Nasz Blog


Wielkanocne życzenia

Szanowni Państwo,
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzymy Państwu 

Pełnych spokoju i nadziei Świąt, dobrego wypoczynku rodzinnym gronie, wiosennego nastroju
oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń.

Zespół Kancelarii
Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.

„Sprawiedliwość to prawda w akcji”

„Krajowa Izba Odwoławcza nie jest zobowiązana do dociekania prawdy materialnej” – uczy teza wyroku KIO z dnia 26 listopada 2014 roku (sygn. akt KIO 2375/14). Wskazana zasada choć nie stanowi nowości, jest często niedoceniana przez uczestników postępowania odwoławczego. Nierzadko są oni przekonani, że podniesione przez nich zarzuty (argumenty, twierdzenia) są tak oczywiste, że nie wymagają żadnego dowodu. Czytaj więcej..

Zasady reprezentacji Spółki występującej w charakterze interwenienta ubocznego po stronie przeciwnika członka Zarządu tej Spółki.

Zgodnie z art.  210 § 1 kodeksu spółek handlowych, w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Komentowany przepis dotyczy reprezentacji spółki w umowach zawieranych pomiędzy spółką z jednej strony oraz członkiem zarządu z drugiej strony. Z przepisu tego jasno wynika, że w powyższym stanie faktycznym reprezentacja spółki przez zarząd, tj. przez członków zarządu jest całkowicie wykluczona. Wówczas z mocy art. 210 § 1 kodeksu spółek handlowych spółkę powinna reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik zgromadzenia wspólników. Reprezentacja spółki przez specjalnie w tym celu powołanego pełnomocnika z reguły ma miejsce wtedy, gdy spółka nie posiada rady nadzorczej. Jest to możliwe dlatego, że rada nadzorcza jest organem fakultatywnym spółki z o.o.Czytaj więcej..

Nadchodzą lepsze czasy dla podatników ?

W kwietniu wchodzi w życie nowelizacja ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Jedną ze zmian, jaką ustawodawca nam zafundował jest dodanie nowych obowiązków naczelnikom urzędów skarbowych. I tak do zadań naczelników urzędów skarbowych, oprócz już tych znanych takich jak ustalanie lub określanie i pobór podatków, wykonywanie kontroli podatkowej, czy wykonywanie egzekucji należności pieniężnych, będzie należało także wspieranie podatników w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych.Czytaj więcej..

Sprzedaż konsumencka – kogo obciąża ryzyko zniszczenia rzeczy przez przewoźnika?

Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie sprzedaży konsumenckiej jak się okazuje tylko pozornie rozwiała problemy pojawiające się w związku ze zniszczeniem lub utratą podczas przesyłki rzeczy zakupionej przez konsumenta.Czytaj więcej..

Most Łazienkowski

Ogłoszono powszechnie, że Most Łazienkowski zostanie odbudowany w trybie „z wolnej ręki”, a to dlatego, że się spalił, a pożaru nie można było przewidzieć. Wszystko pięknie, ale przecież zastosowanie  trybu z wolnej ręki nie zależy tylko od spektakularnego sposobu powstania potrzeby udzielenia zamówienia.Czytaj więcej..

Fax a tajemnica przedsiębiorstwa

Wymiana pism za pośrednictwem faxu lub emaila (bez opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym) stanowi obecnie regułę w realiach zamówień publicznych. Dotyczy to również przedkładania zamawiającemu stosowanych wyjaśnień (treści oferty lub rażąco niskiej ceny). Kolejną zasadą jest zastrzeganie rzeczonych wyjaśnień jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Praktyka ta ogranicza szansę konkurentów, pozbawieni są oni bowiem pełnej wiedzy o treści oferty wykonawcy, który dokonał zastrzeżenia. Nie trudno dostrzec, iż kwestia skuteczności zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa wyjaśnień, składanych w toku postępowania, może być częstym przedmiotem sporu między wykonawcami. Jeśli spór taki trafi przed KIO, to na „zastrzegającym” spoczywać będzie ciężar wykazania zasadności powołania się na tajemnicę przedsiębiorstwa. Sprowadzać się to będzie do wykazania spełnienia wszystkich przesłanek istnienia tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Na potrzeby niniejszego wpisu chciałbym zwrócić uwagę jedynie na jedną z nadmienionych przesłanek – tj. podjęcie przez wykonawcę niezbędnych działań w celu zachowania informacji w poufności. Powstaje bowiem pytanie, czy wykonawca który przesyła informacje stanowiące jego tajemnicę zwykłym faksem (mailem) podejmuje niezbędne działania w celu zachowania ich poufności? Większość z urządzeń telefaksu pozwala na odtworzenie historii (treści) przesyłanych wiadomości. Jeśli dodatkowo założymy, że do takiego urządzenia może mieć dostęp szerokie grono pracowników wykonawcy (nierzadko też osoby z poza tego kręgu), możemy co najmniej powątpiewać w zachowanie w/w niezbędnych działań. Podobne stanowisko zajęła Krajowa Izba Odwoławcza: „Informacja przekazywana faxem (bez uprawdopodobnienia nawet, że podjęty przesył został poprzedzony zapewnieniem procedur ścisłej kontroli dostępu do zawartych w piśmie informacji), nie może chociażby z tego powodu korzystać z zastrzeżenia przewidzianego dla tajemnicy przedsiębiorstwa.” (wyrok KIO w wyroku z dnia 23 sierpnia 2013 r., KIO 1868/13; KIO 1879/13). Powyższe prowadzi do dwóch wniosków. Pierwszego – jeśli wykonawca chce zwiększyć szansę na „obronę” zastrzeżenia wyjaśnień jako tajemnicy przedsiębiorstwa powinien je złożyć w sposób „tradycyjny”, rezygnując w tym zakresie z faxu (maila). Drugiego – jeśli już wykonawca zmuszony jest do złożenia wyjaśnień za pośrednictwem faxu (maila) powinien on zadbać o „wewnętrzną procedurę” korzystania z urządzenia telefaksu, gwarantującą poufność przesyłanych wiadomości. Na marginesie dodać można, iż wszelkie uwagi dotyczące stricte wyjaśnień, znajdują zastosowanie do innych dokumentów składanych zamawiającemu w toku postępowania (np. załączników do wyjaśnień).

Karol Kajka

aplikant radcowski w
Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.

Autorzy Bloga

Krzysztof Smaga

Zawodowo – adwokat, syndyk, członek rad nadzorczych, na każdej z tych funkcji z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta na Uniwersytetach Alberta Ludwika we Fryburgu i Karola Franciszka w Grazu. Współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pozazawodowo - aktywny sympatyk sportu w każdej popularnej postaci (bieganie, jazda na rowerze, narty, żeglarstwo) i wielki miłośnik gór.

Jacek Jaroszyński

Adwokat i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie obronił doktorat. Ukończył również studia doktorskie oraz zdał minimum doktorskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w biznesie międzynarodowym, które zdobył jako dyrektor spółki rosyjsko-polskiej w Nowogrodzie. Wraz z Krzysztofem Smagą - współzałożyciel Kancelarii i współautor jej charakteru. Pasjonat koni - zarówno tych naturalnych, jak i mechanicznych.

Tomasz Czapla

Żeromszczak z Kielc, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiował na Uniwersytetach w Monachium, w Utrechcie i Edinboro University of Pennsylvania. Ukończył również z wynikiem bardzo dobrym aplikację sądową. Radca prawny od 2008 roku. Zajmuje się zamówieniami publicznymi, niszowymi zagadnieniami gospodarczymi (prawo lotnicze, bezpieczeństwo żywności) i co ciekawszymi procesami cywilnymi. Regularny uczestnik zawodów narciarskich i maratonów MTB na dystansie giga. Zdarza mu się wziąć kilka dni wolnego, po czym okazuje się że pokonał Albrechts Route albo trasę Świeradów Zdrój – Ustrzyki.

Michał Połaniecki

Radca prawny. Absolwent Wydziału Praca, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję koordynatora lubelskiego oddziału Fundacji Acedamia Iuris. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora lotniczego oraz reprezentuje klientów w toku postępowań w sprawach gospodarczych. Zawodowo stara się łączyć przeciwstawne wyzwania: wszechstronności prawniczej oraz specjalizacje w zakresie prawa gospodarczego. Uwielbia aktywny tryb życia. Odreagowuje codzienność na torze kartingowym.

Krzysztof Józefaciuk

Doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat optymalizacji podatkowej oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Prywatnie lubi rajdy terenowe i inne sportowe okazje, żeby się pobrudzić.

Karol Kajka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Pracując wzoruje się na rywalizacji sportowej, gdzie cel osiąga się przede wszystkim systematycznym i mądrym przygotowaniem. Prywatnie, entuzjasta biegów długodystansowych (10 km, półmaraton).
↓