Nasz Blog


Alert prawny nr 7 dla Klientów Kancelarii w związku z COVID-19


 

Alert prawny nr 7

dla Klientów Kancelarii

w związku z COVID-19

dotyczący:

założeń rozporządzenia z 24 marca 2020 r. zaostrzającego ograniczenia wprowadzone rozporządzeniem z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

 


Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem w dniu wczorajszym, tj. 24 marca 2020 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego Rozporządzenie z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, przedstawiamy Państwu zestawienie zmian wprowadzonych w dniu wczorajszym, a obowiązujących od dnia dzisiejszego.

 

Ograniczenia w związku ze stanem epidemii

W dniu 24 marca 2020 roku, Prezes Rady Ministrów wraz Ministrem Zdrowia, występując na konferencji prasowej, ogłosił wprowadzenie nowych przepisów zaostrzających ograniczenia wprowadzone już wcześniej na mocy:

 1. Rozporządzenia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego;
 2. Rozporządzenia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii.

Zmiany wprowadzane rozporządzeniem z 24 marca 2020 r. obejmują cztery zagadnienia:

 • obostrzenia w zw. przekraczaniem granic w związku z czynnościami zawodowymi,
 • ograniczenie wolności przemieszczania się i jego sposobów,
 • zakaz zgromadzeń,
 • obostrzenia wywozu poza granicę kraju materiałów ochronnych używanych przy epidemii.

 

 1. Obostrzenia w związku przekraczaniem granic w związku z czynnościami zawodowymi

 Rozporządzenie z 20 marca 2020 r. ustanawiało obowiązek odbycia kwarantanny dla osób wjeżdżających do Polski, jednocześnie przewidując wyłączenie tego obowiązku dla niektórych kategorii osób, m.in. kierowców zawodowych, załóg statków, a także, szeroko ujmując, dla wszystkich osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym.

Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek), dla  osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym wyjątek ten przestanie obowiązywać, co oznacza, że osoby wjeżdżające do Polski, a odbywające podróż w ramach wykonywania obowiązków służbowych w kraju, lub w państwach z Polską sąsiadujących, zostają objęte kwarantanną i innymi obowiązkami z niej wynikającymi, stosownie do rozporządzenia z 20 marca 2020 r.

Osoby takie mogą otrzymać, na swój wniosek, od właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.

 

 1. Ograniczenie wolności przemieszczania się i jego sposobów

 W okresie od 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. włącznie, wprowadzono zakaz przemieszczania się wszystkich osób znajdujących się na obszarze RP (dotyczy również cudzoziemców). Przewidziano jednak wyjątki od powyższego zakazu:

 • Przemieszczanie się w ramach wykonywania czynności związanych z pracą, a więc:
  • czynności zawodowych lub zadań służbowych (w ramach stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych),
  • czynności związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej (czynności zawodowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, tak zatem również czynności w ramach tzw. samozatrudnienia),
  • dokonywania zakupów towarów i usług związanych z pracą,
  • wykonywania działalności rolniczej, w tym prac w gospodarstwie rolnym (z brzmienia przepisu można wnioskować, że zakazem przemieszczania się nie jest objęty, np. dojazd do pól uprawnych, czy innych obiektów gospodarskich).
 • Przemieszczanie się w ramach zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupu towarów i usług związanych z zaspokojeniem tych potrzeb; do takich potrzeb, wedle informacji przekazywanych przez rząd, należy, m.in. opieka nad osobami starszymi i innymi potrzebującymi pomocy, wyprowadzenie zwierząt na spacer, wyjście na krótki spacer w celach zdrowotnych, a także uprawianie sportu – w każdym z tych przypadków wymagane jest dokonanie przez każdego mającego się przemieścić rozważenia, czy dana czynność jest niezbędnie konieczna, a także wzięcie pod uwagę poniżej omówionych ograniczeń.

Wyjątek ten jednak dotyczy tylko zaspokojenia niezbędnych potrzeb konkretnych osób, a więc:

 1. potrzeb tej konkretnej przemieszczającej się osoby,
 2. potrzeb „Osób najlbliższych” przemieszczającej się osoby, które to pojęcie ma być stosowane w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu Karnego (osoby najbliższe: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, tj. wstępnych, zstępnych i rodzeństwa małżonka osoby przemieszczającej się, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu),
 3. potrzeb osób/osoby pozostającej z osobą przemieszczającą się w tzw. „wspólnym pożyciu”.
 • Przemieszczanie się w celu wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu.
 • Przemieszczanie się w ramach sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych – z ograniczeniami opisanymi poniżej.

Ograniczono też sposoby przemieszczania się w ramach wyżej omówionych wyjątków. W przypadku, gdy przemieszczanie się następuje:

 • pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, przy czym ograniczenie to nie dotyczy kategorii osób bliskich (opisanej wyżej);
 • środkami publicznego transportu zbiorowego (w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r.o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – Dz. U. z 2018 r.poz. 295) – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

 

 1. Zakaz zgromadzeń

Przepisami omawianego rozporządzenia z 24 marca 2020 r., w okresie od 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. włącznie, wprowadzono na obszarze RP zakaz zgromadzeń  (dotyczy również cudzoziemców).

Zakaz ten dotyczy w szczególności:

 • zgromadzeń, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach,:
  • zgrupowań osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych;
  • zgromadzeń spontanicznych, tj. zgromadzeń odbywających się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, których odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej;
 • zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych (np. spotkań wspólnot i grup parafialnych);
 • imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

Przewidziano równocześnie kilka wyjątków od powyższego zakazu:

 • dozwolone są zgromadzenia w celu sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych przy zachowaniu poniższych limitów liczbowych:
  • wprowadzono dla organizatorów (konkretnych jednostek organizacyjnych związków wyznaniowych, np. proboszczów parafii) obowiązek zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jaki na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:
 • w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu,
 • w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania – 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu;
 • dozwolone są spotkania i zebrania związane z:
  • wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych,
  • pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • prowadzeniem działalności rolniczej,
  • prowadzeniem prac w gospodarstwie rolnym.

 

Spotkania w miejscu pracy nie podlegają więc wprowadzanemu zakazowi.

 1. Obostrzenia wywozu poza granicę kraju materiałów ochronnych używanych przy epidemii

W okresie od 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. włącznie, przedsiębiorca, który zamierza dokonać wywozu lub zbycia poniżej wymienionych towarów, musi na co najmniej 36 godzin (wcześniej 24 godziny) przed ich planowanym wywozem lub zbyciem, powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy. Wojewoda może złożyć wniosek do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe ograniczenie dotyczy:

 • gogli ochronnych,
 • kombinezonów typu TYVEK,
 • masek typu FFP2/FFP3,
 • maseczek chirurgicznych,
 • ochraniaczy na buty (obuwie),
 • rękawiczek lateksowych,
 • rękawiczek nitrylowych,
 • środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń.

Obowiązek ten stosuje się do powiadamiania wojewody dokonywanego od dnia 26 marca 2020 r., tak zatem termin 36-godzinny biegnie wstecz od północy z 25 na 26 marca 2020 r.

Poniżej przedstawiamy też odpowiedzi na niektóre, pojawiające się w związku z ww. rozporządzeniem, wątpliwości.

 1. Czy jednym samochodem może podróżować więcej, niż 2 osoby, jeśli nie są osobami bliskimi w rozumieniu rozporządzenia?
 • Tak, jednakże tylko w celach objętych wyjątkami od zakazu przemieszczania się (omówionymi wyżej). Rozporządzenie milczy na temat ograniczenia sposobów przemieszczania się pojazdami niebędącymi środkami transportu publicznego, zatem:
  • przejazd wspólny jednym samochodem kilku osób w ramach wykonywania pracy (w tym dojazd do pracy, dojazd do klienta), jest dozwolony;
  • przejazd wspólny jednym samochodem osób najbliższych w rozumieniu wyżej omówionym jest dozwolony – jednak w celach opisanych wyjątkami, tj. załatwienia bieżących spraw życia codziennego konkretnych kategorii osób.
 1. W jaki sposób będzie dokonywana weryfikacja celu przemieszczania się przez podmioty kontrolujące? 
 • Rozporządzenie milczy na ten temat, jednak spodziewać się można, iż weryfikacja będzie prowadzona w drodze uznania racjonalności wytłumaczenia osoby kontrolowanej.
 1. Czy w celu przedstawienia wyjaśnienia przemieszczania się w ramach obowiązków służbowych należy posiadać zaświadczenie od pracodawcy?
 • Rozporządzenie nie nakłada obowiązku przygotowania przez pracodawców/podmioty zatrudniające, ani posiadania na wypadek kontroli przez osoby zatrudnione jakiegokolwiek zaświadczenia, umowy czy innego dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia. Wedle informacji przezywanych przez rząd, wystarczy złożenie oświadczenia przez osobę kontrolowaną, jednak oświadczenie powinno zawierać:
  • aktualny adres zamieszkania/pobytu osoby kontrolowanej,
  • adres miejsca świadczenia pracy (zakładu pracy/klienta do którego się podróżuje/innego miejsca, do którego dana osoba się udaje celem dokonania czynności służbowych i zawodowych),
  • imię i nazwisko osoby kontrolowanej,
  • dane podmiotu zatrudniającego.

 

Mając na względzie szczególne okoliczności towarzyszące przyjmowaniu Rozporządzenia z 24 marca 2020 r., a także brak szczegółowych wytycznych co do interpretacji wątpliwych zagadnień (m.in. kategorii osób pozostających we wspólnym pożyciu, kwestii weryfikacji celu przemieszczania się), można się spodziewać, iż w praktyce ostateczna ich ocena w razie kontroli będzie należeć do konkretnego funkcjonariusza.

 

Rząd pracuje obecnie nad kolejnymi zmianami przepisów, o których będziemy Państwa na bieżąco informowali.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

_____________________________

Zespół Kancelarii Smaga Jaroszyński

Alert prawny nr 6 dla Klientów Kancelarii w związku z COVID-19 (Tarcza antykryzysowa)

 


 

Alert prawny nr 6

dla Klientów Kancelarii

w związku z COVID-19

Tarcza antykryzysowa

– rozwiązania na podstawie projektu ustawy

 


Szanowni Państwo,

w dniu wczorajszym ukazał się wyczekiwany projekt regulacji prawnych, określanych przez rząd mianem „tarczy antykryzysowej”. Mają one chronić, m.in. przedsiębiorców, przed skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19).

Projektowane regulacje zostały zawarte w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (w przedstawianym Państwu opracowaniu zwanej także: ustawą, projektem ustawy lub tarczą antykryzysową).

W związku z obszernością materii, dla łatwiejszego wychwycenia interesujących Państwa informacji, podzieliliśmy alert na następujące części:

regulacje ogólnogospodarcze tarczy antykryzysowej

prawo pracy

podatki (PIT, CIT, VAT, inne, ordynacja podatkowa)

prawo cywilne (stosunki najmu, stosunki najmu w galeriach handlowych)

kodeks spółek handlowych

zamówienia publiczne

 

Regulacja ogólnogospodarcze tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa przewiduje następujące środki wsparcia przedsiębiorców:

 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne

Wskazana wyżej pomoc może zostać uruchomiona w przypadku spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinansowanie może przyznać Starosta, na podstawie zawartej umowy. Warunkiem przyznania dofinansowania jest:

 • status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • wystąpienie u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych, tj. zmniejszenie się sprzedaży towarów lub usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym), obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy roku bieżącego, w porównaniu do łącznych obrotów w ciągu dwóch dowolnie wskazanych kolejnych miesięcy roku poprzedniego;
 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
 • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy.

Wysokość dofinansowania zależy od spadku obrotów i wynosi:

 • w przypadku spadku o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane maksymalnie w wysokości wartości iloczynu: liczba pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie x 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • w przypadku spadku o co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane maksymalnie w wysokości wartości iloczynu: liczba pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie x 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • w przypadku spadku o co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane maksymalnie w wysokości wartości iloczynu: liczba pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie x 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dofinansowanie może być przyznane maksymalnie na okres sześciu miesięcy – w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców oraz trzech miesięcy – w przypadku średnich przedsiębiorców. Dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników (według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane).

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

 

Dofinansowanie to realna pomoc dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Jednak dofinansowanie ma charakter uznaniowy – Starosta może go udzielić. Brak też jakichkolwiek przepisów dotyczących terminu zawarcia umowy o dofinansowanie.

adw. Amelia Stradomska

 2.Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Omawiana pomoc dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, niezatrudniającymi pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinansowania udziela starosta na podstawie umowy.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest:

 • wystąpienie u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych, tj. zmniejszenia się sprzedaży towarów lub usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym), obliczonego jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy roku bieżącego, w porównaniu do łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy roku poprzedniego,
 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
 • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy,
 • przeznaczenie dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Dofinansowanie może być przyznane w wysokości:

 • 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie – w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30%,
 • 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie – w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50%,
 • 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie – w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80%.

Dofinansowanie może być przyznane na okres maksymalnie 6 miesięcy. Jest wypłacane jednorazowo.

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez taki okres, na jaki zostało przyznane dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

 

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej to realna pomoc dla przedsiębiorcy. Jednak dofinansowanie ma charakter uznaniowy – starosta może go udzielić. Brak też jakichkolwiek przepisów dotyczących terminów zawarcia umowy o dofinansowanie.

adw. Amelia Stradomska

 3.Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców,

Omawianej pożyczki, w wysokości do 5 tys. zł, może udzielić Starosta, na podstawie umowy. Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres sześciu miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres sześciu miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Pomoc udzielana przedsiębiorcy jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Pożyczka ma charakter uznaniowy. Ponownie brak jakichkolwiek przepisów regulujących terminy zawarcia umów.

adw. Amelia Stradomska

4. Przedłużenie terminu zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Obowiązek Spółek, które zostały wpisane do KRS przed 13 października 2019 r., czyli przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CBRB, do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych został przedłużony z sześciu do dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów. Aktualny termin to 13 lipca 2020 r.

5. Przedłużenie terminu zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50, według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – ustawa przedłuża termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 9 miesięcy od dnia 1 stycznia 2020 r., czyli do 10 października 2020 r.

 

Nie ulega zmianie termin zwarcia umowy o prowadzenie PPK dla pracodawców: zatrudniających co najmniej 20 osób, zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – tj. do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia 1 lipca 2020 r. oraz dla pozostałych podmiotów zatrudniających – tj. do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia 1 stycznia 2021 r.

adw. Amelia Stradomska

 

6. Odroczenie płatności składek ZUS

Projekt ustawy przewiduje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie naliczy opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności składek lub ich rozłożenia na raty w zakresie składek należnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku na podstawie wniosku, który został złożony czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego (lub 30 dni po jego odwołaniu) – albo w czasie trwania stanu epidemii (lub 30 dni po jego odwołaniu).

ZUS nie będzie naliczał opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek. Wersja projektu z dnia 21 marca 2020 roku wbrew zapowiedziom medialnym nie przewiduje regulacji w zakresie umarzania składek ZUS.

apl. rp. Patrycja Żydek

 

7. Zasiłek opiekuńczy

W zakresie zasiłku opiekuńczego ustawodawca przewidział dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni przysługujący w przypadku, m.in. zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły (lub innej placówki), niemożności sprawowania przez nianię (opiekuna) opieki z powodu COVID-19. Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom, jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem.

 

W przypadku przedłużenia się okresu zamknięcia placówek – szkół, przedszkoli, żłobków Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia może określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Ustawodawca utrzymuje możliwość korzystania przez rodziców sprawujących osobistą opiekę nad dziećmi z zasiłku opiekuńczego w przypadku podjęcia decyzji o przedłużeniu zamknięcia placówek do których uczęszczają dzieci.

apl. rp. Patrycja Żydek

 

8. Handel w niedziele

Ustawodawca przewidział odstępstwa od wprowadzonego ograniczenia handlu w niedziele w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (lub 30 dni po jego odwołaniu) – albo w czasie trwania stanu epidemii (lub 30 dni po jego odwołaniu).

Wprowadzony zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, a także powierzenia pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu nie obowiązuje w niedziele w przypadku wykonywania czynności związanych z handlem, takich jak: rozładowywanie, przyjmowanie, ekspozycja towarów pierwszej potrzeby. Zwolnienie zakazu nie obowiązuje w niedziele, w które przypada święto.

Liberalizacja zakazu dotyczy tylko czynności związanych z handlem: rozładowywania, przyjmowania, ekspozycji towarów pierwszej potrzeby.

apl. rp. Patrycja Żydek

 

Prawo pracy

 1. Zawieszenie badań lekarskich pracowników

Regulacje tarczy antykryzysowej wprowadzają :

 • zawieszenie obowiązku przeprowadzenia badań okresowych pracowników,
 • zawieszenie zakazu dopuszczenia pracownika do pracy bez aktualnych badań stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy,
 • zawieszenie działania przepisu, na podstawie którego badania wstępne, okresowe i kontrolne przeprowadzania się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę,
 • zawieszenie konieczności przeprowadzenia badań okresowych pracowników pracujących w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, wykonywanych w szczególnych sytuacjach.

Jeżeli stan epidemii zostanie odwołany, to badania okresowe trzeba będzie uzupełnić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia tego odwołania.

W odniesieniu do badań wstępnych lub kontrolnych, w przypadku braku dostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania, to badanie takie będzie mógł przeprowadzić inny lekarz. Orzeczenie wydane przez innego lekarza straci ważność po 30 dniach od odwołania epidemii. Orzeczenie lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

 

Pozytywnie należy ocenić rozwiązania przyjęte w zakresie badań okresowych. Dyskusyjna pozostaje kwestia badań wstępnych – badania te nadal będą musiały być wykonywane, ale pracodawca nie będzie miał zakazu dopuszczenia pracownika bez badań. Ponadto, z projektu ustawy wynika, że ulegnie zawieszeniu przepis o wystawieniu skierowania na badania.

apl. r.pr. Wioleta Turczyk

2. Dopłaty do wynagrodzeń z FGŚP

Przedsiębiorcy będący w trudnej sytuacji finansowej w związku z COVID-19, których obroty spadną o 15% albo 25% względem wskazanych okresów referencyjnych, będą mogli uzyskać przez 3 miesiące dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do połowy wynagrodzeń pracowników, jednak nie więcej niż do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Zgodnie z projektem ustawy dopłaty będą stanowiły pomoc de minimis.

 

Spadek obrotów musi wynieść nie mniej niż 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów z dwóch kolejnych miesięcy bieżącego roku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego. Gdy obrót będzie obliczany miesiąc do miesiąca, spadek musi wynieść nie mniej niż 25 proc. Dla wielu przedsiębiorców wykazanie spadków obrotów może być znacznie utrudnione, tym samym sforsowanie wszystkich formalnych wymogów może być głównym wyzwaniem przy uzyskaniu omawianego wsparcia z FGŚP.

 

apl. r.pr. Wioleta Turczyk

3. Wynagrodzenie za przestój

Projekt ustawy przewiduje wypłacanie pracownikowi (niezależnie od typu stosunku zatrudnienia), w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia obniżonego nie więcej niż o 50%, ale nie niższego jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie to byłoby dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia.

 

Obowiązujące przepisy nie definiują pojęcia ,,stawki osobistego zaszeregowania”, o którym mowa w art. 81 KP, dotyczącym przestoju.  Sformułowanie budzi spore wątpliwości w praktyce. Celem wyjaśnienia należy wskazać, że do wynagrodzenia przewidzianego w art. 81 § 1 KP nie mają zastosowania zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop i wobec tego w wynagrodzeniu tym nie mogą być uwzględnione inne składniki niż te, które wynikają z zaszeregowania pracownika i są określone stawką godzinową lub miesięczną. Należy przez to rozumieć, że do omawianej kategorii nie zalicza się różnego rodzaju dodatków, tj. premii, wynagrodzenia za pracę ponadwymiarową, dodatku stażowego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za uciążliwe warunki.

apl.pr. Wioleta Turczyk

 4. Czas pracy

W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 15%, ustawa wprowadza możliwość ograniczenia wymiaru pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, ale wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Wynagrodzenie to jest dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Ponadto, dla niektórych przedsiębiorców, projekt ustawy przewiduje wprowadzenie możliwości:

 • ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin (w miejsce wymaganych w KP co najmniej 11 godzin) i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin (w miejsce wymaganych w KP co najmniej 35 godzin),
 • zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin – bez konieczności spełnienia przesłanek do wprowadzenia tego systemu czasu pracy, w dłuższym okresie rozliczeniowym,
 • zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Wprowadzenie zmian wymagać będzie porozumienia z działającymi organizacjami związkowymi lub z przedstawicielami pracowników.

 

Propozycja dotycząca skrócenia dobowego odpoczynku z jedenastu do ośmiu godzin budzi wiele kontrowersji. Nieprzerwany dobowy czas odpoczynku w sposób bezpośredni służy celowi nadrzędnemu jakim jest bezpieczeństwo, higiena  i ochrona zdrowia pracowników w miejscu pracy, które to nie zawsze są do pogodzenia z względami czysto ekonomicznymi.

apl.pr. Wioleta Turczyk

 Podatki

I. Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym podatek zryczałtowany (PIT)

 

 1. Rozliczenie straty z 2020 r.

Podatnicy będą mieli możliwość jednorazowego rozliczenia straty z 2020 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej z dochodem uzyskanym w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Limit wysokości rozliczanej straty to 5.000.000 zł. Rozliczenie dokonywane będzie poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 r. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest spełnienie dwóch warunków jednocześnie: poniesienie w 2020 r. straty z pozarolniczej działalności gospodarczej i uzyskanie w 2020 r. łącznie przychodów  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej opodatkowanych skalą, liniowo lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym niższych o co najmniej 50% od tych uzyskanych w 2019 r. Jeśli podatnik nie skorzysta z tej możliwości, będzie mógł rozliczyć stratę na dotychczasowych zasadach,  tj. stosownie  do art.  9ust. 3 ustawy o  PIT albo art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

To ulga, która mogłaby dać niektórym podatnikom zastrzyk gotówki. W praktyce jednak trudno będzie z niej skorzystać – warunki są wręcz drakońskie, poza tym będzie to możliwe najwcześniej w 2021 roku.

dor. pod. Krzysztof Józefaciuk

2. Zwolnienie z opodatkowania pomocy uzyskanej w związku z epidemią.

Podatnicy nie będą uwzględniali w podstawie opodatkowania za 2020 r.: wsparcia gwarancyjnego, dopłat do kredytów, dopłat do oprocentowania kredytów, itp. Zwolnienie   dotyczy   tylko   pomocy   uzyskanej   na   podstawie   ustawy   o   COVID-19.  Dodatkowym warunkiem zwolnienia z opodatkowanie jest otrzymanie tych przychodów w 2020 r.

3. Odliczenie  darowizn  dokonanych  w  związku  z COVID-19 od podstawy opodatkowania

Podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania za 2020 r., uprzednio nieodliczone darowizny dokonane w tym okresie dla: podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Warunkiem odliczenia jest cel darowizny, jakim ma być przeciwdziałanie COVID-19, wszelkie czynności związane ze  zwalczaniem  zakażenia,  zapobieganiem rozprzestrzenianiu  się,  profilaktyką  oraz zwalczaniem skutków choroby.

4. Odroczenie wpłaty zaliczek na PIT przez płatników

Płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 mogą uiścić w terminie późniejszym, do 1 czerwca 2020 r., zaliczki na podatek od przychodów: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Udogodnienie dotyczy zaliczek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. Przepis stosuje się odpowiednio do świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw majątkowych.

 

Powyższa ulga jest realna, a jedyny warunek, którym jest ograniczona jest w obecnych realiach łatwy do spełnienia – sama ulga polega jednak w istocie tylko na odroczeniu obowiązku.

dor. pod. Krzysztof Józefaciuk

5 Podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem

Termin zapłaty podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, za okresy marzec-maj 2020 r., został przedłużony 20 lipca 2020 r. Warunkiem przedłużenia jest spełnienie następujących warunków łącznie: poniesienie w danym miesiącu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, uzyskanie w danym miesiącu przychodów z działalności gospodarczej niższych o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego (w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów). Tego drugiego warunku nie stosuje się do: podatników, którzy stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów, lub którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej, lub którzy rozpoczęli działalność w 2020 r. Średnie miesięczne przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.

6.Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w PIT dla dłużników

W okresach rozliczeniowych przypadających w 2020 r., podatnicy którzy nie uregulowali swojego zobowiązania pieniężnego przez 90 dni po upływie terminu zapłaty, nie są zobowiązani do zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty tego świadczenia pieniężnego. Taki obowiązek został na nich nałożony w związku z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom. Warunkiem tego odstępstwa jest spełnienie następujących warunków łącznie: podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50%  w  stosunku  do  analogicznego  okresu  poprzedniego  roku  podatkowego,  a  w  przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów. Tego drugiego warunku nie stosuje się do: podatników, którzy stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów, lub którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej, lub którzy rozpoczęli działalność w 2020 r. Średnie miesięczne przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.

7.Rezygnacja z zaliczek uproszczonych

Mali podatnicy,  czyli  tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (brutto) nie przekroczyła w poprzednim  roku  podatkowym  równowartości  2 mln euro, mogą  zrezygnować  w  trakcie  roku podatkowego  z  uproszczonej  formy  wpłacania  zaliczek  za  miesiące marzec-grudzień  2020  r. Warunkiem jest, aby taki podatnik ponosił negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek należy poinformować w zeznaniu składanym za 2020 r.

8. Zwolnienie świadczeń postojowych

Przyznane na podstawie ustawy o COVID-19 świadczenia postojowe zwolnione będą z opodatkowania

9. Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TP)

Przedłużony zostanie, do dnia 30 września 2020 r., termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy o PIT, który nałożony jest na podmioty powiązane: obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub realizujące transakcje kontrolowane. Przedłużenie dotyczy tylko podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

II. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 1. Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TP)

Przedłużony został do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 11t ustawy o CIT, a który nałożony jest na podmioty powiązane: obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub realizujące transakcje kontrolowane. Przedłużenie dotyczy tylko podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

2. Rozliczenie straty z 2020 r.

Podatnicy będą mieli możliwość jednorazowego rozliczenia straty z 2020 r. z dochodem uzyskanym w 2019 r. Limit wysokości rozliczanej straty to 5.000.000 zł. Rozliczenie dokonywane będzie poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 r. Pozostałą kwotę straty można odliczyć na zasadach ogólnych. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest spełnienie dwóch warunków jednocześnie: poniesienie straty w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r., i uzyskanie przychodów niższych o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy. Jeśli podatnik nie skorzysta z tej możliwości, będzie mógł rozliczyć stratę na dotychczasowych zasadach.

 

To ulga, która mogłaby dać niektórym podatnikom zastrzyk gotówki. W praktyce jednak trudno będzie z niej skorzystać – warunki są wręcz drakońskie, poza tym będzie to możliwe najwcześniej w 2021 roku.

dor. pod. Krzysztof Józefaciuk

3. Zwolnienie z opodatkowania pomocy uzyskanej w związku z epidemią

Podatnicy nie będą uwzględniali w podstawie opodatkowania: wsparcia gwarancyjnego, dopłat do kredytów i dopłat do oprocentowania kredytów. Zwolnienie dotyczy tylko pomocy uzyskanej na podstawie ustawy o COVID-19. Warunkiem zwolnienia z opodatkowanie jest otrzymanie tych przychodów w 2020 r.

4. Odliczenie  darowizn  dokonanych  w  związku  z  COVID-19    od    podstawy opodatkowania

Podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy obliczenia podatku bądź zaliczki, uprzednio nieodliczone darowizny dokonane dla: podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Warunkiem odliczenia jest cel darowizny, jakim ma być przeciwdziałanie COVID-19, wszelkie czynności związane  ze  zwalczaniem  zakażenia,  zapobieganiem  rozprzestrzenianiu  się,  profilaktyką  oraz zwalczaniem skutków choroby.

5.Podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem

Termin zapłaty podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, za okresy marzec-maj 2020 r., został przedłużony 20 lipca 2020 r. Warunkiem przedłużenia jest spełnienie następujących warunków łącznie: poniesienie w danym miesiącu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, uzyskanie  w  danym  miesiącu przychody  są  niższe  o  co najmniej  50%  w  stosunku  do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów. Tego drugiego warunku nie stosuje się do podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, lub którzy rozpoczęli działalność w 2020 r. Średnie miesięczne przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów, uzyskanych w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.

7.Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w CIT dla dłużników

W okresach rozliczeniowych przypadających w 2020 r., podatnicy którzy nie uregulowali swojego zobowiązania pieniężnego przez 90 dni po upływie terminu zapłaty, nie są zobowiązani do zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty tego świadczenia pieniężnego. Taki obowiązek został na nich nałożony w związku z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom. Warunkiem tego odstępstwa jest spełnienie następujących warunków łącznie: podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50%  w  stosunku  do  analogicznego  okresu  poprzedniego  roku  podatkowego,  a  w  przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów. Tego drugiego warunku nie stosuje się do: podatników, rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r.  i  nie uzyskali w tym okresie przychodów, lub którzy rozpoczęli działalność w 2020 r. Średnie miesięczne przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność. Jeżeli podatnik, którego rok podatkowy zakończy się przed dniem 1 października 2020 r., posiada zobowiązania, które nie zostaną uregulowane do dnia złożenia zeznania za ten rok, zobowiązania te podlegają doliczeniu do dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego następnego roku podatkowego, nie wcześniej niż w rozliczeniu zaliczki za 2021 r. (o ile do dnia terminu płatności tej zaliczki zobowiązanie to nie zostanie uregulowane).

8. Rezygnacja z zaliczek uproszczonych

Mali  podatnicy,  czyli  tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (brutto) nie przekroczyła w poprzednim  roku  podatkowym  równowartości  2 mln euro, mogą  zrezygnować  w  trakcie  roku podatkowego  z  uproszczonej  formy  wpłacania  zaliczek  za  miesiące  marzec-grudzień  2020  r. Warunkiem jest, aby taki podatnik ponosił negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek należy poinformować w zeznaniu składanym za 2020 r. Zasady  te  stosuje  się  odpowiednio  do  podatników,  których  rok  podatkowy  jest inny  niż  rok kalendarzowy i obejmuje część 2020 r.

III. Podatek od towarów i usług (VAT)

 1. Zawieszenie stosowania nowej matrycy stawek

Nowa matryca stawek, która miała być stosowana od 1 kwietnia, zacznie obowiązywać od 1 lipca br.

2.Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników

Duzi przedsiębiorcy otrzymają dodatkowe 3 miesiące na dopasowanie swoich systemów do wymogów nowego sposobu raportowania JPK_VAT. Termin składania przez nich nowych JPK_VAT został przesunięty na 1 lipca 2020 r.

3.Wiążąca Informacja Stawkowa

Przepisy dotyczące ochrony podatników wynikającej z Wiążącej Informacji Stawkowej wejdą w życie o trzy miesiące później niż zakładano, tj. dopiero 1 lipca 2020 r. Tym samym do 1 lipca br. nadal będą obowiązywały indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące wysokości stawek podatku VAT.

IV. Pozostałe podatki

 1. Zwolnienie pożyczek z PCC

Zwolnione będą z podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki dotyczące działalności gospodarczej. Zwolnieniem zostaną objęte pożyczki spełniające łącznie poniższe warunki: umowa pożyczki została zawarta do dnia 31 sierpnia 2020 r., pożyczkobiorca jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, płynność  finansowa  pożyczkobiorcy  uległa  pogorszeniu  w  związku z  ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

To realna ulga, warto jednak pamiętać, że podatek PCC od pożyczek wynos 0,5% ich wartości.

dor. pod. Krzysztof Józefaciuk

2. Wyłączenie z podstawy opodatkowania w podatku bankowym

Do  podstawy  opodatkowania  podatkiem  bankowym  nie  będzie  wliczało  się  wartości  aktywów wynikających z umów kredytu udzielonych  przedsiębiorcom  dotkniętym  skutkami  COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie ustawy o COVID-19

3. Podatek  od  nieruchomości – zwolnienie  z  podatku, przedłużenie  terminu płatności

Rada gminy będzie mogła wprowadzić, w drodze uchwały, za część 2020 r., zwolnienia od podatku od  nieruchomości:  gruntów,  budynków  i  budowli  związanych  z  prowadzeniem  działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ponadto wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, będą mogli przedłużyć, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych  konsekwencji  ekonomicznych  z  powodu  COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

4. Odroczenie poboru podatku do sprzedaży detalicznej

Pobór podatku od sprzedaży detalicznej, który miał się rozpocząć od dnia 1 lipca 2020 r. został odroczony. Podatek będzie pobierany dopiero od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 r.

V. Zmiany w zakresie Ordynacji podatkowej i w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej

 1. Rezygnacja z opłaty prolongacyjnej

Do  decyzji  organów  podatkowych  wydanych  na  podstawie  wniosku  złożonego  w  okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu, mających na celu: odroczenie termin płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, umorzenie w  całości  lub  w  części  zaległości  podatkowych,  odsetek  za  zwłokę  lub opłaty prolongacyjnej, które dotyczą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, nie stosuje się przepisów dotyczących opłaty prolongacyjnej.

2. Zawieszenie postępowań i kontroli

W razie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ może zawiesić z urzędu albo na wniosek: postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową, kontrolę celno-skarbową, postępowanie w sprawach wynikających z ustawy o grach hazardowych. Postanowienie wydane w tej sprawie wywołuje skutki prawne od chwili jego wydania, a następnie podlega doręczeniu. Alternatywnie, Minister Finansów może rozporządzeniem zawiesić wymienione postępowania lub kontrole. Okresów zawieszonych postępowań i kontroli nie wlicza się okresów ich zawieszenia.

3. 14-dniowy termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza Białej Listy

Termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek niewidniejący na Białej Liście ulega  wydłużeniu  z  3  do  14  dni.  Złożenie  tego  zawiadomienia  warunkuje  brak  konsekwencji podatkowych (w VAT i CIT/PIT) związanych z wpłatą na taki rachunek. Zmiana ta obowiązuje tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19.

4. Zmiany w interpretacjach indywidualnych

Termin na wydanie interpretacji indywidualnych niewydanych przed wejściem w życie ustawy o COVID-19, od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulega wydłużeniu o 3 miesiące (tj. do 6 miesięcy). Termin ten może jeszcze ulec wydłużeniu na skutek rozporządzenia Ministra Finansów, nie więcej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Nie ulega zmianie termin na wydanie interpretacji ogólnych na wniosek.

5. Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych (MDR)

Terminy  raportowania  tzw.  schematów  podatkowych  krajowych  (tj.  schematów,  które  nie  są schematami podatkowymi transgranicznymi) nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca do dnia 30 czerwca 2020 r. (biegną dalej od dnia 1 lipca 2020 r.)

6. Zmiany  w  kontroli  celno-skarbowej przy  czynnościach w zakresie wyrobów akcyzowych

W przypadku dokonywania przez podmiot podlegający kontroli celno-skarbowej czynności w zakresie produkcji,  przemieszczania  i  zużycia  wyrobów  akcyzowych,  w  szczególności  ich  wytwarzania, uszlachetniania,  przerabiania,  skażania,  rozlewu,  przyjmowania,  magazynowania,  wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy w okresie obowiązywania  stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu  epidemii,  naczelnik  urzędu   celno-skarbowego na podstawie analizy ryzyka, może odstąpić od: obecności  kontrolującego  przy  przeprowadzeniu  czynności  podlegającej  kontroli celno-skarbowej, dokonania czynności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej przez tego kontrolującego. Odstąpienie  następuje  poprzez  powiadomienie  podmiotu.  Podmiot  przekazuje  niezwłocznie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informacje o przebiegu przeprowadzonych czynności.

7. Zmiany w zakresie zadań funkcjonariuszy KAS

Minister Finansów, w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, których rozmiar przekracza możliwość wykonywania zadań przez funkcjonariuszy,  może  w  drodze  rozporządzenia określić  zadania  KAS,  które  nie  wymagają wykonywania wyłącznie przez funkcjonariuszy. Możliwość czasowego przeniesienia funkcjonariusza KAS do innej jednostki organizacyjnej KAS może zostać wydłużone  o  kolejne  6  miesięcy,  w przypadku  wprowadzenia  stanu  klęski  żywiołowej, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii okres czasowego przeniesienia.

 

Prawo cywilne

I. Stosunki najmu

 1. Przedłużenie umów najmu na podstawie oświadczenia najemcy

W przypadku, gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie tarczy antykryzysowej upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych. Następowało to będzie na podstawie oświadczenia najemcy. Oświadczenie w tym przedmiocie musi zostać złożone Wynajmującemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania umowy najmu.

Powyższe uprawnienia nie ma zastosowania w przypadku, gdy w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu, najemca był w zwłoce z zapłatą czynszu, innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych – za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc, lub najemca używał tego lokalu w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód. Powyższe uprawnienie nie będzie przysługiwało, również wówczas, jeśli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego.

 

Ustawodawca przewidział szerokie uprawnienie najemcy do przedłużenia umowy najmu z uwagi na COVID-19. Decyzja w tym zakresie należy wyłączenie do najemcy, konieczne jest tylko jednostronne oświadczenie woli.

r. pr. Bartłomiej Bziuk

2. Ograniczenie możliwości wypowiadania umów najmu oraz zmiany wysokości czynszu

Projektowane regulacje przewidują ograniczenia możliwości wypowiedzenia umów najmu oraz wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r. Powyższego ograniczenia nie stosuje się w przypadku wypowiadania umowy najmu lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w związku: (i) z naruszeniem przez najemcę postanowień tej umowy najmu lub przepisów prawa dotyczących sposobu używa tego lokalu, (ii) koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal. Dodatkowe wyłączenia dotyczą najmu lokali mieszkalnych.

3. Przedłużenie skutków wypowiedzenia dla umów dotyczących lokali mieszkalnych

W przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim lokalu nastąpiło przed dniem wejścia w życie tarczy antykryzysowej, a termin tego wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie terminu wypowiedzenia analogicznie będzie mogło nastąpić na podstawie oświadczenia woli najemcy.

II. Stosunki najmu w galeriach handlowych

W zakresie rozwiązań dla rynku najmu powierzchni w galeriach handlowych Ustawodawca przewidział:

 1. Możliwość obniżenia czynszu najmu o 90%

Powyższe uprawnienie dla najemcy przewidziane jest na wypadek, gdy działalność najemcy powierzchni w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii została zakazana lub ograniczona na podstawie przepisów prawa, a najemca nie prowadzi działalności w wynajmowanym lokalu.

 

Ustawodawca przewidział znaczną ulgę dla najemców lokali w centrach handlowych z uwagi na COVID-19. Niniejsza regulacja ma zastosowanie w przypadku zamknięcia lub ograniczenia działalności w najmowanym lokalu.

r. pr. Bartłomiej Bziuk

2. Ograniczenie możliwości naliczenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowań przez wynajmujących

Jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy najmu wynika z okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, najemca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte takiej umowy. W szczególności najemca nie jest zobowiązany do naprawienia szkody poprzez zapłatę kary umownej lub odszkodowania, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było wynikiem zakazu lub ograniczenia działalności najemcy.

Ww. ograniczenie stosowania kar umownych oraz odszkodowań, może być bardzo pomocne. Umowy najmu lokali w centrach handlowych, często obwarowane są szeregiem różnorakich kar umownych.

r. pr. Bartłomiej Bziuk

3. Możliwość zmiany wysokości świadczenia najemcy

Niezależnie od wyżej zaprezentowanych regulacji chroniących najemcę, sąd będzie miał możliwość, po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, innego oznaczenia wysokość świadczenia najemcy.

III. Opłaty za użytkowanie wieczyste

 1. Przedłużenie termin na wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Ustawa przesuwa termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego z  dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

2. Przedłużenie termin na wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczyste

W analogiczny sposób ustawa przesuwa również termin płatności opłaty rocznej związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Opłaty te należy uiścić do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Kodeks Spółek Handlowych

 1. Możliwość odbycia posiedzeń zarządu spółki z o o. o. i spółki akcyjnej przy pomocy środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z projektowaną zmianą w posiedzeniu zarządu będzie można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, podobnie ustawodawca przewidział możliwość podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Powyższe ułatwienia nie będą możliwe do zastosowania, jeśli że umowa lub statut spółki stanowi inaczej.

Ustawodawca dopuścił możliwość odbywania posiedzeń zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Powyższa zmiana znacznie ułatwi codzienne funkcjonowanie spółek kapitałowych oraz może przyspieszyć podejmowanie decyzji w ramach tego organu.

r. pr. Bartłomiej Bziuk

2. Możliwość odbycia posiedzenia rady nadzorczej spółki z o. o. i spółki akcyjnej przy pomocy środków komunikacji elektronicznej

Analogicznie do regulacji dotyczących posiedzeń zarządu, zgodnie z projektowaną zmianą w posiedzeniu rady nadzorczej będzie można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, podobnie ustawodawca przewidział możliwość podejmowania uchwał w tym trybie. Uchwała rady nadzorczej będzie ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady weźmie udział w podejmowaniu uchwały. Umowa lub statut spółki będzie mogła przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w trybie. Powyższe ułatwienia nie będą możliwe do zastosowania, jeśli umowa lub statut spółki będzie stanowił inaczej.

Ustawodawca dopuścił możliwość odbywania posiedzeń rady nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Powyższa zmiana znacznie ułatwi codzienne funkcjonowanie spółek kapitałowych oraz może ułatwić podejmowanie decyzji w ramach tego organu.

r. pr. Bartłomiej Bziuk

3. Możliwość brania udziału w podejmowaniu uchwał przez zarządy i rady nadzorcze pisemnie, za pośrednictwem innego członka zarządu/rady nadzorczej

Powyższe ułatwienie, w odniesieniu do rady nadzorczej, zostało wprowadzone z tym zastrzeżeniem, ż oddanie głosu na piśmie nie będzie mogło dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

 

Zamówienia publiczne

W zakresie rozwiązań dla rynku zamówień publicznych Ustawodawca w projektowanych regulacjach  przewidział:

 1. Możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Wyżej sygnalizowana możliwość istnieje w sytuacji, gdy okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy.

Za takie okoliczności uznano w szczególności braki kadrowe spowodowane restrykcjami związanymi z pandemią oraz problemy z dostawami.

Zmiana umowy może dotyczyć w szczególności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, czasowego zawieszenie jej realizacji, a nawet modyfikacji zakresu zamówienia wraz ze stosowaną zmianą ceny (nie więcej niż o 50% pierwotnej wartości).

Zmiana umowy wymaga zachowania następującej procedury: (1) przedstawienie drugiej Stronie informacji o ww. okolicznościach wraz z przedstawieniem oświadczeń lub dokumentów na ich potwierdzenie, (2) uznanie zasadności informacji przez drugą Stronę, która ma 7 dni na odniesienie się do tej kwestii oraz możliwość żądania dodatkowych informacji lub dokumentów, (3) zawarcie pisemnego aneksu do umowy.

 

Ustawodawca przewidział szeroki zakres podstaw do zmiany umowy z uwagi na COVID-19. Niniejsze wraz z brakiem bezwzględnego wymogu przedstawienia dokumentów na potwierdzenie występujących trudności (co jednak jest wskazane) powinno zachęcić Wykonawców do próby skorzystania z tej możliwości. Podkreślić przy tym należy, iż ostateczna decyzja o zmianie umowy należeć będzie do uznania Zamawiającego (brak ustawowego obowiązku zawarcia aneksu).

r.pr. Karol Kajka

 

2. Możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od naliczenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowań

Powyższe może mieć zastosowanie, jesli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  wynika z okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19.

Analogicznie jak w pkt 1. powyżej, za takie okoliczności uznano w szczególności braki kadrowe spowodowane restrykcjami związanymi z pandemią oraz problemy z dostawami.

Podobnie również, jak przy procedurze zmiany umowy, Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu informację o ww. trudnościach wraz z  oświadczeniami lub dokumentami na ich potwierdzenie.

 

Wykonawcy zachowawczo powinni od razu występować z wnioskiem o zmianę umowy (przesunięcie terminu realizacji zamówienia), a na wypadek jego nieuwzględnienia, z ewentualnym wnioskiem o nie naliczanie i dochodzenie kar umownych (odszkodowań).

r.pr. Karol Kajka

3.Wyłączenie obowiązku stosowania PZP przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadań związanych z ustalaniem prawa lub wypłatą świadczenia postojowego.

 

Ww. wyłączenie może być w szczególności cenne dla przedsiębiorców, którzy w swojej ofercie dysponują oprogramowaniem, które może być wykorzystane przez ZUS dla wskazanego celu.

r.pr. Karol Kajka

4. Wprowadzenie pewnych, ogólnych restrykcji dla zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19

W ramach pierwotnej specustawy, zamówienia te, co do zasady, zostały całkowicie wyłączone z pzp. Obecnie wprowadzono w tym zakresie obowiązek zapewnia przejrzystość postępowania i równego traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz uwzględnia okoliczności mogące mieć wpływ na jego udzielenie. Informacja o udzieleniu zamówień powinna być zamieszczana na BIP Zamawiającego.

 

Wprowadzone wymogi mają charakter wyjątkowo ogólny. Zamawiający nadal więc będą dysponować w tym zakresie znaczną uznaniowością. Z uwagi na brak wymogu jawności i publicznego ogłaszania zamiaru zakupów, przedsiębiorcy zainteresowani wykonaniem ww. usług lub dostaw powinni sami, aktywnie wychodzić z inicjatywą sprzedaży.

r.pr. Karol Kajka 

 

 

______________________________________

 Przytoczone powyżej regulacje mają oczywiście charakter projektu legislacyjnego – powstałego bardzo szybko i w warunkach presji. Regulacje te przed wejściem w życie mogą ulec istotnym zmianom. O zmianach tych, jak i o przebiegu procesu legislacyjnego, będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

_____________________________

Zespół Kancelarii Smaga Jaroszyński

Alert prawny nr 5 dla Klientów Kancelarii w związku z COVID-19

 


 

Alert prawny nr 5

dla Klientów Kancelarii

w związku z COVID-19

dotyczący:

założeń rozporządzenia wprowadzającego stan epidemii

oraz pomocy oferowanej przez banki

 


Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), przedstawiamy Państwu dalsze informacje, które mogą się okazać przydatne, które dotyczą wprowadzonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz przygotowanej przez banki propozycji pomocy dla kredytobiorców.

 

 1. Stan epidemii

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, został wprowadzony od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast, został odwołany stan zagrożenia epidemicznego.

Podkreślić należy, że nie zmieniły się, w stosunku do tych wprowadzonych w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego obowiązki dotyczące:

 • ograniczeń lub zakazów w obrocie i używaniu określonych przedmiotów (wprowadzone ograniczenia zostały opisane w Alercie Prawnym nr 2), oraz
 • zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności (liczba uczestników zgromadzenia nie może przekraczać więcej niż 50 osób, włączając organizatora oraz osoby działające w jego imieniu).

Uzupełnione o nowe rozwiązania zostały kwestie dotyczące ograniczenia określanego sposobu przemieszczania się oraz ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy.

Przewidziane zostały także nowe obowiązki odnoszące się do nakazu udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

 

 • Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się

W okresie od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania zostały wprowadzone następujące ograniczenia w zakresie przemieszczania się:

 • wstrzymane zostało przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • na osoby przekraczające granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostały nałożone obowiązki związane z przekazaniem funkcjonariuszowi Straży Granicznej informacji m.in.: o adresie zamieszania, numerze telefonu, a także został nałożony obowiązek odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej – obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy m.in. osób wykonujących czynności zawodowe w państwie sąsiadującym, załogi statku, kierowców w transporcie międzynarodowym, żołnierzy, policjantów;
 • osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę ma obowiązek poinformować o tym pracodawcę, np. telefonicznie oraz przedstawić pracodawcy (lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby) w terminie 3 dni od dnia zakończenia odbywania kwarantanny pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie kwarantanny.

 

 • Ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy

W czasie trwania stanu epidemii – w okresie od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania – wdrożone ograniczenia w prowadzeniu działalności dotyczą tych samych rodzajów działalności, których prowadzenie ograniczono w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, z tym wyłączeniem, iż zakaz ten nie obejmuje już działalności w ramach prowadzonych obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20).

Zmodyfikowane w stosunku do ograniczeń występujących w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego zostały zasady funkcjonowania obiektów handlowych – w okresie od dnia 21 marca 2020 roku do odwołania w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 został wprowadzony całkowity zakaz prowadzenia działalności w zakresie handlu detalicznego, z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:

 • żywności,
 • produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
 • artykułów toaletowych,
 • środków czystości,
 • produktów leczniczych, w tym w aptekach lub w punktach aptecznych,
 • wyrobów medycznych,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (m.in. dla niemowląt i małych dzieci w wieku od roku do 3 lat),
 • gazet,
 • artykułów budowlanych lub remontowych,
 • artykułów dla zwierząt domowych,

Wprowadzony zakaz w obiektach handlowych powyżej 2000 m2 dotyczy także prowadzenia działalności usługowej, z wyłączeniem działalności w zakresie świadczenia usług:

 • medycznych,
 • bankowych,
 • ubezpieczeniowych,
 • pocztowych,
 • pralniczych,
 • gastronomicznych (polegających jedynie na przygotowaniu i dostarczaniu żywności).

Wprowadzony zakaz obejmuje także prowadzenia handlu detalicznego i działalności usługowej na wyspach handlowych.

Należy wspomnieć o zakazach w ograniczeniu funkcjonowania określonych instytucji, w tym m.in.:

 • bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą,
 • podmiotów prowadzących działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
 • miejsc kultu religijnego, przy czym możliwe jest sprawowanie kultu religijnego jeżeli na danym ternie lub w danym obiekcie nie znajduje się więcej niż 50 osób, wliczając to uczestników oraz osoby sprawujące kult religijny,
 • prowadzaniu usług rehabilitacyjnych oraz działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (tworzonych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
 • urzędów administracji publicznej do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom czy określonego rodzaju zadań, z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów.

 

 • Nakaz udostępniania nieruchomości, lokali, terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi

Rozporządzenie wprowadziło nowy rodzaj obowiązków dotyczących nakazu udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi przewidzianych w planie wprowadzonym na postawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Plany przeciwepidemiczne przygotowywane są przez Wojewodę na okres 3 lat. Udostępnione nieruchomości (lokale, tereny) mogą zostać przeznaczone na leczenie, izolowanie lub poddawanie się kwarantannie. Właściciel terenu jest informowany o obowiązku udostępnienia nieruchomości (lokalu, terenu) przez wojewodę.

 

 • Pomoc przy zwalczaniu epidemii

Szczególne działania, które mogą zostać zastosowane w trakcie stanu epidemii zostały uregulowane w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Na podstawie tej ustawy do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą zostać skierowane osoby związane z zawodami medycznymi – przede wszystkim lekarze oraz pielęgniarki, a także inne osoby, których skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii jest uzasadnione aktualnymi potrzebami. Decyzja w tym zakresie jest podejmowana przez wojewodę w przypadku gdy osoba skierowania posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona na terenie województwa, lub przez Ministra Zdrowia w przypadku skierowania do pracy na obszarze innego województwa.

 

 • Kształcenie na odległość

Ograniczenia w funkcjonowaniu szkół oraz przedszkoli zostały wprowadzone do 10 kwietnia 2020 roku, z uwagi na to konieczne było uszczegółowienie kwestii związanej z nauczaniem na odległość. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziło organizację kształcenia na odległość. Określone obowiązki zostały nałożone na dyrektora szkoły, który odpowiada za organizację kształcenia na odległość, m.in. dyrektor szkoły – od dnia 25 marca 2020 roku ma obowiązek:

 • powiadomienia rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka,
 • ustalenia tygodniowego zakresu treści nauczania z uwzględnieniem m.in. zróżnicowania zajęć, obciążenia uczniów materiałem,
 • ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikowania wiedzy i umiejętności uczniów (oceny, postępy w nauce),
 • ustalenia warunków i sposób przeprowadzenia egzaminów, sprawdzianów, sposobu ustalania oceny zachowania,
 • wskazania źródeł i materiałów (też w postaci elektronicznej) niezbędnych do realizacji zajęć – dla rodziców i uczniów,
 • zapewnienie konsultacji z nauczycielami.

 

 1. Działania podejmowane przez banki

Poniżej polecamy Państwa uwadze przekazane nam przez banki, zaktualizowane informacje o pomocy oferowanej przez te instytucje.

 

 • Santander Bank Polska

Santander Bank Polska oferuje możliwość odroczenia spłaty raty kapitałowej kredytów gotówkowych i hipotecznych na okres 3 lub 6 miesięcy, zarówno dla klientów indywidualnych, jak również firmowych, w ramach umów kredytowych lub leasingowych (kredytu obrotowego, kredytu inwestycyjnego, kredytu biznesowego ekspres, kredytu biznes ekspres hipoteka). Wniosek jest składany w placówce banku lub telefonicznie i nie podlega opłacie. W ciągu 7 dni od złożenia wniosku ustanawiany jest kontakt z Klientem w celu odroczenia spłat rat kredytu. Z odroczenia może skorzystać każdy klient, który posiada kredyt w banku i ma problemy z regulowaniem rat z powodu skutków epidemii COVID-19. Odsetki związane z kredytem należy spłacać zgodnie z harmonogramem. W przypadku klientów firmowych bank nie pobiera opłat za aneksowanie umowy, również dla tych klientów udostępniono automatyczne odroczenie spłaty rat kredytu w rachunku bieżącym, na kolejne  2 miesiące kredytu, którego termin wkrótce się skończy.

Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem możliwości składanie wniosków poprzez bankowość mobilną.

 

 • ING Bank Śląski

Zawieszenie spłat rat kredytów obejmuje klientów indywidualnych spłacających kredyty konsumenckie oraz kredyty hipoteczne, a także przedsiębiorców oraz wspólnoty mieszkaniowe, którzy spłacają kredyty konsumenckie. Bank oferuje możliwość odroczenia spłat rat kredytu od 3 do 6 miesięcy. W tym okresie Klienci będą płacili tylko odsetki oraz składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości, a spłata kapitału zostanie zawieszona. Możliwe jest też, aby przez 3 do 6 miesięcy Klienci spłacali tylko składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości, a spłata kapitału i odsetek zostanie zawieszona. Skutkiem odroczenia spłaty rat kredytu będzie wydłużony okres kredytowania. Wniosek będzie można złożyć zdalnie od 23.03.2020 r. w bankowości internetowej i mobilnej. Za rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat nie pobiera się opłat.

 

 • BNP Paribas

Bank BNP Paribas umożliwia klientom indywidualnym oraz mikro przedsiębiorcom, w tym klientom z sektora Agro (rolnikom), odłożenie o 3 miesiące spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu. Dotyczy to kredytów spłacanych w ratach, m.in. gotówkowych, samochodowych, hipotecznych i firmowych. Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty powinni złożyć wniosek za pośrednictwem formularza internetowego, dostępnego na stronie Banku BNP Paribas. Po otrzymaniu wniosku bank skontaktuje się z klientem telefonicznie i zdalnie przeprowadzi cały proces, łącznie z akceptacją warunków odroczenia i zawarciem porozumienia. Klient nie musi dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów, nie ponosi też żadnych dodatkowych opłat. Odsetki naliczone w okresie zawieszenia kredytu będą doliczone do pozostałej do spłaty kwoty kredytu i rozłożone na pozostały okres kredytowania, który zostanie wydłużony o trzy miesiące. Wnioski najlepiej składać co najmniej 5 dni roboczych przed terminem spłaty najbliższej raty kredytu, wówczas odroczenie będzie możliwe od najbliższej raty.

Bank pracuje również nad indywidualnymi rozwiązaniami dla klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów z obszaru bankowości korporacyjnej.

 

 • Alior Bank

Alior Bank oferuje możliwość odroczenia spłaty rat kredytowych klientom indywidualnym, którzy zaciągnęli kredyt hipotecznych, kredyty oraz pożyczki konsumenckie, spłacane w ratach, z wyłączeniem kredytów w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych i zadłużenia kart kredytowych. Oferta odroczenia rat kredytowych skierowana jest także do przedsiębiorców i dotyczy również w kredytów nieodnawialnych oraz kredytów inwestycyjnych. Wnioski o odroczenie składa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie banku. Bank umożliwia odroczenie spłat rat kapitałowych i rat odsetkowych od zobowiązania kredytowego na okres 3 miesięcy lub odroczenia spłaty rat kapitałowych na okres 6 miesięcy. W ramach wniosku należy złożyć oświadczenie dotyczące aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarczej i finansowej. Po złożeniu wniosku bank skontaktuje się z klientem nie później niż w ciągu 15 dni. Bank nie pobiera opłat ani prowizji za rozpatrzenie Wniosku.

 

 • Idea Bank

Wszyscy klienci spłacający raty kredytu wobec Idea Banku będą mogli od poniedziałku, 23 marca 2020 r., składać wnioski o odroczenie spłaty rat kredytowych. Kredytobiorcy będą zobowiązani do spłacania odsetek. W przypadku kredytu Fair, w którym raty obejmują wyłącznie kapitał, wartość spłacanych rat zostanie obniżona o 80%. Równocześnie, harmonogram spłat zostanie wydłużony o okres tzw. wakacji kredytowych. Klienci będą mogli sami zdecydować jakiej długości odroczenie spłaty rat jest im potrzebne. Zasady odroczenia obejmują zarówno klientów biznesowych, jak i indywidualnych. W przypadku kredytów odnawialnych, linie kredytowe zapadające do czerwca 2020 r. włącznie, będą mogły być przedłużone na kolejne 6 miesięcy.

Idea Bank pracuje nad rozwiązaniami w obszarze IT, które umożliwią maksymalne uproszczenie procesu składania wniosków kanałami zdalnymi.

 

 • Bank PEKAO

Bank PEKAO umożliwia odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych przez okres do 3 miesięcy. Automatycznie o ten sam czas zostanie wydłużony łączny okres spłaty kredytu. Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno umów kredytowych, jak i leasingowych oraz faktoringowych. Klienci banku posiadający kończące się w najbliższych miesiącach linie kredytowe mogą liczyć na ich odnowienie na okres do 6 miesięcy w sposób uproszczony. Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat czy prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat, a składanie stosownych próśb może odbywać się zdalnie.

 

 • Bank Milenium

Proponuje klientom możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu na 3 miesiące. Oferta zawieszenia dotyczy pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. Dokonanie odroczenia spłaty trzech rat dostępne jest telefonicznie. W przypadku decyzji pozytywnej, zawieszana jest cała rata kapitałowo-odsetkowa, a okres kredytowania ulega wydłużeniu o czas zawieszenia. Propozycja ta dostępna jest dla klientów, którzy podpisali umowę o kredyt przed 18 marca 2020 r., na dzień wnioskowania nie mają znaczących zaległości w spłacie zobowiązania i złożą oświadczenie o braku możliwości spłaty w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem. Klient indywidulanych może skorzystać również z jednomiesięcznych wakacji kredytowych, o które można wnioskować za pośrednictwem serwisu internetowego, a w przypadku kredytów hipotecznych – również telefonicznie.

Bank pracuje nad rozwiązaniami skierowanymi do firm.

 

 • Deutsche Bank

 Bank umożliwia zawieszenie jednorazowo trzech przyszłych rat kapitałowo – odsetkowych dla klientów indywidualnych. Zawieszenie przyszłych rat kapitałowo – odsetkowych dostępne jest w ramach Kredytu Mieszkaniowego, Kredytu Konsolidacyjnego, Pożyczki Hipotecznej, pożyczki konsumpcyjnej zabezpieczonej hipoteką. Wniosek o zawieszenie rat kredytowych można złożyć zdalnie za pomocą formularza hipotecznego, zamieszczonego na stronie internetowej banku. Skorzystanie z nowego rozwiązania nie będzie wymagało podpisania aneksu do umowy. Nie zostanie również pobrana opłata za rozpatrzenie wniosku. W uzasadnionych przypadkach Bank zastrzega sobie możliwość odmowy zawieszenia rat. Po zakończeniu okresu zawieszenia przeszacowaniu ulegnie harmonogram spłat

 

Również inne banki pracują aktualnie nad wprowadzeniem wakacji kredytowych (m. in.: Grupa BPS oraz Getin Noble Bank). Do czasu wprowadzenia rozwiązań systemowych banki udzielały będą klientom pomocy w drodze indywidualnych ustaleń. W celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędna jest weryfikacja osoby zainteresowanej jako kredytobiorcy danego.

 

_________________________________________

W dniu 23.03.2020 r. ukazał się projekt ustawy zawierającej rozwiązania anonsowane przez rząd w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”. W kolejnym alercie, zaprezentujemy Państwu rozwiązania zawarte w tym projekcie.

 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

 

 

 

_____________________________

Zespół Kancelarii Smaga Jaroszyński

 

 

 

Alert prawny nr 4 dla Klientów Kancelarii w związku z COVID-19

 Alert prawny nr 4

dla Klientów Kancelarii

w związku z COVID-19

dotyczący:

działań sektora bankowego mających złagodzić skutki COVID-19 dla pracodawców i pracowników


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu informacje, które dotyczą działań podejmowanych w szczególności przez banki, w celu zminimalizowania skutków COVID-19 dla pracodawców i pracowników.

 

 1. Komunikat Związku Banków Polskich

Dnia 16 marca 2020 r. Związek Banków Polskich wydał komunikat, w którym znalazły się następujące deklaracje:

 1. Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony – w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa – odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do trzech miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać, m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19.

 

 1. Banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID–19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do sześciu miesięcy.

 

 1. Banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.

 

 1. Banki, które posiadają firmę faktoringową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat należnych od klientów na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.

 

 1. Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Banki umożliwią składanie tych wniosków w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy. Banki zapewnią możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem. Banki dopuszczą możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta.

 

 1. Banki wyrażają gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID-19. Banki czekają na szybkie zakończenie prac zainicjowanych w ostatnich dniach przez władze państwowe i agendy rządowe, które umożliwią zaoferowanie takiej pomocy.

 

 1. Banki wezmą udział w pracach, które pozwolą w krótkim czasie podnieść maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych do kwoty 100 PLN.

 

 1. Banki we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa podejmą działania, aby zainstalować dodatkowych kilkadziesiąt tysięcy urządzeń POS w miejscach realizacji transakcji płatniczych.

Warto wspomnieć, że do Związku Banków Polskich należy 106 banków komercyjnych, oddziałów instytucji kredytowych, banków spółdzielczych, których aktywa obejmują 95% sektora bankowego w Polsce. Do związku należą m. in. ALIOR Bank, BNP Paribas, BANK MILLENNIUM, Santander Bank Polska, mBank, DEUTSCHE BANK POLSKA, ING – BANK ŚLĄSKI, PKO Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest w trakcie przygotowań pakietu pomocowego dla przedsiębiorstw dotkniętych ekonomicznie działaniem wirusa. Tworzy m. in. rozwiązanie polegające na zwiększeniu maksymalnej wysokości gwarancji de minimis do 80 proc. kwoty kredytu (obecnie jest to do 60 proc. kwoty kredytu i maksymalnie 3,5 mln zł). BGK planuje także zrezygnować z prowizji przy udzielaniu gwarancji, która dziś wynosi 0,5% wartości gwarancji. Grupą docelową powyższego wsparcia jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Gwarancje de minimis istnieją  w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i ułatwiają zaciągnięcie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego w jednym z dwudziestu banków współpracujących z BGK. BGK pracuje także nad system dopłat do oprocentowania kredytów, których udziela przedsiębiorcom sektor bankowy.

 1. Działania poszczególnych banków

Poniżej polecamy Państwa uwadze informacje o zawieszeniu spłat rat kredytów lub pożyczek, o których już informują niżej wymienione banki.

 • mBank

mBank zaproponował możliwość odłożenia spłaty rat kapitałowych na sześć miesięcy. Odsetki powiązane z kredytem należy spłacać zgodnie z harmonogramem. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm i dotyczy wszystkich kredytów – konsumenckich i tych udzielonych przedsiębiorcom. W celu skorzystania z tego rozwiązania, klienci muszą wypełnić wniosek znajdujący się na stronie internetowej banku. Według mBank, spłata ma być zawieszana automatycznie po złożeniu wniosku. Od wniosku bank nie pobiera opłat. Wniosek należy złożyć najpóźniej trzech dni przed spłatą raty.

 • Raiffeisen

Reiffeisen oferuje odłożenie spłaty kredytów hipotecznych w walucie obcej o trzy miesiące. Wniosek  należy złożyć za pośrednictwem bankowej platformy R-NET. Do wniosku należy załączyć uzasadnienie z wyjaśnieniem, dlaczego pandemia COVID–19 ma negatywny wpływ na wysokość osiąganego dochodu i wykazywać się terminowym regulowaniem rat kredytu. Bank nie pobiera żadnych opłat z tytułu rozpatrzenia wniosku. Wniosek należy złożyć najpóźniej trzy dni przed spłatą raty.

 • PKO BP

PKO BP ogłosił na swojej stronie internetowej, że istnieje możliwość zawieszenia spłaty trzech rat kredytowych, zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów. Kredytobiorcy mogą również wnioskować o odroczenie spłaty pożyczek gotówkowych. Wnioski należy składać za pomocą serwisu iPKO. PKO BP informuje, że w przypadku kredytu hipotecznego złożenie jednego wniosku zawiesza spłatę na jeden miesiąc, więc aby skorzystać z trzymiesięcznego zawieszenia spłaty rat należy złożyć trzy wnioski. Kwota niespłaconej raty proporcjonalnie powiększy kwoty pozostałych rat, a także zmieni harmonogram spłaty pożyczki lub kredytu. Złożenie wniosku jest bezpłatne. Wniosek należy złożyć najpóźniej trzy dni przed spłatą raty.

 • ING Bank Śląski

ING BŚ wyszedł z inicjatywą automatycznego przedłużania kredytów odnawialnych dla przedsiębiorców i konsumentów na kolejne trzy miesiące. Udogodnienie dotyczy kredytów, które nie były w trakcie indywidualnego procesu restrukturyzacji lub windykacji. W celu skorzystania z tej możliwości klient musi zaakceptować za pośrednictwem bankowości internetowej ING BŚ dokument automatycznie wystawiony przez bank.

Wprowadzenie wakacji kredytowych zapowiadają również inne banki, w tym m.in. BNP Paribas i Santander. Do czasu wprowadzenia rozwiązań systemowych banki udzielały będą klientom pomocy w drodze indywidualnych ustaleń. Więcej informacji banki udzielają, po indywidualnej weryfikacji pytającego jako kredytobiorcy danego banku.

 

__________________________________

 

W dniu dzisiejszym odbyła się również Rada Gabinetowa, po której Prezydent i Premier przedstawili rozwiązania łagodzące skutki COVID–19 dla pracodawców i pracowników. Konferencja prasowa Prezydenta i Premiera była jednak rozczarowująca, ponieważ – poza informacją o wartości planowanej pomocy (ponad 200 mld zł) i możliwości dofinansowania przez państwo 40 % wynagrodzeń pracowników – nie zawierała istotnych szczegółów. Według Prezydenta, do końca tygodnia ustalenia Rady Gabinetowej mają przybrać postać konkretnych rozwiązań legislacyjnych.

O rozwoju sytuacji w powyższym zakresie będziemy Państwa na bieżąco informowali.

——————

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

Zespół Kancelarii Smaga Jaroszyński

 

Alert prawny nr 3 dla Klientów Kancelarii w związku z COVID-19

 


 

Alert prawny nr 3

dla Klientów Kancelarii

w związku z COVID-19

dotyczący:

rozwiązań wprowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku

z występowaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2


 

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), przedstawiamy Państwu dalsze informacje, które mogą się okazać przydatne, albowiem dotyczą rozwiązań wprowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla przedsiębiorców.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewidział następujące działania w zakresie płatności bieżących składek lub należności w przypadku już zawartych umów o rozłożenie na raty lub odroczenia terminu płatności:

 • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 roku. Oznacza to, że przedsiębiorcy składkę za luty opłacaliby dopiero

w czerwcu (wraz ze składką należną za miesiąc maj), podobnie w przypadku płatności składek w lipcu i sierpniu,

 • zawieszenie na 3 miesiące wykonania umowy zawartej z ZUS, dotyczącej układów ratalnych oraz odroczeń w przypadku gdy terminy płatności rat lub składek przypadają
  w okresie marzec-maj 2020 roku, co oznaczałoby wydłużenie o 3 miesiące terminu realizacji już zawartej umowy.

Skorzystanie przez przedsiębiorców z proponowanych przez Zakład rozwiązań nie zwalnia
z zapłaty składki w przyszłości.

Warunkiem skorzystania z powyższych ulg jest złożenie odpowiedniego wniosku. Wnioski zostały udostępnione przez ZUS w formie wniosku dla osób nieprowadzących pełnej księgowości oraz wniosku dla osób prowadzących pełną księgowość.

Wniosek może zostać złożony za pośrednictwem platformy PUE ZUS, wysłany pocztą lub złożony do skrzynki w placówce Zakładu. Składane wnioski są rozpatrywane priorytetowo.

Wypełniając odpowiedni wniosek należy, m.in.:

 • wskazać w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy oraz brak możliwości opłacenia składek w terminie,
 • załączyć sprawozdania finansowe w przypadku wniosków składanych przez przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość,
 • załączyć dokumenty dotyczące pomocy de minimis, ponieważ udzielanie ulg związane jest z pomocą de minimis. Co oznacza złożenie oświadczenia przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (oświadczenie RPD) albo oświadczenie o nie otrzymywaniu pomocy de minimis (oświadczenie RD-2), a także złożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (formularz RFD), przy czym powyższe dokumenty mogą zostać złożone wraz z wnioskiem lub uzupełnione w momencie przesłania przez ZUS umowy o odroczenie lub zawieszenie.
 • wskazać numer telefonu, adres e-mail w celu usprawnienia kontaktu z Zakładem.

Jednak złożenie wniosku nie gwarantuje udzielenia ulgi. Odmowa przez ZUS w udzieleniu ulgi będzie związana z koniecznością opłacenia należnych składek wraz z odsetkami za zwłokę.

ZUS po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przesyła umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej e-mailem lub pocztą. Otrzymane dokumenty należy podpisać
w odpowiednich miejscach oraz przesłać pocztą lub złożyć w placówce Zakładu.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne obecnie wszystkie podpisane dokumenty (wniosek oraz załączniki) można wysłać pocztą elektroniczną bądź poprzez PUE ZUS. Po zakończeniu stanu epidemicznego, najpóźniej w terminie 14 dni oryginały dokumentów należy wysłać lub dostarczyć do placówki ZUS. W przypadku niedostarczenie dokumentów w terminie 14 dni od dnia zakończenia stanu epidemicznego, ZUS uzna, że umowa nie została zawarta, co spowoduje naliczenie odsetek od należności.

Istnieje możliwość przedłużenia udzielonych przez Zakład ulg w przypadku gdy w ciągu
3 miesięcy sytuacja finansowa firmy nie ulegnie poprawie. W takim przypadku należy wystąpić
z wnioskiem o renegocjacje zawartej umowy.

Obecnie rozważane są także inne formy pomocy jaka może zostać udzielona przez ZUS,
o wszystkich innych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informowali.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

_______________________

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.

 

 

 

Alert prawny nr 2 dla Klientów Kancelarii w związku z COVID-19


 

Alert prawny nr 2

dla Klientów Kancelarii

w związku z COVID-19

dotyczący:

 1. uprawnień organów państwowych względem obywateli
 2. założeń rozporządzenia wprowadzającego stan zagrożenia epidemicznego

 


Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego COVID-19, przedstawiamy Państwu dalsze informacje, które mogą się okazać przydatne, albowiem dotyczą przypadków,
w których organy państwowe uzyskują uprawnienia do ingerencji w mienie prywatne oraz prawo wydawania podmiotom prywatnym wiążących poleceń.

 

Uprawnienia organów państwowych względem obywateli

 1. Ustawa o przeciwdziałaniu covid-19

Na podstawie obowiązującej specustawy organy władzy publicznej zostały wyposażone
w szerokie kompetencje mogące mieć wpływ na działalność przedsiębiorcy.

Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody, może, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wydawać polecenia (ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także za pomocą innych środków łączności) obowiązujące osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przedsiębiorców. Wydawane przez Prezesa Rady Ministrów polecenia mają formę decyzji administracyjnych, które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia, nie wymagają także uzasadnienia.

W przypadku wydania przez Prezesa Rady Ministrów polecenia, o którym mowa powyżej obowiązują dwa tryby:

 • umowny – wykonanie zadań w ramach wydanego polecenia następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą przez wojewodę,
 • decyzyjny – w przypadku odmowy zawarcia przez przedsiębiorcę umowy
  z właściwym wojewodą, zadania wykonywane są na podstawie decyzji wydanej przez Prezesa Rady Ministrów. Wydana decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Realizacja powyższych zadań jest finansowana ze środków budżetu państwa.

Prace związane z przeprowadzeniem przygotowań do realizacji zadań
w ramach wydanego polecenia przez Prezesa Rady Ministrów mające planistyczny charakter podlegają finansowaniu ze środków własnych przedsiębiorcy.

Polecenia wydawane przez Prezesa Rady Ministrów mogą dotyczyć w zasadzie każdego aspektu działalności, poza zakresem wskazanym w specustawie, a mianowicie polecenia nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń.

Ponadto, specustawa w art. 12 znosi obowiązki wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w przypadku działań w zakresie projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu ich użytkowania. Co więcej, w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych nie stosuje się niektórych przepisów ustawy o działalności leczniczej, dotyczących wymagań dla pomieszczeń i urządzeń. Oznacza to, że na podstawie art. 12 możliwe będzie zmodyfikowanie terenu zakładu pracy w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w oderwaniu od obowiązujących przepisów.

 1. Ustawa o Zwalczaniu chorób zakaźnych

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, możliwe jest wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii na terenie województwa lub jego części, lub na terenie obszaru więcej niż jednego województwa. W rozporządzeniu mogą być uregulowane kwestie dotyczące w szczególności:

 • czasowego ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
 • obowiązku wykonywania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli ich wykonywanie wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
 • nakazu udostępnienia nieruchomości lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
 • czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców,
 • czasowego ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia.
 1. Ustawa o Obronności Państwa

Specustawa wprowadza także zmiany w już obowiązujących ustawach, m.in. w ustawie z dnia 23 sierpnia 2001 roku o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców poszerzając zakres obowiązywania tejże ustawy poprzez zastrzeżenie, że zadania na rzecz obronności państwa obejmują przedsięwzięcia w zakresie planowania operacyjnego, obejmujące przedsięwzięcia planistyczne, dotyczące funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego.

Ustawa ma zastosowanie do przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym przez przedsiębiorców o szczególnych znaczeniu gospodarczo-obronnym, realizujących zadania wynikające z ustawy, których terenem działania jest obszar większy niż jedno województwo lub którego przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej jest:

 • eksploatacja lotnisk i portów morskich,
 • kolportaż,
 • nadawanie programów radiowych i telewizyjnych,
 • produkcja, transport i magazynowanie produktów naftowych,
 • produkcja, remont lub modernizacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
 • realizacja obrotu specjalnego,
 • transport,
 • usługi pocztowe,
 • usługi telekomunikacyjne,
 • wytwarzanie, dystrybucja i przesyłanie gazu ziemnego, paliw płynnych oraz energii elektrycznej,
 • wytwarzanie i dystrybucja produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środków ochronnych i wyrobów medycznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych.

W przypadku powyższych grup przedsiębiorców, organy administracji rządowej organizują zadania na rzecz obronności oraz sprawują nadzór nad ich realizacją Rada Ministrów wprowadzi określony program mobilizacyjny gospodarki związany z przygotowaniem gospodarki do funkcjonowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, określający zadania, jakie mogą być nałożone na przedsiębiorców. Ponadto, wojewoda może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej zadania na przedsiębiorcę, nie będącego przedsiębiorcą o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w zakresie obronności Państwa. Wykonywanie tych zadań następuje na postawie umowy zawartej z przedsiębiorcą przez wojewodę (lub właściwego ministra) oraz jest finansowane z budżetu państwa. Natomiast prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, mające charakter planistyczny, są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy.

 1. Rozporządzenie wprowadzające stan zagrożenia epidemicznego

W dniu 13 marca 2020 roku, Prezes Rady Ministrów ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego – w okresie od dnia 14 marca 2020 roku do odwołania – wprowadzone zostały, m. in. następujące ograniczenia:

 • zakazany jest wywóz oraz zbywanie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów,
 • przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić właściwego wojewodę, poprzez złożenie wykazu oraz ilości produktów, nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej następujących produktów:
  1. gogli ochronnych,
  2. kombinezonów typu TYVEK,
  3. masek typu FFP2/FFP3,
  4. maseczek chirurgicznych,
  5. ochraniaczy na buty (obuwie),
  6. rękawiczek lateksowych,
  7. rękawiczek nitrylowych,
  8. środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń.
 • obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności:
  1. związanej z przygotowywaniem i podawaniem posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw w wystawionego menu, spożywanych na miejscu (PKD 56.10.A) – z wyjątkiem usług w tym zakresie realizowanych na wynos oraz prowadzonych w środkach transportu,
  2. polegającej na organizacji, promocji lub zarządzenia imprezami, obejmującymi targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania (PKD 82.30.Z),
  3. twórczej w ramach działań na rzecz kultury i rozrywki (PKD 90.0),
  4. sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.0),
  5. związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu oraz w innych miejscach (PKD 59.14.Z),
  6. związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30),
  7. w ramach prowadzonych obiektów noclegowych, turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20),
  8. związanej z prowadzeniem kasyn – z wyjątkiem kasyn internetowych,
  9. w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanowione zostało czasowe ograniczenie:

–         handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:

 1. wyrobami tekstylnymi,
 2. wyrobami odzieżowymi,
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi,
 1. meblami i sprzętem oświetleniowym,
 2. sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
 3. artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

–          prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Z uwagi na duże ryzyko spowolnienia gospodarczego wywołanego epidemią, Rząd pracuje obecnie nad kolejnymi zmianami przepisów, o których będziemy Państwa na bieżąco informowali.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zespół Kancelarii Smaga Jaroszyński

 

Alert prawny nr 1 dla Klientów Kancelarii w związku z COVID-19


Alert prawny

dla Klientów Kancelarii

w związku z COVID-19

dotyczący:

stosunków zatrudnienia

 


Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego COVID-19, niezbędne stało się ustanowienie nowych lub wykorzystanie w pewnym zakresie już obowiązujących, odpowiednich regulacji prawnych pozwalających na stosowanie działań mających na celu przeciwdziałaniu kolejnym zarażeniom oraz ograniczanie negatywnych konsekwencji epidemii koronawirusa dla zatrudnianych pracowników i własnego przedsiębiorstwa.

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje, które mogą się okazać dla Państwa niezwykle przydatne.

Koronawirus a Prawo Pracy

 Obowiązki pracodawcy:

 1. Pracodawca ma obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 2. Pracodawca ma obowiązek z zachowaniem poufności, niezwłocznie odsunąć pracownika zarażonego wirusem, który stwarza zagrożenie rozprzestrzenienia zakażenia lub choroby zakaźnej od wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

 Możliwe działania pracodawcy:

 1. Podejmowanie działań prewencyjnych, w szczególności poprzez zapewnienie środków antybakteryjnych, przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń, prowadzenie akcji informacyjnych, ograniczenie przebywania przez pracowników w biurze.
 2. Wprowadzenie procedury wewnątrzzakładowej regulującej szczególny tryb postępowania w danym zakładzie pracy w czasie występującego zagrożenia.
 3. Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania przez oznaczony czas (praca zdalna),
  • Polecenie pracownikowi wykonywania pracy zdalnej następować będzie w tym przypadku w drodze polecenia służbowego, a decyzja o poleceniu pracy zdalnej będzie leżeć wyłącznie w gestii pracodawcy. W takim wypadku pracownik nie może odmówić wykonywania pracy zdalnej, a niedostosowanie się do polecenia pracodawcy będzie skutkowało naruszeniem przez pracownika swoich obowiązków.
  • Zgodnie z opinią Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej polecenie pracy zdalnej nie musi zostać wydane przez pracodawcę na piśmie, ale może zostać również przekazane pracownikowi ustnie czy za pomocą środków elektronicznej komunikacji. O taki tryb pracy może złożyć wniosek również pracownik, chociaż taki wniosek pracownika nie będzie wiązał pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (…), w związku z czym Ministerstwo zaleca w ramach możliwości pracodawcy zlecanie pracownikom pracy zdalnej. Jako, że polecenie wykonywania pracy zdalnej przez pracownika zależy do decyzji pracodawcy, może on również w każdej chwili polecić pracownikowi powrót do pracy w „normalnym” trybie.
  • Chociaż obowiązująca specustawa nie zawiera jeszcze definicji pracy zdalnej, to zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa, praca zdalna nie jest tożsama z telepracą i nie wiąże się z koniecznością wykonywania jej przez pracownika za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, ale polega na wykonywaniu jej poza miejscem jej stałego wykonywania. Dodatkowo, jako że praca zdalna polega wciąż na wykonywaniu przez pracownika swoich obowiązków, tyle że poza miejscem stałej pracy, wynagrodzenie pracownika nie ulega zmianie i przysługuje mu w pełnej wysokości. Przy pracy zdalnej dotychczasowe godziny i zakres wykonywania obowiązków muszą być przestrzegane.
  • Specustawa nie precyzuje, czy pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie w trybie pracy zdalnej innego zakresu obowiązków, jeżeli wykonywanie w trybie zdalnym pracy określonej w umowie nie jest możliwe. Za taką możliwością przemawia treść przepisu art. 42 § 4 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym możliwe jest powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Niejednoznaczne pozostaje, w jakiej formie może na gruncie nowej ustawi nastąpić powierzenie w tym trybie pracownikowi innej pracy niż ta określona w umowie, jeżeli możliwości takiej nie przewiduje sama umowa o pracę. Wydaje, się że najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla pracodawcy jest zawarcie w tym zakresie porozumienia z pracownikiem lub sporządzenie aneksu do umowy.
 4. Pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu zaległego w określonym terminie do końca września kolejnego roku kalendarzowego, nawet bez uzyskiwania zgody pracownika (prawo pracy nie zawiera jakichkolwiek przeciwwskazań w tym zakresie, jest to również stanowisko zgodne z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego).
 5. Po stronie zakładu pracy może dojść do przestoju. Przestój jest nieplanowaną, przejściową, aczkolwiek nieograniczoną czasowo przerwą w wykonywaniu pracy spowodowaną zaburzeniami w funkcjonowaniu zakładu powstałymi wskutek niedających się przewidzieć okoliczności. W takim przypadku, pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Podkreślić należy, że na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Główny Inspektor Sanitarny (a także działający z jego upoważnienia wojewódzki inspektor sanitarny) został wyposażony w kompetencje do wydawania pracodawcom decyzji nakładających obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać informacji w tym zakresie, a także zaleceń i wytycznych określających sposób postępowania w trakcie realizacji zadań.

Pracodawca nie jest uprawniony:

 • do dokonywania samodzielnej oceny zdrowia pracownika,
 • do zobowiązania pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w terminie określonym przez pracodawcę.

 Uprawnienia i obowiązki pracowników:

 1. Pracownik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń pracodawcy i przestrzegania przepisów BHP – niedostosowanie się może skutkować karą porządkową.
 2. Pracowników obciąża obowiązek zaniechania wykonywania prac, przy których wykonywaniu istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby – jeżeli są osobami zakażonymi, chorymi na chorobę zakaźną lub nosicielami.
 3. Pracownikowi – ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu koronawirusa (na dziecko które skończyło 8, ale ma mniej niż 14 lat zasiłek przysługuje tylko wtedy, gdy dziecko jest chore).
 • Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom, jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki. Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wnioski o wypłatę zasiłku i wolne dostarcza swojemu pracodawcy. Jeśli prowadzi działalność gospodarczą, wniosek składa do najbliższego ZUS-u.
 • Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15 A. Zasiłek opiekuńczy przysługuje w sytuacji, gdy nie ma żadnej innej osoby, która sprawowałaby opiekę na dzieckiem i nie ma możliwości osobistej opieki nad dzieckiem.
 • Zasiłek opiekuńczy przysługuje z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.
 1. Pracownikom, mającym pod opieką przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do dwóch dni z zachowaniem prawa do 100 procent wynagrodzenia. Pracownik musi złożyć odpowiedni wniosek u swojego pracodawcy.
 2. Pracownik ma prawo odmowy wykonania polecenia wyjazdu służbowego w miejsce, gdzie występuje koronawirus z powodu bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia oraz ryzyka rozprzestrzenienia choroby w kraju,. W przypadku gdyby pracownik zdecydował się wyjechać w zagrożone rejony, wówczas pracodawca powinien podjąć działania zmierzające do ograniczenia ryzyk związanych z ewentualną możliwością zarażenia oraz stosować działania minimalizujące zagrożenia,
 3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Państwowy Inspektor Sanitarny lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP.

Jeżeli Państwowy Inspektor Sanitarny lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny wyda decyzję (może to się odbyć w obecnych warunkach telefonicznie) o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny (nie jest potrzebne wydanie e-zla). Zatem za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika składek lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku niemożność wykonywania pracy w wyniku wydanej decyzji traktuje się na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Dodatkowo, jeżeli lekarz uzna, że z racji hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny uzasadnione jest wystawienie zwolnienia lekarskiego i je wystawi, to będzie ono podstawą do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby.

Odosobnienie pracownika (np. kwarantanna pracownika w związku z podejrzeniem wystąpienia koronawirusa) z kwarantanny stanowi dowód usprawiedliwiający nieobecność pracownika w pracy. Zgodnie z ogólnymi zasadami, przez pierwsze 33 dni (14 dni dla pracowników powyżej 50. roku życia) niezdolności do pracy w danym w roku kalendarzowym, pracodawca wypłaca im wynagrodzenie chorobowe. Dopiero po upływie tych limitów ubezpieczonemu należny jest zasiłek chorobowy finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 1. W przypadku ogłoszenia przez pracodawcę przestoju w zakładzie pracy, pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

 Koronawirus a odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa

W określonych przypadkach epidemia koronawirusa może stanowić przypadek siły wyższej. Powszechnie przyjmuje się, że siła wyższa jest to wydarzenie o charakterze zewnętrznym, które jest niemożliwe do przewidzenia (lub którego prawdopodobieństwo wystąpienia jest nikłe) i któremu to wydarzeniu nie można było zapobiec – przy czym niezbędne jest, aby wszystkie te przesłanki, występowały w danej sytuacji łącznie.

 1. Odpowiedzialność deliktowa (np. odpowiedzialność za szkodę wywołaną ruchem przedsiębiorstwa).

Epidemia koronawirusa może pozwolić na uwolnienie się od odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę, jeżeli pomiędzy zdarzeniem stanowiącym siłę wyższą w postaci epidemii koronawirusa, a powstaniem szkody wywołanej przykładowo przez prowadzone przedsiębiorstwo, zachodzi bezpośredni związek przyczynowy, a szkoda powstała w momencie działania siły wyższej.

 1. Odpowiedzialność kontraktowa (np. odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Istnieje możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z zawartej umowy (np. niedostarczenie w terminie zamówionego towaru lub niewykonanie usługi) jeśli przyczyna tego stanu rzeczy nie jest wynikiem niedołożenia należytej staranności, a więc jeśli nie można przypisać tej stronie winy. Istotna jest jednak w każdym przypadku analiza zakresu, w jakim epidemia koronawirusa wpłynęła na możliwość wykonania zobowiązania, przy zachowaniu należytej staranności.

W przypadku umów cywilnoprawnych, których wykonaniu staje na przeszkodzie epidemia koronawirusa, zaleca się ich weryfikacje pod kątem postanowień dotyczących możliwości powołania się przez strony umowy na siłę wyższą. Ważna jest również specjalistyczna analiza tych postanowień z punktu widzenia zastosowania odpowiedniej procedury zgłaszania przypadków siły wyższe (umowy mogą określać szczegółową procedurę zgłaszania takich przypadków, której niezastosowanie pozbawia stronę umowy powoływania na taką okoliczność).

Koronawirus a RODO

 1. W obecnej sytuacji wymagającej pilnych działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, przyjmuje się, że pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracownika dotyczące jego miejsca pobytu, powołując się na uzasadniony prawnie interes pracodawcy (art 6 ust. 1 (f) RODO), którym w takim przypadku jest ochrona zdrowia pracowników oraz innych osób przebywających na terenie zakładu pracy. Przesłanką, która legalizuje również takie zapytanie, jest art 6 ust. 1 (d) RODO tj przetwarzanie danych niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.
 2. Jeżeli pracodawca jest zainteresowany przetwarzaniem informacji o stanie zdrowia pracownika, to podstawę legalizującą takie działanie może stanowić art 9 ust. 2 (a) RODO, tj. zgoda pracownika lub art 9 ust. 2 (b) RODO, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
 3. Jeżeli pracodawca jest zainteresowany monitorowaniem temperatury pracowników, to podstawę legalizującą takie działanie stanowi art 9 ust. 2 (a) RODO, czyli zgoda takiej osoby lub art 9 ust. 2 (b) RODO, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą. Pomiar temperatury powinien odbywać się z poszanowaniem prywatności, w warunkach uniemożliwiających dostęp do tych danych przez osoby nieupoważnione
 4. W przypadku zbierania oświadczeń o stanie zdrowia lub tzw. kart lokalizacji pracowników i osób odwiedzających należy przekazać również klauzulę informacyjną RODO, wskazującą podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych m.in. dane kontaktowe administratora, podstawy przetwarzania danych oraz czas przetwarzania danych.
 5. Czas przetwarzania danych powinien być adekwatny do celu przetwarzania w postaci zapobiegania epidemii koronawirusa – uzasadnione będzie przetwarzanie tych danych do czasu ustania alertu Światowej Organizacji Zdrowia.

***

Z uwagi na duże ryzyko spowolnienia gospodarczego wywołanego epidemią, Rząd pracuje obecnie nad kolejnymi zmianami przepisów, o których będziemy Państwa na bieżąco informowali.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zespól Kancelarii Smaga Jaroszyński

 

Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓