państwo,

uzupełniając przesyłane Państwu informacje o pomocy dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19, przedstawiamy ogłoszony przez Prezydenta Krzysztofa Żuka plan wprowadzenia Lubelskiego Pakietu Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych, nazywany „Lubelską Tarczą Antykryzysową”.

Pakiet ma na celu wsparcie lubelskiego biznesu i organizacji społecznych, których działalność dotknięta została skutkami stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Polski w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Pakiet tworzą trzy grupy rozwiązań:

 • rozwiązania w zakresie dzierżawy lub najmu skierowane do przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych,
 • rozwiązania w zakresie podatków lokalnych dla przedsiębiorców,
 • rozwiązania w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste dla przedsiębiorców.


GRUPA I: Dzierżawa i najem

 

Adresaci pomocy

Dzierżawy oraz najemcy nieruchomości, lokali lub pomieszczeń stanowiących własność Gminy Lublin, będący przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi, którzy utracili przychody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na skutek epidemii koronawirusa.

Pomoc nie obejmuje podmiotów prowadzących działalność oświatową, korzystających z dotacji z budżetu miasta.

 

Formy pomocy

 1. obniżka stawki czynszu do 90% w stosunku do czynszu ustalonego na podstawie umowy, na czas epidemii

Ta propozycja oferowana jest dzierżawcom/najemcom, którzy w związku z obowiązującymi zakazami nie prowadzą działalności. W przypadku złożenia stosownego wniosku, organ decydujący będzie obligatoryjnie wyrażał zgodę na obniżkę stawki.

 1. możliwość obniżenia stawki czynszu do 90% w stosunku do czynszu ustalonego na podstawie umowy

Rozwiązanie oferowane jest tym, którzy udokumentują znaczny spadek przychodów w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r.; w porównaniu do pkt.1, organ decydujący nie jest związany wnioskiem dzierżawcy/najemcy.

 1. zaniechanie naliczania czynszu

W przypadku dzierżaw sezonowych letnich (np. za ogródki gastronomiczne), dzierżawcom którzy nie będą prowadzili działalności w związku z obowiązującymi zakazami – nie będzie za ten okres naliczany czynsz.

 1. możliwość obniżki czynszu do 50% w porównaniu do czynszu ustalonego na podstawie umowy

Dzierżawcy prowadzący działalność, którzy udokumentują znaczny spadek przychodów w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r. będą mieli możliwość obniżki czynszu do 50% w porównaniu do czynszu ustalonego na podstawie umowy.

 1. odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zapłaty opłaty na raty

W przypadku zajęcia na potrzeby prowadzenia ogródków gastronomicznych pasa drogowego w oparciu o stosowną decyzję administracyjną, będzie można wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zapłaty opłaty na raty; wniosek taki, wedle zapewnień, ma być obligatoryjnie  rozpatrzony pozytywnie.

 1. możliwość rozłożenia na raty lub odraczania terminów płatności czynszu

Lokalny przedsiębiorca lub organizacja pozarządowa, których działalność dotknięta została skutkami stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Polski w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

Składanie wniosków

 • w przypadku pomocy dla dzierżawców/najemców nieruchomości wnioski można składać:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mienie@lublin.eu,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – /UMLublin/SkrytkaESP,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • lub osobiście w pojemniku umieszczonym w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 z dopiskiem na kopercie „Wydział Gospodarowania Mieniem”;
 • w przypadku pomocy dla dzierżawców/najemców, którzy zawarli umowy z Zarządem Nieruchomości Komunalnych w Lublinie – wnioski można składać:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: znk@znk-lublin.pl,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – /znk_lublin/skrytka,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • osobiście w pojemniku umieszczonym w budynku Zarządu Nieruchomości Komunalnych przy ul. Grodzkiej 12;
 • w przypadku pomocy w zakresie zajęcia na potrzeby prowadzenia ogródków gastronomicznych pasa drogowego – wnioski można składać:
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) -/zdmLublin/SkrytkaESP,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • osobiście w pojemniku umieszczonym w budynku Zarządu Dróg i Mostów przy ul. Krochmalnej 13j.

 

Grupa II: Podatki lokalne

 

Adresaci pomocy

Lokalni przedsiębiorcy po spełnieniu warunku ogólnego, tj. przedsiębiorcy, których działalność dotknięta została skutkami stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Formy pomocy

 • możliwość odraczania terminów płatności;
 • rozłożenie zapłaty podatków lokalnych na raty.

Obie formy pomocy mogą być przyznane przez organ decyzyjny tylko na wniosek przedsiębiorcy.

 

Składanie wniosków

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – /UMLublin/SkrytkaESP,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • lub osobiście w pojemniku umieszczonym w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 z dopiskiem na kopercie: „Wydział Podatków”.

 

Grupa III: opłaty za użytkowanie wieczyste

 

Adresaci pomocy

Lokalni przedsiębiorcy po spełnieniu warunku ogólnego, tj. przedsiębiorcy, których działalność dotknięta została skutkami stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Formy pomocy

 • przesunięcie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste do 30 czerwca 2020 r.
 • możliwość rozłożenia na raty płatności z tytułu użytkowania wieczystego.

 

Składanie wniosków

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mienie@lublin.eu,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – /UMLublin/SkrytkaESP,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • lub osobiście w pojemniku umieszczonym w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 z dopiskiem na kopercie „Wydział Gospodarowania Mieniem”.

 

 

 

 

______________________

Zespół Kancelarii Smaga Jaroszyński

 

Informacja dla Klientów Kancelarii w związku z COVID-19

 


 

 

Informacja

dla Klientów Kancelarii

w związku z COVID-19

– dalsze ograniczenia, nakazy i zakazy w związku ze stanem epidemii

 


Szanowni Państwo,

w związku z ustanowieniem w ubiegłym tygodniu kolejnych ograniczeń, nakazów i zakazów w funkcjonowaniu, w  związku z wystąpieniem stanu epidemii, przedstawiamy Państwu zestawienie wprowadzonych zmian.

 

 1. ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się w związku z obowiązkiem poddania się kwarantannie

Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym wprowadzono szereg ograniczeń – bądź to przez dodanie nowych obostrzeń, bądź to w drodze doprecyzowania już istniejących.

Od 31 marca 2020 r. do odwołania:

 1. wstrzymano przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. doprezycowano obowiązki osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu; obecnie taka osoba ma obowiązek:

A. przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, informację o:

I. adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,

II. numerze telefonu do kontaktu ze sobą

B. tak, jak wg poprzednio wprowadzonych obostrzeń – odbyć po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, która to kwarantanna od 31 marca obejmuje również osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.

Obowiązek informacyjny oraz obowiązek kwarantanny nie dotyczą niektórych kategorii osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym, m.in. kierowców zawodowych, załóg statków powietrznych i morskich, załóg pociągów, rolników przekraczających granicę w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy, żołnierzy, a także funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe.

Ograniczenia powyższe nie dotyczą też członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych, także członków ich rodzin, którzy przekraczają tę granicę w celu odbycia tranzytu do innego państwa, trwającego nie dłużej niż 24 godziny liczone od momentu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwowy inspektor sanitarny właściwy dla miejsca kwarantanny lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach może zadecydować o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę ma też konkretne obowiązki względem pracodawcy:

 • informuje ona pracodawcę o jej odbywaniu; może dokonać tego tylko za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon
 • w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny,

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu,

Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie pracownika, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje obowiązkowo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz nr PESEL domowników, (obowiązanych do wspólnego odbycia kwarantanny). Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

 

Domownicy – tj. osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące z osobą obowiązaną do odbycia obowiązkowej kwarantanny, również są zobowiązani wypełnić wyżej oznaczone obowiązki względem swoich pracodawców.

Podtrzymano także ograniczenia przemieszczania się. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 zakazano na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

 1. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
 2. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
 3. wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
 4. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych;
 5. wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych,

– z ograniczeniami i wyjątkami omówionymi niżej.

 

 1. ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów

W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania:

 • zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów;
 • przedsiębiorca, który zamierza dokonać wywozu lub zbycia poniżej wymienionych towarów, musi na co najmniej 36 godzin przed ich planowanym wywozem lub zbyciem, powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy. Wojewoda może złożyć wniosek do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe ograniczenie dotyczy:
  • gogli ochronnych,
  • kombinezonów typu TYVEK,
  • masek typu FFP2/FFP3,
  • maseczek chirurgicznych,
  • ochraniaczy na buty (obuwie),
  • rękawiczek lateksowych,
  • rękawiczek nitrylowych,
  • środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń.

Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia musi zawierać wykaz oraz ilość produktów.

 

 1. Zakaz zgromadzeń 

W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. włącznie, wprowadzono na obszarze RP zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności.

Zakaz ten dotyczy w szczególności:

 • Zgromadzeń, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach,:
  • zgrupowań osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych,
  • zgromadzeń spontanicznych, tj. zgromadzeń odbywających się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, których odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej;
 • zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych (np. spotkań wspólnot i grup parafialnych);
 • imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej „osobami najbliższymi” w rozumieniu art. 115 kodeksu karnego. Wyłączenie to obejmuje zatem: małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

 

Przewidziano równocześnie kilka wyjątków od powyższego zakazu

 • dozwolone są zgromadzenia w celu sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych przy zachowaniu poniższych limitów liczbowych:
 • wprowadzono dla organizatorów (konkretnych jednostek organizacyjnych związków wyznaniowych, np. proboszczów parafii) obowiązek zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jaki na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:
 • W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu,
 • w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania – 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu;
 • dozwolone są spotkania i zebrania związane z:
 • wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych,
 • pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • prowadzeniem działalności rolniczej,
 • prowadzeniem prac w gospodarstwie rolnym.

 

Spotkania w miejscu pracy nie podlegają więc powyższemu zakazowi.

Natomiast w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu prawa o zgromadzeniach (zdefiniowanych jak wyżej), przy czym zakaz nie będzie stosowany w przypadku, gdy liczba uczestników nie wynosi więcej niż 50 osób, wliczając organizatora i osoby działające w jego imieniu.

W zakresie powyższego zakazu nie przewidziano jak na razie wyłączeń podobnych do istniejących w zakresie zakazu obowiązującego do dnia 11 kwietnia 2020 r., a więc dotyczących wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej lub prowadzenia prac w gospodarstwie rolnym.

 

 1. Nakaz udostępniania nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi

Wprowadzono obowiązujący do odwołania nakaz udostępniania, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one przewidziane w planie, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzie (wojewódzki plan działania na wypadek epidemii).

Stosowne plany publikowane są na stronach internetowych Urzędów Wojewódzkich. Przykładowo, w zakresie Województwa Lubelskiego, plan można znaleźć pod linkiem: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/bezpieczenstwo/plan-dzialania-dla-wojewodztwa-lubelskiego.html

Wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej od właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, informuje właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu lub terenu.

 

 1. Czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów i obowiązek ich zabezpieczenia

 W okresie od dnia 1 kwietnia do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.

Powyższy zakaz nie dotyczy:

 • wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonych na ww. terenach na podstawie umów zawartych w tym zakresie;
 • działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec braku innych rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego;
 • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-10, w tym w ramach wolontariatu.

 

Od dnia 3 kwietnia do 11 kwietnia obowiązuje również całkowity zakaz wstępu do lasów państwowych, a od dnia 3 kwietnia także do parków narodowych.

 

 1. Nakaz określonego sposobu przemieszczania się

Do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

 

 • pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13-tego roku życia lub osobą zorzeczeniem o niepełnosprawności/osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego/osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem lub pojazdem nie można przewozić, w tym samym czasie, więcej niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Ponadto do dnia 11 kwietnia, przemieszczania się osoby do ukończenia 18-tego roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, a także obowiązuje zakaz korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie ,zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.

 

 1. Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych

W okresie od dnia 31 marca 2020 roku do odwołania – wdrożone ograniczenia w prowadzeniu działalności dotyczą tych samych rodzajów działalności, których prowadzenie ograniczono w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, poszerzonych o ograniczenie w:

 • działalności salonów tatuażu i piercingu (PKD 96.09.Z),
 • działalności usługowej w zakresie poprawy kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
 • działalności zakładów fryzjerskich i centrów zabiegów kosmetycznych (96.02.Z),
 • świadczeniu usług hotelarskich, oznaczonych jako krótkotrwałe wynajmowanie, m.in. domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych – to ograniczenie występuje w okresie od dnia 1 kwietnia do 11 kwietnia i nie dotyczy zapewnienia zakwaterowania dla osób w kwarantannie lub izolacji, lekarzy, wykonujących czynności zawodowe czy zadania służbowe.

 

W okresie od dnia 31 marca 2020 roku do odwołania podtrzymane zostały zakazy handlu w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 z wyłączeniem właścicieli lub najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:

 • żywności,
 • produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
 • artykułów toaletowych,
 • środków czystości,
 • produktów leczniczych, w tym w aptekach lub w punktach aptecznych,
 • wyrobów medycznych,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (m.in. dla niemowląt i małych dzieci w wieku od roku do 3 lat),
 • gazet,
 • artykułów budowlanych lub remontowych,
 • artykułów dla zwierząt domowych,

Wprowadzony zakaz w obiektach handlowych powyżej 2000 m2 dotyczy także prowadzenia działalności usługowej, z wyłączeniem działalności w zakresie świadczenia usług:

 • medycznych,
 • bankowych,
 • ubezpieczeniowych,
 • pocztowych,
 • pralniczych,
 • gastronomicznych (polegających jedynie na przygotowaniu i dostarczaniu żywności).

Wprowadzony zakaz obejmuje także prowadzenia handlu detalicznego i działalności usługowej na wyspach handlowych.

 

Należy wspomnieć o zakazach w ograniczeniu funkcjonowania określonych instytucji, w tym m.in.:

 • bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą,
 • miejsc kultu religijnego, przy czym możliwe jest sprawowanie kultu religijnego jeżeli na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajduje się więcej niż:
  • 5 osób, oprócz osób sprawujących kult religijny w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r.,
  • 50 osób, wliczając to uczestników oraz osoby sprawujące kult religijny w okresie od 12 kwietnia 2020 r. do odwołania,
 • prowadzaniu usług rehabilitacyjnych oraz działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (tworzonych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
 • urzędów administracji publicznej do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom czy określonego rodzaju zadań, z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów.

 

Nowe ograniczenia dotyczą:

 • zakazu sprowadzenia z zagranicy i wywozu poza granicę, a także przewozu przez terytorium Polski zwłok i szczątków ludzkich, chyba że zaświadczenie lub pozwolenie wydano przed 1 kwietnia 2020 r.
 • w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. wprowadzono:
  • zakaz sprzedaży artykułów budowlanych lub remontowych w soboty i w niedziele w sklepach o powierzchni powyżej 2000 m2,
  • nakaz, aby w obiektach handlowych przebywały nie więcej niż:
   • 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, – w godz. 10.00-12.00 mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia,
   • 3 osoby na jeden stragan lub targowisko,
   • 3 osoby na stanowisko kasowe na stacjach paliw
  • nakaz noszenia rękawiczek jednorazowych podczas zakupów,
  • ograniczenie przebywania na poczcie do dwóch osób na jedno stanowisko obsługi,
 • w okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. nałożono na obiekty handlowe obowiązek:
  • zapewniania rękawiczek jednorazowych i środków do dezynfekcji rąk,
  • dezynfekcji po każdym kliencie stanowiska obsługi lub kasy.

 

Obowiązki zakładów pracy

W okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakład pracy ma obowiązek zapewnić:

 • wszystkim pracownikom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
 • odległość pomiędzy stanowiskami pracy co najmniej 1,5 m, chyba, że jest to niemożliwe ze względu na charakter wykonywanej działalności w danym zakładzie pracy, a zakład zapewni środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

 

Ograniczenia w działalności leczniczej – od 31 marca do odwołania – dotyczą:

 • świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
 • świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, z wyjątkiem gdy m.in.: zaprzestanie świadczeń grozi poważnym pogorszeniem zdrowia pacjenta,
 • świadczeń zdrowotnych w pracowniach mobilnych,
 • świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach),
 • świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej w szkole nad uczniami do 19. roku życia.

 

 

_____________________________

Zespół Kancelarii Smaga Jaroszyński

Alert prawny nr 9 dla Klientów Kancelarii w związku z COVID-19 (Tarcza antykryzysowa)


 

Alert prawny nr 9

dla Klientów Kancelarii

w związku z COVID-19

Tarcza antykryzysowa

 


Szanowni Państwo,

w dniu 31 marca br. Sejm uchwalił wyczekiwane regulacje, określane mianem „tarczy antykryzysowej”. Zawierają one przepisy mające chronić, m.in. przedsiębiorców, przed skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19).

Regulacje Tarczy Antykryzysowej zostały zawarte w ustawie z dnia 31 marca 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 568).

Poniżej przedstawiamy Państwu najistotniejsze wprowadzane rozwiązania. W związku z obszernością materii, dla łatwiejszego znalezienia interesujących Państwa informacji, podzieliliśmy nasz alert na następujące części:

środki wsparcia przedsiębiorców

prawo pracy

podatki (PIT, CIT, VAT, inne, ordynacja podatkowa)

prawo cywilne (stosunki najmu w galeriach handlowych, stosunki najmu, użytkowanie wieczyste)

kodeks spółek handlowych

zamówienia publiczne

regulacje dotyczące cudzoziemców

bieg terminów

 

I Środki wsparcia przedsiębiorców

 

 1. Zwolnienie ze składek ZUS

Ustawa wprowadza zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, FGŚP, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych należnych od dnia 1marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Zwolnienie z płacenia składek dotyczy mikroprzedsiębiorców, osób prowadzających jednoosobową działalność gospodarczą, duchownych.

Zwolnienie dokonywane jest:

 • na wniosek mikroprzedsiębiorcy – płatnika (zgłoszonego jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.), który zgłosił do ubezpieczeń społecznych przed dniem 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • na wniosek osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 r. i opłacające składki wyłącznie za siebie, gdy przychód z prowadzonej działalności za miesiąc, w którym składany jest wniosek nie był wyższy niż 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez GUS w 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek powinien zostać złożony do ZUS, nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek stanowi realną pomoc dla przedsiębiorców. Ustawodawca jednak nie zdecydował się na poszerzenie kręgu osób mogących skorzystać ze zwolnień, ograniczając ją do mikroprzedsiębiorców oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

apl.r.pr. Patrycja Żydek

 

 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19

Warunkami przyznania dofinansowania jest:

 • wystąpienie u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych, tj. zmniejszenia się sprzedaży towarów lub usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym), obliczonego jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy roku bieżącego, w porównaniu do łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy roku poprzedniego,
 • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku,
 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

 

– Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Wsparcie obejmuje dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym kwota przyznanego dofinansowania jest warunkowana wysokością spadku obrotów.

Zostały wprowadzone trzy progi pomocy w przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30 % (dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej sumy 50 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne), tj. w wysokości nie wyższej niż 1 566 zł;
 • co najmniej 50 % (dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej sumy 70 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne), tj. w wysokości nie wyższej niż 2 192 zł;
 • co najmniej 80 % (dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej sumy 90 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 % minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne), tj. w wysokości nie wyższej niż 2 819 zł.

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania i po zakończeniu dofinansowania przez okres równy temu okresowi.

 

– Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników

Dofinansowanie obejmuje części kosztów prowadzenia działalności w przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30 % (dofinansowanie w wysokości 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę),
 • co najmniej 50 % (dofinansowanie w wysokości 70 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę),
 • co najmniej 80 % (dofinansowanie w wysokości 90 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Przedsiębiorca będzie obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania.

Omawiane wsparcie jest przyznawane w ramach umowy zawartej ze starostą, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wnioski należy złożyć do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

Ustawa nie określa w jakim terminie złożony przez mikroprzedsiębiorcę wniosek powinien zostać rozpatrzony. 

apl.r.pr. Patrycja Żydek

 

 1. Świadczenie postojowe

Świadczenia postojowe w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., przewidziane dla:

* osób prowadzających jednoosobową działalność gospodarczą, prowadzących działalność przed 1 lutego 2020 r., które:

 • nie zawiesiły prowadzenia działalności oraz ich przychód w miesiącu składania wniosku był o 15 % niższy niż w miesiącu poprzednim, z zastrzeżeniem, że przychód nie może być wyższy niż 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez GUS w 2020 r.,
 • zawiesiła prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 r oraz przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy niż 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez GUS w 2020 r.;

 

* osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych:

 • przyznawane, gdy umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 lutego 2020 r.,
 • których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy niż 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez GUS w 2020 r.,
 • wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu umowy wynosi co najmniej 50 % minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r.

Świadczenie postojowe wypłacane jest gdy doszło do przestoju w prowadzeniu działalności. Świadczenie wypłaca ZUS na podstawie złożonego wniosku.

 

 1. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Omawiane wsparcie dotyczy mikroprzedsiębiorców i obejmuje udzielenie niskoprocentowej, jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Wniosek o udzielenie pożyczki składany jest do powiatowego urzędu pracy.

Warunki pożyczki:

 • jest udzielona ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 000 zł,
 • oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP,
 • okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Mikroprzedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami pod warunkiem, że przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Ustawa nie określa w jakim terminie złożony przez mikroprzedsiębiorcę wniosek powinien zostać rozpatrzony. 

apl.r.pr. Patrycja Żydek

 

 1. Odroczenie płatności składek ZUS – brak opłaty prolongacyjnej

Ustawa przewiduje, że ZUS nie naliczy opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności składek lub ich rozłożenia na raty w zakresie składek należnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. na podstawie wniosku, który został złożony czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego (lub 30 dni po jego odwołaniu) – albo w czasie trwania stanu epidemii (lub 30 dni po jego odwołaniu).

 

 1. Zasiłek opiekuńczy

Ustawa przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni, przysługujący w przypadku, m.in. zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły (lub innej placówki), niemożności sprawowania przez nianię (opiekuna) opieki nad dzieckiem z powodu COVID-19. Zasiłek wypłacany jest ubezpieczonemu w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 • dzieckiem do ukończenia 8 roku życia,
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dorosłą osobą niepełnosprawną, w przypadku zamknięcia ośrodka, do którego ta osoba uczęszczała.

Ustawodawca wprowadził także dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rolników.

Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom. Jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem oraz wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku.

W przypadku przedłużenia się okresu zamknięcia placówek – szkół, przedszkoli, żłobków – Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia może określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Ustawodawca utrzymuje możliwość korzystania przez rodziców sprawujących osobistą opiekę nad dziećmi z zasiłku opiekuńczego w przypadku podjęcia decyzji o przedłużeniu zamknięcia placówek, do których uczęszczają dzieci.

apl.r.pr. Patrycja Żydek

 

 1. Przedłużenie terminu zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Obowiązek spółek, które zostały wpisane do KRS przed 13 października 2019 r., czyli przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CBRB, do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych został przedłużony z sześciu do dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów. Aktualny termin to 13 lipca 2020 r.

 

 1. Przedłużenie terminu zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50, według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – ustawa przedłuża termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 9 miesięcy od dnia 1 stycznia 2020 r., czyli do 10 października 2020 r.

Nie ulega zmianie termin zwarcia umowy o prowadzenie PPK dla pracodawców: zatrudniających co najmniej 20 osób, zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – tj. do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia 1 lipca 2020 r. oraz dla pozostałych podmiotów zatrudniających – tj. do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia 1 stycznia 2021 r.

adw. Amelia Stradomska

 

 1. Możliwość zmiany warunków kredytu lub pożyczki udzielonej przedsiębiorcy

W związku ze skutkami COVID-19 bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu lub pożyczki udzielonych mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli kredyt został udzielony przed 8 marca 2020 r., a zmiana jest uzasadniona sytuacją finansową i gospodarczą kredytobiorcy. Ocena sytuacji kredytobiorcy może być dokonana przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r. Zmiana dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i przedsiębiorcę.

Zmiana warunków kredytu/pożyczki nie może powodować pogorszenia sytuacji finansowej kredytobiorcy. Może być tylko na korzyść.

adw. Amelia Stradomska

 

 1. Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów przez BGK

W związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu. Poręczenie lub gwarancja są udzielane na wniosek przedsiębiorcy.

Możliwość poręczenia lub udzielenia gwarancji spłaty kredytu dotyczy tylko średnich i dużych przedsiębiorców. Nie mogą z niej skorzystać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy.

adw. Amelia Stradomska

 

 1. Handel w niedziele

Ustawa przewiduje odstępstwa od wprowadzonego ograniczenia handlu w niedziele w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (lub 30 dni po jego odwołaniu) – albo w czasie trwania stanu epidemii (lub 30 dni po jego odwołaniu).

Wprowadzony zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, a także powierzenia pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu nie obowiązuje w niedziele w przypadku wykonywania czynności związanych z handlem, takich jak: rozładowywanie, przyjmowanie, ekspozycja towarów pierwszej potrzeby. Zwolnienie zakazu nie obowiązuje w niedziele, w które przypada święto.

Liberalizacja zakazu dotyczy tylko czynności związanych z handlem: rozładowywania, przyjmowania, ekspozycji towarów pierwszej potrzeby.

apl.r.pr. Patrycja Żydek

 

II Prawo pracy

 

 1. Zawieszenie badań lekarskich pracowników

Regulacje Tarczy Antykryzysowej wprowadzają:

 • zawieszenie obowiązku przeprowadzenia badań okresowych pracowników,
 • zawieszenie zakazu dopuszczenia pracownika do pracy bez aktualnych badań stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy,
 • zawieszenie działania przepisu, na podstawie którego badania wstępne, okresowe i kontrolne przeprowadzania się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę,
 • zawieszenie konieczności przeprowadzenia badań okresowych pracowników pracujących w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, wykonywanych w szczególnych sytuacjach.

Orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W odniesieniu do badań wstępnych lub kontrolnych, w przypadku braku dostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania, to badanie takie będzie mógł przeprowadzić inny lekarz. Orzeczenie wydane przez innego lekarza straci ważność po 30 dniach od odwołania epidemii. Orzeczenie lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

Pozytywnie należy ocenić rozwiązania przyjęte w zakresie badań okresowych. Dyskusyjna pozostaje kwestia badań wstępnych – badania te nadal będą musiały być wykonywane, ale pracodawca nie będzie miał zakazu dopuszczenia pracownika bez badań. Ponadto, z ustawy wynika, że ulegnie zawieszeniu przepis o wystawieniu skierowania na badania.

apl.r.pr. Wioleta Turczyk

 

2. Dopłaty do wynagrodzeń z FGŚP

Na podstawie Tarczy Antykryzysowej pracodawca będzie mógł skorzystać z mechanizmów:

 • przestoju ekonomicznego;

lub

 • obniżonego wymiaru czasu pracy

Mechanizmy te nie mogą być stosowane łącznie w stosunku do tych samych pracowników.

Aby skorzystać z tych mechanizmów, przedsiębiorca będzie musiał wykazać spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, z okresu po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o zastosowanie mechanizmu, w porównaniu do łącznych obrotów z tych samych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,
 • lub nie mniej niż o 25% z jednego miesiąca w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego w okresie po 1 stycznia 2020 r.

Miesiąc nie musi odpowiadać miesiącowi kalendarzowemu. Okres porównawczy może zaczynać się w środku miesiąca i w takim przypadku miesiąc liczony jest jako 30 kolejnych dni kalendarzowych.

 

Kryteria otrzymania dofinansowania:

 • niezaleganie w podatkach i składkach ZUS do końca 2019 r.,
 • do wynagrodzenia pracowników i o odpowiednio wynagrodzenia osób na tzw. zatrudnieniu niepracowniczym – z wyłączeniem zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło.

Dofinansowanie można uzyskać na okres trzech miesięcy .

 

 • Dofinansowanie w przypadku przestoju

Przestój ekonomiczny oznacza sytuację, w której pracownik nie świadczy pracy (np. z powodu zamknięcia zakładu), pozostając w gotowości do jej wykonywania.

Pracownik objęty przestojem ekonomicznym będzie mieć prawo do zachowania 50% wynagrodzenia, nie mniejszego jednak niż wynagrodzenie minimalne tj. 2 600,00 zł dla pełnego etatu. Wynagrodzenie przestojowe w razie przestoju ekonomicznego może być dofinansowane w wysokości 1 533,09 zł, czyli 50% minimalnego wynagrodzenia – 1 300,00 zł (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy), dla pełnego etatu, powiększone o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy od tego świadczenia.

Dofinansowanie nie przysługuje jednak do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto tj. 15.198,52 zł.

 

 • Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów

Przedsiębiorca, który został dotknięty spadkiem obrotów gospodarczych może ograniczyć wymiar czasu o 20% nie więcej jednak niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być jednak niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę dla pełnego etatu.

Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 2 452,27 zł – czyli maksymalnie 50% obniżonego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału tj. 2 079,43 zł (5 198,58 zł x 40%)  dla pełnego etatu, powiększone o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy od tego świadczenia.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Jeżeli u pracodawcy działają związki zawodowe, porozumienie powinno zostać zawarte ze związkami, jeżeli nie – z przedstawicielami pracowników. W razie trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, porozumienie może być zawarte z przedstawicielami wybranymi uprzednio dla innych celów przewidzianych w prawie pracy.  Nie ma już natomiast możliwości wprowadzenia tych rozwiązań przez pracodawcę samodzielnie. Kopię porozumienia pracodawca będzie musiał przekazać właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Ustalenie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie będzie wymagało przygotowania wypowiedzeń zmieniających dla pracowników.

Spadek obrotów musi wynieść nie mniej niż 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów z dwóch kolejnych miesięcy bieżącego roku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego. Gdy obrót będzie obliczany miesiąc do miesiąca, spadek musi wynieść nie mniej niż 25 proc. Dla wielu przedsiębiorców wykazanie spadków obrotów może być znacznie utrudnione, tym samym sforsowanie wszystkich formalnych wymogów może być głównym wyzwaniem przy uzyskaniu omawianego wsparcia z FGŚP.

apl.r.pr. Wioleta Turczyk

 

 1. Rejestracja umów o dzieło

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło będzie przekazywać do ZUS informację o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli:

 • umowa taka zawarta zostanie z osobą, którą nie pozostaje w stosunku pracy,
 • jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
Zarejestrowanie umowy o dzieło jest przesłanką do skorzystania z rozwiązań przewidzianych w komentowanej ustawie. Rejestrację umów o dzieło oceniamy z ostrożnością, wydaje się bowiem, że jest to całkowicie niezwiązane z celem pakietu, a umożliwi (i ułatwi) kontrolę przedsiębiorców przez ZUS w dotychczas niespotykanym zakresie.

apl.r.pr. Wioleta Turczyk

 

 1. Elastyczny czas pracy

Pracodawcy będą uprawnieni do:

 • skrócenia obowiązkowych okresów odpoczynku pracowników – dobowego do minimum 8 godzin oraz tygodniowego do minimum 32 godzin (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni),
 • prowadzenia równoważnego systemu czasu pracy i przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym maksymalnie 12 miesięcy,
 • stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż te wynikające z umów o pracę.

Warunkami wprowadzenia powyższych elastycznych rozwiązań są:

 • niezaleganie z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenia społeczne do końca trzeciego kwartału 2019 r. (z drobnymi wyjątkami),
 • spadek obrotów gospodarczych na skutek COVID-19: co najmniej 15% w ciągu dowolnych kolejnych 2 miesięcy po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy poprzedniego roku, lub co najmniej 25% z dowolnie wskazanego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejnych dni),
 • zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników (jeśli nie ma związków zawodowych) – w celu wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy lub stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż te wynikające z umów o pracę (tak jak w przypadku dofinansowania wynagrodzeń – w razie trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, porozumienie może być zawarte z przedstawicielami wybranymi uprzednio dla innych celów przewidzianych w prawie pracy).
Propozycja dotycząca skrócenia dobowego odpoczynku z jedenastu do ośmiu godzin budzi wiele kontrowersji. Nieprzerwany dobowy czas odpoczynku w sposób bezpośredni służy celowi nadrzędnemu jakim jest bezpieczeństwo, higiena  i ochrona zdrowia pracowników w miejscu pracy, które to nie zawsze są do pogodzenia z względami czysto ekonomicznymi.

apl.r.pr. Wioleta Turczyk

 

III Podatki

 

A. Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym podatek zryczałtowany (PIT)

 1. Rozliczenie straty z 2020 r.

Ustawa wprowadza możliwość jednorazowego rozliczenia straty z 2020 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej z dochodem uzyskanym w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Limit wysokości rozliczanej straty to 5 000000 zł. Rozliczenie dokonywane będzie poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 r.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest spełnienie dwóch warunków jednocześnie:

 • poniesienie w 2020 r. straty z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • uzyskanie w 2020 r. łącznie przychodów z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej opodatkowanych skalą, liniowo lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym niższych o co najmniej 50% od tych uzyskanych w 2019 r.

Jeśli podatnik nie skorzysta z tej możliwości, będzie mógł rozliczyć stratę na dotychczasowych zasadach,  tj. stosownie  do art.  9 ust. 3 ustawy o  PIT albo art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

To ulga, która mogłaby dać niektórym podatnikom zastrzyk gotówki. W praktyce jednak trudno będzie z niej skorzystać – warunki są wręcz drakońskie, poza tym będzie to możliwe najwcześniej w 2021 roku.

dor. pod. Krzysztof Józefaciuk

 

 1. Zwolnienie z opodatkowania pomocy uzyskanej w związku z epidemią

Podatnicy nie będą uwzględniali w podstawie opodatkowania za 2020 r.: wsparcia gwarancyjnego, dopłat do kredytów, dopłat do oprocentowania kredytów, itp. Zwolnienie   dotyczy   tylko   pomocy   uzyskanej   na   podstawie   ustawy   o   COVID-19.  Dodatkowym warunkiem zwolnienia z opodatkowanie jest otrzymanie tych przychodów w 2020 r.

 

 1. Odliczenie darowizn  dokonanych  w  związku  z COVID-19 od podstawy opodatkowania

Podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania za 2020 r. uprzednio nieodliczone darowizny dokonane w tym okresie dla: podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Warunkiem odliczenia jest cel darowizny, jakim ma być przeciwdziałanie COVID-19, wszelkie czynności związane ze  zwalczaniem  zakażenia,  zapobieganiem rozprzestrzenianiu  się,  profilaktyką  oraz zwalczaniem skutków choroby.

W przypadku darowizny, przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

 

 1. Odroczenie wpłaty zaliczek na PIT przez płatników

Płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 mogą uiścić w terminie późniejszym, do 1 czerwca 2020 r., zaliczki na podatek od przychodów: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Udogodnienie dotyczy zaliczek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. Przepis stosuje się odpowiednio do świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw majątkowych.

Powyższa ulga jest realna, a jedyny warunek, którym jest ograniczona jest w obecnych realiach łatwy do spełnienia – sama ulga polega jednak w istocie tylko na odroczeniu obowiązku.

dor. pod. Krzysztof Józefaciuk

 

 1. Podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem

Termin zapłaty podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, za okresy marzec – maj 2020 r., został przedłużony 20 lipca 2020 r.

Warunkiem przedłużenia jest spełnienie następujących warunków łącznie:

 • poniesienie w danym miesiącu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
 • uzyskanie w danym miesiącu przychodów z działalności gospodarczej niższych o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego (w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów).

Tego drugiego warunku nie stosuje się do podatników, którzy stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów, lub którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej, lub którzy rozpoczęli działalność w 2020 r. Średnie miesięczne przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.

 

 1. Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w PIT dla dłużników

W okresach rozliczeniowych przypadających w 2020 r., podatnicy którzy nie uregulowali swojego zobowiązania pieniężnego przez 90 dni po upływie terminu zapłaty, nie są zobowiązani do zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty tego świadczenia pieniężnego. Taki obowiązek został na nich nałożony w związku z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom.

Warunkiem powyższego odstępstwa jest spełnienie następujących warunków łącznie:

 • podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w  stosunku  do  analogicznego  okresu  poprzedniego  roku  podatkowego,  a  w  przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Tego drugiego warunku nie stosuje się do podatników, którzy stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów, lub którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej, lub którzy rozpoczęli działalność w 2020 r.

Średnie miesięczne przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.

 

 1. Rezygnacja z zaliczek uproszczonych

Mali podatnicy,  czyli  tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (brutto) nie przekroczyła w poprzednim  roku  podatkowym  równowartości  2 mln euro, mogą  zrezygnować  w  trakcie  roku podatkowego  z  uproszczonej  formy  wpłacania  zaliczek  za  miesiące marzec – grudzień  2020  r. Warunkiem jest, aby taki podatnik ponosił negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek należy poinformować w zeznaniu składanym za 2020 r.

 

 1. Zwolnienie świadczeń postojowych

Przyznane na podstawie ustawy o COVID-19 świadczenia postojowe i świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu (przyznane na podstawie przepisów dotyczących COVID-19) zwolnione będą z opodatkowania.

 

 1. Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TP)

Przedłużony zostanie, do dnia 30 września 2020 r., termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy o PIT, który nałożony jest na podmioty powiązane, obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub realizujące transakcje kontrolowane.

Przedłużenie dotyczy tylko podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018  r. a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

 

 1. Środki trwałe i działalność badawczo-rozwojowa związana z COVID-19

Podatnicy będą mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r. Za takie towary uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

Koszty kwalifikowane, ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, podatnicy będą mogli odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek na podatek.

Podatnicy, osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, będą mogli – pod pewnymi warunkami – stosować stawkę 5% PIT również do zaliczek na podatek.

 

 1. Brak karalności spóźnienia w złożeniu deklaracji PIT za 2019 r. i opóźnienia we wpłacie tego podatku.

Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. czynnego żalu. W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

Wypada zaznaczyć, że spóźnienie z wpłatą podatku i złożeniem deklaracji nadal skutkować będzie naliczeniem odsetek za zwłokę i utratą prawa do skorzystania z ulg, w tym m. in. do wspólnego opodatkowania z małżonkiem.

dor. pod. Krzysztof Józefaciuk

 

B. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 

 1. Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TP)

Przedłużony został do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transfe         rowych, o którym mowa w art. 11t ustawy o CIT, a który nałożony jest na podmioty powiązane: obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub realizujące transakcje kontrolowane. Przedłużenie dotyczy tylko podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

 

 1. Rozliczenie straty z 2020 r.

Podatnicy będą mieli możliwość jednorazowego rozliczenia straty z 2020 r. z dochodem uzyskanym w 2019 r. Limit wysokości rozliczanej straty to 5 000 000 zł. Rozliczenie dokonywane będzie poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 r. Pozostałą kwotę straty można odliczyć na zasadach ogólnych.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest spełnienie dwóch warunków jednocześnie:

 • poniesienie straty w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
 • uzyskanie przychodów niższych o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy.

Jeśli podatnik nie skorzysta z tej możliwości, będzie mógł rozliczyć stratę na dotychczasowych zasadach.

To ulga, która mogłaby dać niektórym podatnikom zastrzyk gotówki. W praktyce jednak trudno będzie z niej skorzystać – warunki są wręcz drakońskie, poza tym będzie to możliwe najwcześniej w 2021 roku.

dor. pod. Krzysztof Józefaciuk

 

 1. Zwolnienie z opodatkowania pomocy uzyskanej w związku z epidemią

Podatnicy nie będą uwzględniali w podstawie opodatkowania: wsparcia gwarancyjnego, dopłat do kredytów i dopłat do oprocentowania kredytów. Zwolnienie dotyczy tylko pomocy uzyskanej na podstawie ustawy o COVID-19.

Warunkiem zwolnienia z opodatkowanie jest otrzymanie tych przychodów w 2020 r.

 

 1. Odliczenie darowizn  dokonanych  w  związku  z  COVID-19    od    podstawy opodatkowania

Podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy obliczenia podatku bądź zaliczki, uprzednio nieodliczone darowizny dokonane dla: podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Warunkiem odliczenia jest cel darowizny, jakim ma być przeciwdziałanie COVID-19, wszelkie czynności związane  ze  zwalczaniem  zakażenia,  zapobieganiem  rozprzestrzenianiu  się,  profilaktyką  oraz zwalczaniem skutków choroby. Przy czym, w przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

 

 1. Podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem

Termin zapłaty podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, za okresy marzec-maj 2020 r., został przedłużony 20 lipca 2020 r.

Warunkiem przedłużenia jest spełnienie następujących warunków łącznie: poniesienie w danym miesiącu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, uzyskanie  w  danym  miesiącu przychody  są  niższe  o  co najmniej  50%  w  stosunku  do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów. Tego drugiego warunku nie stosuje się do podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, lub którzy rozpoczęli działalność w 2020 r.

Średnie miesięczne przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów, uzyskanych w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.

 

 1. Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w CIT dla dłużników

W okresach rozliczeniowych przypadających w 2020 r., podatnicy którzy nie uregulowali swojego zobowiązania pieniężnego przez 90 dni po upływie terminu zapłaty, nie są zobowiązani do zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty tego świadczenia pieniężnego. Taki obowiązek został na nich nałożony w związku z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom.

Warunkiem tego odstępstwa jest spełnienie następujących warunków łącznie:

 • podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w  stosunku  do  analogicznego  okresu  poprzedniego  roku  podatkowego,  a  w  przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Tego drugiego warunku nie stosuje się do: podatników, rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r.  i  nie uzyskali w tym okresie przychodów, lub którzy rozpoczęli działalność w 2020 r.

Średnie miesięczne przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.

Jeżeli podatnik, którego rok podatkowy zakończy się przed dniem 1 października 2020 r., posiada zobowiązania, które nie zostaną uregulowane do dnia złożenia zeznania za ten rok, zobowiązania te podlegają doliczeniu do dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego następnego roku podatkowego, nie wcześniej niż w rozliczeniu zaliczki za 2021 r. (o ile do dnia terminu płatności tej zaliczki zobowiązanie to nie zostanie uregulowane).

 

 1. Rezygnacja z zaliczek uproszczonych

Mali  podatnicy,  czyli  tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (brutto) nie przekroczyła w poprzednim  roku  podatkowym  równowartości  2 mln euro, mogą  zrezygnować  w  trakcie  roku podatkowego  z  uproszczonej  formy  wpłacania  zaliczek  za  miesiące  marzec-grudzień  2020  r.

Warunkiem jest, aby taki podatnik ponosił negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek należy poinformować w zeznaniu składanym za 2020 r. Zasady  te  stosuje  się  odpowiednio  do  podatników,  których  rok  podatkowy  jest inny  niż  rok kalendarzowy i obejmuje część 2020 r.

 

 1. Środki trwałe i działalność badawczo-rozwojowa związana z COVID-19

Podatnicy będą mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.

Za takie towary uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

Koszty kwalifikowane, ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, podatnicy będą mogli odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek na podatek.

Podatnicy osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, będą mogli – pod pewnymi warunkami – stosować stawkę 5% PIT również do zaliczek na podatek.

 

C. Podatek od towarów i usług (VAT)

Paragony wysyłane e-mailem

Podatnicy będą mogli wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży: w postaci papierowej lub za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

 

D. Pozostałe podatki

Odroczenie poboru podatku do sprzedaży detalicznej

Pobór podatku od sprzedaży detalicznej, który miał się rozpocząć od dnia 1 lipca 2020 r. został odroczony. Podatek będzie pobierany dopiero od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

E. Zmiany w zakresie Ordynacji podatkowej i w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej

 

 1. Rezygnacja z opłaty prolongacyjnej

Do  decyzji  organów  podatkowych  wydanych  na  podstawie  wniosku  złożonego  w  okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu, mających na celu: odroczenie termin płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, umorzenie w  całości  lub  w  części  zaległości  podatkowych,  odsetek  za  zwłokę  lub opłaty prolongacyjnej, które dotyczą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, nie stosuje się przepisów dotyczących opłaty prolongacyjnej.

 

 1. 14-dniowy termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza Białej Listy

Termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek niewidniejący na Białej Liście ulega  wydłużeniu  z  3  do  14  dni.  Złożenie  tego  zawiadomienia  warunkuje  brak  konsekwencji podatkowych (w VAT i CIT/PIT) związanych z wpłatą na taki rachunek. Zmiana ta obowiązuje tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19.

 

 1. Zmiany w interpretacjach indywidualnych

Termin na wydanie interpretacji indywidualnych niewydanych przed wejściem w życie ustawy o COVID-19, od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulega wydłużeniu o 3 miesiące (tj. do 6 miesięcy). Termin ten może jeszcze ulec wydłużeniu na skutek rozporządzenia Ministra Finansów, nie więcej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Nie ulega zmianie termin na wydanie interpretacji ogólnych na wniosek.

 

 1. Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych (MDR)

Terminy  raportowania  tzw.  schematów  podatkowych  krajowych  (tj.  schematów,  które  nie  są schematami podatkowymi transgranicznymi) nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca do czasu zakończenia stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r. (biegną dalej od dnia 1 lipca 2020 r.)

 

 1. Zmiany w  kontroli  celno-skarbowej, przy  czynnościach w zakresie wyrobów akcyzowych

W przypadku dokonywania przez podmiot podlegający kontroli celno-skarbowej czynności w zakresie produkcji,  przemieszczania  i  zużycia  wyrobów  akcyzowych,  w  szczególności  ich  wytwarzania, uszlachetniania,  przerabiania,  skażania,  rozlewu,  przyjmowania,  magazynowania,  wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy, w okresie obowiązywania  stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu  epidemii,  naczelnik  urzędu   celno-skarbowego na podstawie analizy ryzyka, może odstąpić od: obecności  kontrolującego  przy  przeprowadzeniu  czynności  podlegającej  kontroli celno-skarbowej, dokonania czynności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej przez tego kontrolującego.

Odstąpienie  następuje  poprzez  powiadomienie  podmiotu.  Podmiot  przekazuje  niezwłocznie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informacje o przebiegu przeprowadzonych czynności.

 

 1. Zmiany w zakresie zadań funkcjonariuszy KAS

Minister Finansów, w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, których rozmiar przekracza możliwość wykonywania zadań przez funkcjonariuszy,  może  w  drodze  rozporządzenia określić  zadania  KAS,  które  nie  wymagają wykonywania wyłącznie przez funkcjonariuszy. Możliwość czasowego przeniesienia funkcjonariusza KAS do innej jednostki organizacyjnej KAS może zostać wydłużone  o  kolejne  6  miesięcy,  w przypadku  wprowadzenia  stanu  klęski  żywiołowej, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii okres czasowego przeniesienia.

 

 1. Doręczenia dokumentów bez podpisu

W przypadku pism wydanych w formie dokumentu elektronicznego, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, doręczenie ich będzie mogło polegać na doręczeniu wydruku pisma odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona nie wnosiła o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób. Innymi słowy – doręczane dokumenty nie będą musiały zawierać ręcznego podpisu.

 

IV. Prawo cywilne

 

A. Stosunki najmu w galeriach handlowych

 1. Wzajemne wygaszenie zobowiązań stron

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności na skutek COVID-19, w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

Ustawodawca przewidział znaczną ulgę dla najemców lokali w centrach handlowych z uwagi na COVID-19. Niezależnie od charakteru prowadzonej działalności, wzajemne zobowiązania wygasły z dniem wprowadzenia zakazu/ograniczenia działalności handlowej w galeriach handlowych.

r. pr. Bartłomiej Bziuk

 

 1. Przedłużenie umów najmu

Najemca, dzierżawca lub inna osoba uprawniona do korzystania z lokalu w galerii handlowej, w celu przedłużenia umowy powinna złożyć drugiej stronie bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach, o okres obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w galerii handlowej, przedłużony o sześć miesięcy. Taka oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu.

 

B. Pozostałe stosunki najmu

  1. Przedłużenie umów najmu na podstawie oświadczenia najemcy

W przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed 31 marca 2020 r. upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. na warunkach dotychczasowych. Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy. Oświadczenie w tym przedmiocie musi zostać złożone wynajmującemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania umowy.

Powyższe uprawnienia nie ma zastosowania w przypadku, gdy w okresie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu (przed 31 marca 2020 r.), najemca był w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych niż czynsz opłat za używanie lokalu za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc, lub najemca używał tego lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu albo zaniedbywał swoje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód w lokalu.

Powyższe uprawnienie nie będzie przysługiwało, także wtedy jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego.

Powyższe uprawnienie nie stosuj się również, gdy najemcy lokalu mieszkalnego przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

Ustawodawca przewidział bardzo szerokie uprawnienie najemcy do przedłużenia umowy najmu z uwagi na COVID-19. Decyzja w tym zakresie należy wyłączenie do najemcy, konieczne jest tylko jednostronne oświadczenie woli.

r. pr. Bartłomiej Bziuk

 

 1. Ograniczenie możliwości wypowiedania umów najmu oraz wysokości czynszu

Ustawa wprowadza zakaz możliwości wypowiadania umów najmu oraz wypowiadania wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r. Powyższego ograniczenia nie stosuje się w przypadku wypowiadania umowy najmu lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, w związku z:

 • naruszeniem przez najemcę postanowień umowy najmu lub przepisów prawa dotyczących sposobu używania lokalu,
 • koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal.

Dodatkowe wyłączenia dotyczą najmu lokali mieszkalnych.

 

 1. Przedłużenie skutków wypowiedzenia dla umów dotyczących lokali mieszkalnych

W przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim lokalu nastąpiło przed 31 marca 2020 r., a termin tego wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie terminu wypowiedzenia będzie mogło nastąpić na podstawie oświadczenia woli najemcy.

Przepisu nie stosuje się w przypadku wypowiedzenia umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz wobec najemcy, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba ze najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

 

C. Opłaty za użytkowanie wieczyste

 

 1. Przedłużenie terminu na wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Ustawa dokonuje przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste z 31 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

 

 1. Przedłużenie terminu na wniesienia opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego

Ustawa dokonuje przesunięcia termin płatności opłaty rocznej związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Opłaty należy uiścić do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

V. Kodeks spółek handlowych

 

 1. Możliwość odbycia posiedzenia zarządu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z nowymi regulacjami, w posiedzeniu zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, podobnie ustawodawca przewidział możliwość podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Powyższe ułatwienia nie będą możliwe do zastosowania, jeśli że umowa lub statut spółki stanowi inaczej.

 

 1. Możliwość odbycia posiedzenia rady nadzorczej przy pomocy środków komunikacji elektronicznej

Analogicznie do regulacji dotyczących posiedzeń zarządu, ustawa  umożliwia uczestnictwo w posiedzeniu rady nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Podobnie, przewidziana jest możliwość podejmowania uchwał w tym trybie.

Uchwała rady nadzorczej będzie ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady weźmie udział w podejmowaniu uchwały. Umowa lub statut spółki będzie mogła przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w trybie.

Powyższe ułatwienia nie będą możliwe do zastosowania, jeśli umowa lub statut spółki będzie stanowił inaczej.

 

 1. Poszerzenie możliwość udziału w podejmowaniu uchwał przez organy spółki

Ustawa umożliwia członkom zarządu oraz członkom rady nadzorczej podejmowanie uchwał poprzez oddanie głosu na piśmie, za pośrednictwem innego członka zarządu/rady nadzorczej.

W przypadku rady nadzorczej, oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

 

 1. Możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przy pomocy środków komunikacji elektronicznej

Nowe regulacje wprowadzają możliwość uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, o ile tak postanowił zwołujący zgromadzenie.

Powyższe ułatwienia nie są możliwe do zastosowania, jeśli umowa lub statut spółki stanowi inaczej.

Dodatkowo dla spółek publicznych przewidziano obowiązek zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu. Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.

 

VI. Zamówienia publiczne

 

 1. Możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Ustawa przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy.

Za takie okoliczności uznano w szczególności braki kadrowe spowodowane restrykcjami związanymi z pandemią oraz problemy z dostawami.

Zmiana umowy może dotyczyć w szczególności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, czasowego zawieszenie jej realizacji, a nawet modyfikacji zakresu zamówienia wraz ze stosowaną zmianą ceny (nie więcej niż o 50% pierwotnej wartości).

Zmiana umowy wymaga zachowania następującej procedury:

 • przedstawienie drugiej Stronie informacji o ww. okolicznościach wraz z przedstawieniem oświadczeń lub dokumentów na ich potwierdzenie,
 • uznanie zasadności informacji przez drugą Stronę, która ma 14 dni na odniesienie się do tej kwestii oraz możliwość żądania dodatkowych informacji lub dokumentów,
 • zawarcie pisemnego aneksu do umowy.
Ustawodawca przewidział szeroki zakres podstaw do zmiany umowy z uwagi na COVID-19. Niniejsze wraz z brakiem bezwzględnego wymogu przedstawienia dokumentów na potwierdzenie występujących trudności (co jednak jest wskazane) powinno zachęcić Wykonawców do próby skorzystania z tej możliwości. Podkreślić przy tym należy, iż ostateczna decyzja o zmianie umowy należeć będzie do uznania zamawiającego (brak ustawowego obowiązku zawarcia aneksu).

r.pr. Karol Kajka

 

 1. Możliwość odstąpienia przez zamawiającego od naliczenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowań

Powyższa możliwość dotyczy sytuacji, w której niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  wynika z okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19.

Analogicznie jak w pkt 1. powyżej, za takie okoliczności uznano w szczególności braki kadrowe spowodowane restrykcjami związanymi z pandemią oraz problemy z dostawami.

Podobnie również, jak przy procedurze zmiany umowy, wykonawca powinien przedstawić zamawiającemu informację o ww. trudnościach wraz z  oświadczeniami lub dokumentami na ich potwierdzenie.

Wykonawcy zachowawczo powinni od razu występować z wnioskiem o zmianę umowy (przesunięcie terminu realizacji zamówienia), a na wypadek jego nieuwzględnienia, z ewentualnym wnioskiem o nie naliczanie i dochodzenie kar umownych (odszkodowań).

r.pr. Karol Kajka

 

 1. Wyłączenie obowiązku stosowania PZP przez ZUS

Ustawa wprowadza wyłączenie obowiązku stosowania PZP przez ZUS w związku z realizacją zadań związanych z ustalaniem prawa lub wypłatą świadczenia postojowego oraz zadań związanych ze zwolnieniem z tytułu nieopłaconych składek .

Ww. wyłączenie może być w szczególności cenne dla przedsiębiorców, którzy w swojej ofercie dysponują oprogramowaniem, które może być wykorzystane przez ZUS dla wskazanego celu.

r.pr. Karol Kajka

 

VII. Regulacje dotyczące cudzoziemców

 

 1. Przedłużenie terminu do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt

W sytuacji, gdy termin do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Upływ terminu legalnego pobytu musi nastąpić w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie w okresie 30 dni następujących bezpośrednio po ich odwołaniu.

adw. Amelia Stradomska

 

Przedłużenie terminu dotyczy wniosków o:

 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry, kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego,
 • przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej,
 • przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

Pobyt cudzoziemca na terytorium Polski w okresie biegu przedłużonego terminu, uważa się za legalny, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie.

Przedłużenie terminu nie wymaga żadnego działania cudzoziemca. Termin ulega przedłużeniu automatycznie, z mocy ustawy.

adw. Amelia Stradomska

 

 1. Przedłużenie ważności wizy

Jeżeli ostatni dzień pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, okres pobytu na podstawie wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu do upływu 30 dnia po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej.

Przedłużenie ważności wizy nie wymaga żadnego działania cudzoziemca. Termin ważności wizy ulega przedłużeniu automatycznie, z mocy ustawy.

adw. Amelia Stradomska

 

 1. Przedłużenie ważności zezwolenia na pobyt czasowy

Jeżeli ostatni dzień legalnego pobytu cudzoziemca przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, okres ważności zezwolenia ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Nie wydaje się, ani nie wymienia się karty pobytu.

Przedłużenie ważności zezwolenia na pobyt czasowy nie wymaga żadnego działania cudzoziemca. Termin ważności wizy ulega przedłużeniu automatycznie, z mocy ustawy.

adw. Amelia Stradomska

 

 1. Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pracę sezonową

Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z COVID-19, okres ważności zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie ważności dotyczy zezwolenia na pracę typu A, B, C, D, E oraz S.

Przedłużenie ważności zezwolenia nie wymaga żadnego działania pracodawcy. Termin ulega przedłużeniu automatycznie, z mocy ustawy.

adw. Amelia Stradomska

 

 1. Przedłużenie legalności pracy na podstawie oświadczenia

 Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z COVID-19, cudzoziemiec może legalnie wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz pracodawcy do upływu 30 dnia po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.

Przedłużenie ważności oświadczenia nie wymaga żadnego działania pracodawcy. Termin ulega przedłużeniu automatycznie, z mocy ustawy.

adw. Amelia Stradomska

 

 1. Przedłużenie terminu do opuszczenia terytorium Polski

Jeżeli termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Polski lub ostatni dzień terminu dobrowolnego powrotu wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ulega przedłużeniu do trzydziestego dnia po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 

 1. Świadczenie postojowe dla cudzoziemców

Ustawa przyznaje prawo do świadczenia postojowego dla cudzoziemców legalnie przebywających na terytorium Polski.

 

VIII. Bieg terminów

Ustawa przewiduje, że w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach: sądowych, sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych, karnych i karnych skarbowych, administracyjnych, postępowaniach oraz kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i kontrolach celno-skarbowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

 

_____________________

Zespół Kancelarii Smaga Jaroszyński

Alert prawny nr 8 dla Klientów Kancelarii w związku z COVID-19


 

Alert prawny nr 8

dla Klientów Kancelarii

w związku z COVID-19

dotyczący:

Tarczy antykryzysowej – rozwiązań na podstawie projektu ustawy

 


Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi obradami nad projektem regulacji prawnych mającymi chronić przedsiębiorców przed skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19), przedstawiamy Państwu projektowane regulacje zawarte w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dotyczące przedsiębiorców.

 

DOPŁATY DO WYNAGRODZEŃ Z FGŚP

Przedsiębiorca – pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników przez okres 3 miesięcy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku pracowników objętych:

 • przestojem ekonomicznym,
 • obniżonym wymiarem czasu pracy

w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Spadek obrotów gospodarczych rozumiany jest jako spadek obrotów o 15% albo 25% względem wskazanych okresów referencyjnych. Spadek obrotów musi wynieść nie mniej niż 15 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów z dwóch kolejnych miesięcy bieżącego roku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego. Gdy obrót będzie obliczany miesiąc do miesiąca, spadek musi wynieść nie mniej niż 25 %.

 

Ustalenie przez pracodawcę warunków przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy powinno nastąpić w porozumieniu z pracownikami, przekazywanemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Warunkiem uzyskania dopłaty jest złożenie wniosku do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. Rozpatrywanie wniosków odbywa się według kolejności wpływów, do wyczerpania środków.

Środki z FGŚP przysługują również na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

Warunkiem przyznania dofinansowanie jest niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku.

 

 I PRZESTÓJ EKONOMICZNY

Pracodawca wypłaca pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 %, nie mniej jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy).

Dofinansowanie do wynagrodzeni ze środków FGŚS wynosi 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy).

 

II OBNIŻONY WYMIAR CZASU PRACY

Możliwe jest obniżenie wymiaru czasu pracy o 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu, z tym zastrzeżeniem, że wypłacane wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne (przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy).

Dofinansowanie wynagrodzeń ze środków FGŚP do połowy wynagrodzeń pracowników, jednak nie więcej niż do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS.

Zarówno w przypadku przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie w poprzednim miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż 300 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS w 2020 roku.

 

WSPARCIE PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW OD STAROSTY

Przewidziane wsparcie w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, przy kwota przyznanego dofinansowania jest warunkowana wysokością spadku obrotów. Zostały wprowadzone trzy progi pomocy w przypadku spadku obrotów o:
  • co najmniej 30 % (dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej sumy 50 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne),
  • co najmniej 50 % (dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej sumy 70 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne),
  • co najmniej 80 % (dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej sumy 90 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 % minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne)

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania i po zakończeniu dofinansowania przez okres równy temu okresowi.

 • przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników – dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności w przypadku spadku obrotów:
  • co najmniej 30 % (dofinansowanie w wysokości 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę),
  • co najmniej 50 % (dofinansowanie w wysokości 70 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę),
  • co najmniej 80 % (dofinansowanie w wysokości 90 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Przedsiębiorca będzie obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie.

Wsparcie jest przyznawane w ramach umowy zawartej ze starostą, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Wnioski należy złożyć do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora urzędu.

Warunkiem przyznania dofinansowanie jest niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku, a także brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

 

ŚWIADCZENIA POSTOJOWE

Świadczenia postojowe w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. przewidziane dla:

 • osób prowadzających jednoosobową działalność gospodarczą,
  • przyznawane gdy przychód w miesiącu składania wniosku był o 15 % niższy niż w miesiącu poprzednim, z zastrzeżeniem, że przychód nie może być wyższy o 300 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS w 2020 roku.
 • osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
  • przyznawane gdy umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 lutego 2020 r.,
  • wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu umowy wynosi co najmniej 50 % najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r.

ZUS wypłaca świadczenia na podstawie złożonego wniosku.

 

POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Wsparcie poprzez umożliwienie ubiegania się o udzielenie niskoprocentowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Wniosek o udzielenie pożyczki składany jest do powiatowego urzędu pracy.

Warunki pożyczki:

 • udzielona ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. złotych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • oprocentowanie stałe w wysokości w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP,
 • Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Mikroprzedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami pod warunkiem, że przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

 

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Mikroprzedsiębiorcy mogliby uzyskać zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, FGŚP, ubezpieczenia zdrowotne przez okres 3 miesięcy (marzec, kwiecień, maj).

Warunki:

 • prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.,
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i opłacające składki wyłącznie za siebie uzyskają zwolnienie gdy przychód z prowadzonej działalności nie był wyższy od 300 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS w 2020 roku,
 • zwolnienie dokonywane na wniosek płatnika.

Z uwagi na duże ryzyko spowolnienia gospodarczego wywołanego epidemią, Rząd pracuje obecnie nad kolejnymi zmianami przepisów, o których będziemy Państwa na bieżąco informowali.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

 

 

_______________________

Zespół Kancelarii Smaga Jaroszyński

 

Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓